Foto: Mats Renman

Resultat av åtgärdsplanen

Information om resultatet av åtgärdsplanen.

Information om resultatet av åtgärdsplanen

 Som många vet har församlingens kyrkoråd arbetat med en åtgärdsplan under 2016. Grunden till den lades redan under 2013 då arbete och beslut med budget 2014 visade på kommande underskott. En arbetsgrupp gjorde en helhetsöversyn och föreslog möjliga åtgärder. Arbetsgruppens slutsatser resulterade i en enkät som genomfördes under hösten 2015. Resultatet från enkäten blev den konkreta åtgärdsplanen med fem åtgärder. Åtgärdsplanen presenterades på hemsidan och vid tre olika informations- och samtalskvällar runt om i församlingen och har aktualiserats under 2016 vid flera tillfällen. Här berättar vi om vilka beslut som tagits för respektive åtgärd.

Utreda annat användningsområde eller försäljning av Åmsele församlingsgård.

Åmsele församlingsgård hyrs ut i fall det finns lämplig hyresgäst. Uthyrningen ska vara positiv för Åmsele och överensstämma med Svenska Kyrkans värderingar.


Utreda annat användningsområde eller försäljning av Granö kyrka.

Denna åtgärd väckte ett stort engagemang i Granöbygden och en insamling startades av privatpersoner med syfte att bidra till Granö kyrkas underhåll. De insamlade medlen förvaltas av Granö byaförening och församlingen har skrivit avtal för att kunna nyttja medlen till underhållsåtgärder. Granö kyrka finns kvar i budgeten för 2017 men avtalet tydliggör också att det inte finns några garantier för hur länge kyrkan kan vara kvar.

Utreda användningen av församlingens fastigheter i Vindelns tätort.

Resultatet av den här utredningen är att S:t Mikaels kapell blir ett gravkapell fr o m 2017. Det innebär att kapellet finansieras av begravningsavgiften.

Höja kyrkoavgiften 2017.

Kyrkoavgiften höjs med 13 öre till 1,17 kr. Det blir ändå 20 öre billigare eftersom begravningsavgiften samtidigt sänks från 57 öre till 24,6 öre.

Utreda samverkan med andra församlingar eller andra aktörer.

Samråd har hållits med Luleå stift och Vännäs-Bjurholms pastorat. Det finns inga förslag om att samverka i gemensamt pastorat.

Mer information finns att läsa här nedan:

Om åtgärdsplanen >>>

Om resultatet av frågeformuläret >>>

I Kyrkorådets protokoll >>>