Gravskick

På Boo kyrkogård tillämpas fyra olika gravskick: kistgrav, urngrav, minneslund och askgrav.

Kistgrav
Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i skilda storlekar. Det finns kistgravplatser med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Därtill kan gravsättning ske i kistgravplatser på olika djup så att två kistor får plats i samma grav. Minsta gravdjup bestäms på så sätt att det måste finnas plats för återfyllning av minst en meter jord på kistan. 

Gravsättning sker oftast direkt efter begravningsceremonin. Kistan bärs ut av ett bärarlag som sänker ner kistan i graven. Gravbrev utfärdas som innerhåller uppgifter om gravplatsen.

Gravrättstiden är 25 år och kan förnyas. Gravsättningen noteras i gravboken. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen enligt gällande regler. Detta gravskick är förbehållet våra församlingsbor.

Urngrav
Urngravplats är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera urnor i samma grav. Urngrav är en gravplats där man gravsätter urnan efter att kremering skett.

Urngravsättning kan vanligtvis ske 2-3 veckor efter att begravningsceremonin har ägt rum. Urnan sänks ner i graven som sedan återfylls med jord. Gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen.

Gravrättstiden är 25 år och kan förlängas. Gravsättningen noteras i gravboken. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Detta gravskick är förbehållet våra församlingsbor.

Minneslund (spridning)
Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska sprids inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Spridning av askan utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. 

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på gemensam plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Detta gravskick är tillgängligt för alla oavsett folkbokföringsort.

Askgrav
Detta är ett gravskick med särskilda villkor som i stort går att jämföras med urnnedsättning. Istället för urna används en askpåse i textil. Ett engångsbelopp förskottsbetalas och täcker kostnader för texilpåse, bronsplatta med namnet ingraverat, samt skötsel och gravrätt som varar i 25 år. Om sandurna önskas kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättningen noteras i gravboken. Huvudmannen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen. Detta gravskick är tillgängligt för alla oavsett folkbokföringsort.