Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta.

Om projektet

Frågor som rör engagemang och idealitet anknyter till flera av Svenska kyrkans stora utmaningar för framtiden. Samtidigt som gudstjänstfirande och religiös praktik genomgår stora förändringar, blir annan verksamhet en allt viktigare kontaktyta för ett första möte och kanal in i ett fortsatt församlingsengagemang.  Och allt fler vill bidra med sin tid. År 2018 var drygt 44 000 frivilliga verksamma inom barn- och ungdomsverksamhet samt diakonal verksamhet i våra församlingar. Därtill kommer alla kyrkvärdar, förtroendevalda och ideella insatser inom andra områden. För morgondagens kyrka är det avgörande att förstå vad som engagerar, men också vad som kan skapa hinder för ideellt engagemang. Särskilt viktigt för framtidens församlingsliv är ungas engagemang.

Bakgrund

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid, som publicerades 1999 i skriftserien Mitt i församlingen. Resultatet och de slutsatser man kunde dra av undersökningen var under tidigt 2000-tal en viktig vägledning för hur Svenska kyrkan arbetade med ideella ledare. Genom att replikera studien är det möjligt att visa på de förändringar som skett vad gäller ideellt engagemang bland unga men också hur förhållningssätt och organisering har förändrats i församlingar/pastorat.

Syfte

Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta. De frågor som ställs är: Vem engagerar sig? Vad är drivkrafter i engagemanget? Hur är engagemanget förenat med tro och religiös praktik? Hur ser anställda på ideellt engagemang? Vilka hinder och möjligheter finns för ideellt engagemang?

Metod

Studien baserar sig på en enkätundersökning av ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Enkätundersökningen genomförs under våren 2021. Den består av två enkäter, en som besvarades av ideellt engagerade och en som besvarades av anställda inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Den tidigare studien omfattade Stockholm, Göteborg, Linköping och Skara stift samt Västerbottens EFS-distrikt. I den nya studien är insamlingen av material utökad och omfattar även det ideella barn- och ungdomsarbetet i Härnösands, Luleå (Västerbotten), Strängnäs, Västerås och Växjö stift.

Organisation

Studien genomförs i samverkan mellan Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet, stift, Ideellt Forum, Svenska kyrkans Unga och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskargruppen består av docent Jonas Bromander, docent Johan von Essen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt fil dr Sara Fransson och docent Pernilla Jonsson vid kyrkokansliet.

MER INFORMATION

Har du frågor är du väl kommen att vända dig till

 

Sara Fransson

Forskare vid enheten för forskning och analys

Sara.Fransson@svenskakyrkan.se

018-16 94 18

 

Pernilla Jonsson

Chef för enheten för forskning och analys

Avdelningen för kyrkoliv

Pernilla.jonsson@svenskakyrkan.se

018-16 95 93