Har du fått en enkät?

Här hittar du viktig information för dig som blivit ombedd att svara på enkäten.

Varför har jag fått en enkät?
Enkäten skickas till alla personer som är födda 2005 eller tidigare, och som är ideellt engagerade medarbetare i barn- och ungdomsverksamhet i någon av Svenska kyrkans församlingar i Stockholms, Göteborgs, Linköpings, Skaras, Luleå, Härnösands, Strängnäs, Västerås eller Växjö stift, eller i någon missionsförening som tillhör EFS-distrikt Västerbotten. Att du har fått enkäten beror på att någon i din församling eller EFS-förening har bedömt att du tillhör den målgruppen.

Vilka räknas som ideella medarbetare?
Alla som arbetar ideellt inom barn- och ungdomsverksamheten i någon av de församlingar eller EFS-föreningar som deltar i projektet. Med "ideellt arbete" menas sådant arbete och sådana insatser som utförs frivilligt, oavlönat eller mot en mindre eller symbolisk ersättning i anslutning till Svenska kyrkans barn- eller ungdomsverksamhet. Det ideella arbetet i verksamheten kan ske både regelbundet eller vid något enstaka tillfälle och innebära en insats som till exempel utbildning, förtroendeuppdrag, ledaruppdrag, hjälpinsats, kaffekokning eller insamling.

Med "barn- och ungdomsverksamhet" menas gruppverksamheter och öppna verksamheter som organiseras av församlingen eller EFS-föreningen, och som vänder sig till målgruppen barn eller unga, som t ex juniorer och miniorer, lov- eller eftermiddagsverksamhet, konfirmandundervisning eller ungdomsgrupp.

För att delta i undersökningen ska den ideelle medarbetaren vara födda 2005 eller tidigare.

Det är frivilligt att delta i projektet
Det är helt frivilligt för dig att delta i projektet. Om du väljer att delta kan du när som helst under projektets gång ändå dra tillbaka din medverkan utan att ge något skäl och utan att det får några konsekvenser för dig. Detta gör du genom att ta kontakt med Sara Fransson i forskargruppen.

Om du upplever att du har utsatts för påtryckningar att medverka i studien mot din vilja, kontakta någon i forskargruppen.

Hur svarar jag på enkäten?
Från din församling/EFS-förening har du fått en länk till en digital enkät som du kan besvara t.ex. med dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att besvara enkäten på papper. I så fall behöver du vända dig till din församlingsrepresentant för att få rätt enkät. Den ifyllda enkäten måste du själv skicka med post direkt till forskargruppen, du får inte lämna den till din församling. Detta är för att skydda din anonymitet.

Det tar cirka 15–20 minuter att besvara enkäten.

 

Skydd för personuppgifter
När du skickat in dina svar är det bara den forskare som är huvudansvarig för studien som vet vilken församling du tillhör, men denne vet inte vad du heter eller några andra uppgifter som kan identifiera dig. När enkäterna samlats in, kodas dina svar om till siffror och sparas tillsammans med alla andras svar i en databas som enbart forskningsgruppen har tillgång till. När datamaterialet bearbetas framgår endast församlingens identifikationsnummer. När svaren från alla enkäter ställs samman redovisas slutresultaten i tabell- och diagramform bara på grupp- och stiftsnivå, aldrig på församlingsnivå.

Ansvarig för skyddet av dina uppgifter är Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Ändamålet med behandlingen av dina enkätsvar är att genomföra det beskrivna forskningsprojektet, och uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e GDPR) och nödvändig för vetenskapliga forskningsändamål (artikel 5.1 b GDPR). Behandlingen av dina enkätsvar sker i enlighet med etikprövningslagen (artikel 9.3 i GDPR), och studien har genomgått etikprövning.

Om du upptäcker att några av de uppgifter om dig som behandlas i undersökningen är felaktiga så kan du vända dig till Svenska kyrkans nationella nivå för att begära att få dem rättade. Du kan även vända dig till oss och begära att vi raderar de uppgifter som samlats in för undersökningen. I enlighet med GDPR har du även vissa andra rättigheter som vi vill upplysa dig om. Dessa inbegriper rätt till tillgång, begränsning av behandling, dataportabilitet och en rätt att göra invändningar. Kontakta ansvarig forskare Sara Fransson om du har en fråga eller om du vill göra en begäran enligt ovan. Om du vill lämna ett klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Svenska kyrkans nationella nivå har också en personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud som du kan nå via e-post kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se eller telefon: 018-16 95 35