Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borensbergs pastorat Besöksadress: Bergvallagatan 3, 59031 Borensberg Postadress: Box 20, 59030 Borensberg Telefon:+46(141)203300 E-post till Borensbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

GDPR

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Borensbergs pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Borensbergs pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med Pastoratsexpeditionen i Borensbergs pastorat, Bergvallagatan 3 i Borensberg. Har du frågor är du välkommen att kontakta Pastoratsexpedition på telefon 0141-20 33 00 eller via e-post; borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Borensbergs pastorat är

Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Borensbergs pastorat.

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Borensbergs pastorat.

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om ni ska viga er hos oss

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om ni ska viga er hos oss

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Borensbergs pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.