Ljus kyrka
Foto: pixabay.com

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som avlidit till Gud.

Kontakta oss

Pastoratsexpeditionen i Kyrkans Hus på Bergvallagatan 3 i Borensberg  samt vår telefonväxel är bemannad varje helgfri vardag mellan klockan 09.00-12.00, samt helgfria måndagar och torsdagar mellan klockan 13.00-15.00.

0141-20 33 00

eller kontakta oss via mejl
Borensbergs pastorat

OBS! Telefonväxeln har sommarstängt på eftermiddagarna under vecka 25-32.

Församlingsexpeditionernas ordinarie öppettider:
- Hagebyhögagården, tisdagar klockan 09.00-12.00.
- Fornåsa klockaregård, onsdagar klockan 09.00-12.00.
- Godegård klockaregård, onsdagar klockan 09.00-12.00.

OBS! Församlingsexpeditionen i Godegård är stängd den 18 maj samt den 25 maj pga utbildning.
Våra Församlingsexpeditionen har sommarstängt under vecka 25-32.

Välkommen in!

Besöksadress
Pastoratsexpeditionen, Kyrkans Hus
Bergvallagatan 3
591 76 Borensberg

Postadress
Box 20
591 06 Borensberg

Förskolan Stjärnan
Husbyvägen 27
591 75 Borensberg

Tfn: 0141-20 33 20
Mail: Förskolan Stjärnan Borensberg

Sten med texten Älskade morfar och ett ritat hjärta.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Begravningsverksamheten

I Sverige har ansvaret för begravningsverksamheten lagts på församlingar och pastorat (samverkande församlingar) inom Svenska kyrkan samt på Stockholms och Tranås kommuner. Läs mer om hur det fungerar och hitta mer information om hur begravningslagen fungerar HÄR.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Begravningsombud,
bevakar rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
Conny Ringvide, 073-049 48 48
ringvide@boremail.com

Vid bokning av begravningsgudstjänst

I syfte att administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning kommer Borensbergs pastorat att spara och hantera dina personuppgifter. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån, men vi kan även få dem från dig direkt eller via annan församling.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kommer vi att förrätta begravningsgudstjänst eller motsvarande efter era önskemål. Du ingår ett avtal genom att boka tid för förrättningen, vilket blir grunden för behandlingen av dina personuppgifter. För att kunna uppfylla detta avtal behöver vi spara dina uppgifter för administrativa ändamål och för att vid behov kunna kontakta dig. Information om gravsättningen skickas till skatteverket som en del av Svenska kyrkans myndighetsutövning som ansvariga för begravningsverksamheten.

Dina personuppgifter sparas under den tid som stadgas av tillämpliga lagar och föreskrifter. Vissa uppgifter om förrättningen kommer att sparas för historiska ändamål. Dina kontaktuppgifter sparas av Borensbergs pastorat i upp till 18 månader för att vi ska kunna bjuda in dig till minnesgudstjänst. Vi kan också komma att kalla dig till en sorgegrupp. Vi gör det på den lagliga grunden intresseavvägning, då vi bedömer att du sannolikt har ett intresse av att få sådana inbjudningar skickade till dig. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dig från dessa listor.

Behandling av personuppgifter

Denna information berör dig när du är i kontakt med Borensbergs pastorat angående gravrätt, gravsättning och/eller gravskötselavtal.

Här vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter som efterlevande och/eller gravrättsinnehavare.

Det är Borensbergs pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Borensbergs pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan. I syfte att uppfylla vårt lagstiftade myndighetsuppdrag att administrera och förrätta begravning och föra gravbok kommer vi att spara och hantera ditt namn och kontaktinformation till dig. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån men även från dig direkt, via myndighet eller via annan församling. I vissa fall registrerar vi även släktskap eller anknytning till den gravsatte och vid behov betalningsinformation. Vi kan i undantagsfall även komma att behöva behandla hälsouppgifter för att uppfylla krav i lag.

Alla handlingar som berör begravningsverksamheten är allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om allmänheten begär ut uppgifter om t.ex. vem som är gravrättsinnehavare till en viss grav kommer vi att göra en sekretessprövning och därefter lämna ut de delar av handlingen som inte är sekretessbelagda. Vi lämnar inte ut uppgifter om du har skyddad identitet eller om sekretessprövningen annars visar att det är olämpligt. Vi har även rättsliga möjligheter att avslå begäran om den är orimlig eller om vi misstänker att informationen kan komma att missbrukas. Begravningsombudet är utsett av länsstyrelsen och har tillgång till alla handlingar rörande begravningsverksamheten för att säkra att vi gör rätt.

Om du som gravrättsinnehavare tecknar ett gravskötselavtal med oss kommer vi att behålla dina kontaktuppgifter och betalningsinformation för att kunna administrera och hantera avtalet oss emellan.

Om du hämtar ut aska kommer vi att behandla dina uppgifter för att bekräfta din identitet och fullgöra församlingens skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur du gör detta finns på Datainspektionens webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Pastoratsexpeditionen på 0141-203300 eller borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se.

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskydds-förordningen:
Erika Malmberg, 072-549 64 34, erika.malmberg@intechrity.se

Begravningsombud,
bevakar rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
Conny Ringvide, 073-049 48 48
ringvide@boremail.com