Två personer går längs en stig och pratar med varandra.
Foto: Carina Lantz Helander

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

En hand att hålla i

Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Jesus är förebilden för församlingens diakoni. I Bibeln hittar vi redskap till förändringsarbete tillsammans med människor som lider när välfärdssamhället brister. Men vad ska vi prioritera här och nu? Och vad kan vi göra tillsammans? Samhället förändras och det diakonala arbetet är därför i ständig rörelse.

Diakoni sker mellan individer – ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig – men det är också ett kollektivt uppdrag.

”Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom.” – Annika Delemark, diakon i Masthuggs församling.

Ideella medarbetare

Diakon handlar också om att inspirera och ge plats för fler att engagera sig. Utifrån det lokala sammanhanget utformas verksamheter som ofta bygger på enskilda personers engagemang.

Ideella medarbetare bidrar med tid, kompetens och engagemang och är på så vis både mål och mening i vår gemensamma strävan mot ett gott samhälle. Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte och varje uppdrag är unikt. Förtroendevalda i kyrkorådet eller i något av församlingsråden, är också ideellt engagerade och delaktiga i pastoratets respektive församlingens riktning.

Samtalsstöd

Församlingen erbjuder enskilt samtal med präst eller diakon. Samtalen är öppna för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Samtalen är även kostnadsfria, då Svenska kyrkan avlönar för samtalsstöd. Präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tysnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsstöd

Vill du prata med någon om tro och tvivel, dela dina tankar kring liv och död, mening och existens? Hör av dig till oss för att boka enskilt samtal med diakon eller präst.

Gruppverksamheter

De flesta verksamheterna genomförs i grupper med flera personer. Det kan handla om samtalsgrupper av olika slag eller grupper samlas kring en specifik uppgift att genomföra. Gemenskap och möten mellan människor är en röd tråd, med utgångspunkt i att dela erfarenheter och livsberättelser ger styrka åt alla som deltar.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde, däribland Carl Johans pastorat. Pastoratets personal som arbetar i Sjukhuskyrkan är lokaliserade i Högsbo församling

I Göteborg finns Sjukhuskyrkan på följande sjukhus:

  • Högsbo sjukhus
  • Mölndals sjukhus
  • Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ekonomiskt stöd

Högsbo församling har mycket liten möjlighet att ge ekonomiskt stöd. Församlingen har inga medel i form av donationer eller liknande, som en del andra församlingar har. Däremot kan vi stötta dig som befinner dig i en ekonomisk kris genom samtal, som följeslagare eller med användbara kontakter. 

samarbeten

Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.

Diakonins månad året runt

Att beskriva diakoni är inte alldeles enkelt. En paus från sjukdom eller ensamhet? Att tillsammans äta, prata, yoga, måla, skapa eller bara dela tystnaden? Under september lyftes några exempel på vad diakoni i Carl Johans pastorat.