Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta.

Om projektet

Frågor som rör engagemang och idealitet anknyter till flera av Svenska kyrkans stora utmaningar för framtiden. Samtidigt som gudstjänstfirande och religiös praktik genomgår stora förändringar, blir annan verksamhet en allt viktigare kontaktyta för ett första möte och kanal in i ett fortsatt församlingsengagemang.  Och allt fler vill bidra med sin tid. År 2018 var drygt 44 000 frivilliga verksamma inom barn- och ungdomsverksamhet samt diakonal verksamhet i våra församlingar. Därtill kommer alla kyrkvärdar, förtroendevalda och ideella insatser inom andra områden. För morgondagens kyrka är det avgörande att förstå vad som engagerar, men också vad som kan skapa hinder för ideellt engagemang. Särskilt viktigt för framtidens församlingsliv är ungas engagemang.

Projektet genomförs i samarbete mellan Svenska kyrkans forskning- och analysenhet, Stiften i Svenska kyrkan, Ideellt Forum och Svenska kyrkans Unga. 

Bakgrund

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid, som publicerades 1999 i skriftserien Mitt i församlingen. Resultatet och de slutsatser man kunde dra av undersökningen var under tidigt 2000-tal en viktig vägledning för hur Svenska kyrkan arbetade med ideella ledare. Genom att replikera studien är det möjligt att visa på de förändringar som skett vad gäller ideellt engagemang bland unga men också hur förhållningssätt och organisering har förändrats i församlingar/pastorat.

Syfte

Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta. De frågor som ställs är: Vem engagerar sig? Vad är drivkrafter i engagemanget? Hur är engagemanget förenat med tro och religiös praktik? Hur ser anställda på ideellt engagemang? Vilka hinder och möjligheter finns för ideellt engagemang?

 

Under 2022 kommer projektet vidareutvecklas utifrån begreppet levd ecklesiologi och hur vad som händer i församlingarnas arbete med idealitet utifrån olika kyrkosynsperspektiv.  

Metod

Forskningsprojektet baserar sig på en enkätundersökning av ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Enkätundersökningen genomförs under våren 2021. Den består av två enkäter, en som besvarades av ideellt engagerade och en som besvarades av anställda inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Motsvarande studie genomfördes 1998, vilket möjliggör för att studera förändringar över tid. I 2021 års studie genomfördes enkätundersökningen i Stockholm, Göteborg, Linköping, Skara, Härnösand, Luleå, Lund, Strängnäs, Västerås och Växjö stift samt EFS Västerbotten. 

 

Under 2022 kompletteras materialet med sociala nätverksanalyser och intervjumateiral med församlingar som har olika arbetsmetoder i sitt arbete med idealitet. 

Redan publicerade resultat från forskningsprojektet

Fransson, S. Bromander, J och von Essen, J. (2022). Av fri vilja på fri tid – Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn-och ungdomsverksamhet på 2020-talet. Åtta45:Stockholm

MER INFORMATION

Har du frågor är du väl kommen att vända dig till:

Sara Fransson

Forskare vid enheten för forskning och analys

Sara.Fransson@svenskakyrkan.se

018-16 94 18