Foto: Maria Svensk/Ikon

Hållbar omställning av gräsytor på kyrkogårdar och kyrkotomter

I Visby stift sköts idag de flesta gräsytor på kyrkogårdar och kyrkotomter som kortklippta gräsmattor. Intresset bland pastorat och församlingar har dock ökat för att låta gräset växa högt på platser där det är lämpligt, till exempel öppna ytor utan gravkvarter, längs kyrkogårdsmuren eller vid parkeringen. Då ges gräs och örter möjlighet att blomma och fröa av sig vilket gynnar den biologiska mångfalden. Höggräsytor finns redan idag i en del av våra kyrkogårdsmiljöer. ”Det finns gott om ytor som kan lämpa sig väl för den här typen av omställning utan att våra kyrkogårdar för den skull kommer se ovårdade ut, säger Natalia Svensson, Klimat- och miljöhandläggare på Visby stift.

Att på kyrkogårdar och kyrkotomter sköta kortklippta gräsmattor är i många fall en intensiv och tidskrävande skötselmetod som oftast innebär arbete med maskiner som drivs av fossila bränslen. Kortklippta artfattiga gräsmattor gynnar inte den biologiska mångfalden och klarar heller inte av torka på ett bra sätt. Intresset för en mer extensiv och miljömässigt hållbar skötsel blir allt större. Flera församlingar och pastorat på ön har börjat arbeta med omställning till höggräsytor och ängsskötsel på valda områden och kompetensen inom församlingar och pastorat ökar.

Tisdag den 15 juni kl 09:00 välkomnas media att träffa representanter från Visby stifts kyrkogårdsförvaltningar vid Guldrupe kyrka för att ta del av information om projektet. Även Hjalmar Croneborg, ordförande för Gotländska Ängskommittén, finns på plats för att berätta mer om omställningen från gräsmatta till ängsgräs.

Kontakt:
För mer information är ni välkomna att kontakta klimat- och miljöhandläggare Natalia Svensson 0498-40 49 23, natalia.svensson@svenskakyrkan.se

Fakta 
Arbetet med en hållbar gräsomställning är en del av Svenska Kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. För mer information besök gärna Svenska kyrkans färdplan för klimatet - Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030