En äng fylld av vallmo och prästkrage vid ett vitt kapell.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Bergspredikan

Matteusevangeliets femte, sjätte och sjunde kapitel handlar om hur Jesus undervisar sina lärjungar och folket på ett berg vid Galileiska sjön. Den undervisningen brukar kallas för bergspredikan och kan beskrivas som en sammanfattning av kärnan i Jesu lära.

Bergspredikan är det längsta av Jesus tal som finns återgivet och kan också kallas ett manifest för medkänsla och kristen livsstil. Texten handlar om hur vi ska leva som kristna; hur vi ska handla och hur vi ska bete oss mot varandra.

Vänd andra kinden till 

I bergspredikan hittar vi många kända bibelställen som ofta citeras: öga för öga och tand för tand, vända andra kinden till, älska dina fiender, bönen Fader vår och inte minst den gyllene regeln om att allt vad du vill att människorna ska göra dig, ska du göra för dem (Matt 7:12). En av liknelserna handlar om att vi lätt ser flisan i vår broders öga, men missar bjälken i vårt eget. 

I saligprisningarna (Matt 5:3–12) förklarar Jesus att de som världen inte ser som lyckliga eller välsignade, ändå är det ur hans perspektiv. I och med att Guds rike och frälsningen genom Jesus tillhör dem redan nu kan dessa personer vara saliga mitt i sin fattigdom, sorg, hunger och törst. 

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.

Matt: 5:44-45

Omöjliga krav

I verserna som följer säger Jesus att hans lärjungar är jordens salt och världens ljus (Matt 5:13-16). I Matt 5:17-20 betonar Jesus att lagen inte ska gå under eller upphävas, utan fullbordas. I Bergspredikan skärper Jesus de tio Guds bud om till exempel mord, äktenskapsbrott, eder, vedergällning och kärlek.

Här tycks Jesus ställa omöjliga krav på oss. I Matt 5:27-28 står det till exempel ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.”

Detta följs av uppmaningen: ”Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.”

Dessa uppmaningar kräver en hel del reflektion. Kan vi verkligen leva upp till det som Gud begär av oss? Nej, det kan vi inte. Det vi kan göra är att lita på att Guds kärlek och nåd är större än vår egen otillräcklighet.

Läs hela Bergspredikan hos Bibeln.se 

Saligprisningarna (Matt 5:1-12)

När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:

”Saliga de som är fattiga i anden,

dem tillhör himmelriket.

Saliga de som sörjer,

de skall bli tröstade.

Saliga de ödmjuka,

de skall ärva landet.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,

de skall bli mättade.

Saliga de barmhärtiga,

de skall möta barmhärtighet.

Saliga de renhjärtade,

de skall se Gud.

Saliga de som håller fred,

de skall kallas Guds söner.

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket.

Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull.

Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid."

En tonårsflicka sitter lutad mot en stenmur och läser ur en turkos bibel.

Kända bibelord

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem." (Den gyllene regeln, Matt 7:12.)