Foto: Rebecka Svensson, Visby stift

15 miljoner årligen för att bevara kyrkligt kulturarv

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för fördelningsperioden 2021-2025 är klar. Kyrkostyrelsen fördelar årligen totalt 460 miljoner kronor till församlingar, stift och nationell nivå i arbetet med att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Av dessa går 15 117 000 kr till Visby stifts kyrkor och kapell. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel i samma utsträckning som tidigare.

I slutet av februari 2018 beslutade kyrkostyrelsen att införa en ny modell för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning. Till skillnad från den befintliga, ansökningsbaserade modellen bygger den nya istället på statistiskt säkerställda nyckeltal och kommer att beslutas och gälla för femåriga fördelningsperioder. Fördelningsbeslutet som nu fattats gäller för den första fördelningsperioden, ramåren 2021-2025. Församlingarna kommer likt tidigare att söka ersättning hos stiftet. Skillnaden är att stiftet nu på förhand vet vilken ram man har att fördela varje år som omfattas av fördelningsperioden. Den slutliga fördelningen av pengarna görs årligen under våren, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.
”Den nya modellen har fördelar som att vi kan planera mer långsiktigt och att församlingarna får besked om tilldelning tidigare. Som det varit har beskedet kommit mitt i budgetprocessen” berättar stiftantikvarie Rebecka Svenson. ”men den låga tilldelningen är bekymmersam. Vi ser att församlingar och Samfälligheten Gotlands kyrkor får allt svårare att mäkta med de egeninsatser som krävs. Ungefär en fjärdedel av kostnaden för underhåll och restaureringar på kyrkor och kapell bekostas av kyrkoantikvarisk ersättning resten står medlemmarna för.”
Den 31 oktober går ansökningstiden för kyrkoantikvarisk ersättning ut, och ansökningstrycket verkar vara i paritet med de senaste åren. I slutet av maj tas beslutet om tilldelningen för 2021.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta stiftsantikvarie Rebecka Svensson 0498-40 49 14 rebecka.svensson@svenskakyrkan.se
eller stiftsprost Richard Wottle 0498-40 49 03 richard.wottle@svenskakyrkan.se

Fakta om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning

Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram.

 

  • Kyrkokansliets pressmeddelande angående fördelningen av KAE
  • Svenska kyrkans årliga redovisningsrapporter till regeringen om KAE