Foto: Rickard Malmsten

Framtidsfrågor för Eds församling

Eds kyrka är närmare 1000 år. Det är en hisnande tanke att vår fina kyrka har stått på denna plats genom medeltid, reformation och världskrig. Tänk hur många människor som har samlats för att sörja, be och glädjas över nyfödda barn och vigda par. Många generationer har förvaltat kyrkan och dess traditioner så att vi än idag kan samlas på samma plats som dem. Nu är det vår tur att förvalta Eds kyrka så att även framtida generationer kan fira gudstjänst där.           

Då, nu och framtiden

Förra året firade Eds församling 60 år som enskild församling, innan dess var vi en församling tillsammans med Sollentuna. Nu funderar vi återigen över vad som kan vara bäst för vår församling framöver. På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar och ökade krav på en större administration så har många församlingar runt om i vårt land gått samman. Det finns både för och nackdelar med det. Fördelen kan vara att man effektiviserar administrationen, att organisationen blir mindre sårbar med fler anställda och att man kan ha fler verksamheter med större bredd. Risken är att man förlorar den lokala förankringen i och med en centralisering. Men det behöver inte bli så men en klok plan som bygger på erfarenheter som gjorts tidigare i Svenska kyrkan i och med tidigare omorganisationer av församlingar.

Utredning om eventuell sammanläggning

Församlingarna i Upplands Väsby är små om man jämför med andra församlingar i Stockholms stift. För Eds med under 4000 medlemmar och en personalstyrka på 10 personer blir möjligheterna att möta församlingsbornas behov begränsade. Församlingen växer och ska också ansvara för alla som bor och vistas inom dess geografiska område, även de som inte är medlemmar. Därför har Stockholms stift initierat en utredning om en eventuell indelningsförändring av de tre församlingarna i Upplands Väsby; Hammarby, Fresta och Eds. En indelningsförändring handlar framför allt om en omorganisation av arbetslagen. Det är alltså inte församlingsborna som ska omorganiseras, för er finns Svenska kyrkan här som alltid.

Fyra bärkrafter

Stockholms stift vill veta om vi har förmågan att uppfylla det uppdrag vi har som församling enligt Kyrkoordningen. För att kunna utreda det så kommer vi att titta på vad biskop Andreas kallar de fyra bärkrafterna:

* Den ekonomiska – att vi har ekonomi att uppfylla vårt grundläggande uppdrag att vara församling nu och framöver.

* Den demokratiska – att vi har tillräckligt med förtroendevalda som kan fatta beslut nu och framöver.

* Den pastorala bärkraften – att vi kan bedriva den grundläggande uppgiften som är bestämd i Kyrkoordningen nu och framöver.

* Den organisatoriska bärkraften – att vi har en organisation som kan bedriva verksamhet och uppfylla den grundläggande uppgiften nu och framöver.

* Utöver detta tillkommer även att vi ska kunna uppfylla uppdraget att förvalta begravningsverksamheten då Eds församling är huvudman för begravningsverksamhet.

Den grundläggande uppgiften består i att fira gudstjänst, utöva diakoni och mission samt att bedriva undervisning. Syftet får vi i inledningen till 2 avdelningen av Kyrkoordning för Svenska kyrkan:

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Här kan du läsa mer om Kyrkoordningen 

Kontakta gärna oss

Utredningen om en eventuell omorganisation görs enskilt av alla tre församlingar och ger oss möjlighet att uttrycka vår synvinkel på en eventuell omorganisation, dess fördelar och nackdelar utifrån vårt lokala perspektiv. Det är främst förtroendevalda och kyrkoherden som sammanställer materialet till utredningen. Men vi vill gärna ta del av ditt medskick om du har en fundering eller en åsikt som du vill ska komma fram. Kontakta gärna dina förtroendevalda eller kyrkoherden under september månad för att bidra till denna process. I december 2023 kommer vi att lämna in det sammanställda materialet till stiftsstyrelsen i Stockholm. För att ta del av utredningsmallen så kan du titta här

 

Stiftsstyrelsen äger beslutet

Det är stiften i Svenska kyrkan som beslutar om församlingsindelningar. Det är därför Stiftsstyrelsen som kommer att äga beslutet om en eventuell sammanläggning. Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och därför tar aldrig Svenska kyrkan beslut utan att höra de förtroendevaldas synpunkter. Stiftsstyrelsen består utöver biskopen av förtroendevalda medlemmar

I maj 2024 kommer vi att få del av Stiftsstyrelsens beslut. Då får vi veta om de har bedömt att vi kan fortsätta som enskilda församlingar eller om vi ska gå samman för en omorganisation. Då finns det två alternativ – antingen bildar vi ett pastorat eller en församling. Vad det innebär kan du läsa vidare om här 

När, var och hur

Tidsplanen är att vid en sammanläggning så genomförs den till den 1 januari 2026 då en ny mandatperiod inträder. Året innan har ett utsett interimskyrkoråd och en förändringsledare genomfört nödvändiga beslut för att kunna starta upp den nya organisationen. Tidsplanen för utredning och eventuell indelningsförändring kan du se här

Det viktigaste i denna process är att du som församlingsbo kan vara trygg i att förtroendevalda och kyrkoherde kommer att kontinuerligt informera om vad som sker och vad som beslutas. Oavsett om församlingarna i Upplands Väsby bildar ett pastorat eller en församling fortsätter vi liksom nu. Eds församling finns vi för dig. Vi har många verksamheter och möter dig för samtal om du vill. Kyrkan vid Edssjön är alltjämt öppen för gudstjänst och bön och det kommer inte att förändras! Eds kyrka är vår stolthet, vårt arv och vi förvaltar henne för kommande generationer.

 

Vid pennan 20230828 kyrkoherde Jenny Nordström

Eds församlings kyrkoherde Foto: Johannes Wikman Franke