Foto: MBE

Vimmerby kyrka

Vimmerby har ju varit kristnat i tusen år! Vi vet helt säkert att det fanns en kyrka i Vimmerby i mitten av 1200-talet och att prästen år 1253 hette Henricus Erici. Troligtvis fanns kyrkan redan tidigare, med tanke på att dopfunten är från slutet av 1100-talet. En anteckning antyder att denna kyrka under medeltiden kan ha bytts mot en kyrka i sten. Under 1500- och 1600-talen hade staden åter en träkyrka och ersattes år 1685 av den s k karolinerkyrkan som vi t o m har foto på. Vid mitten av 1800-talet var både kyrka och klockstapel i behov av reparation, och man beslutade efter många turer - som det alltid brukar vara när någonting skall byggas i Vimmerby - att uppföra en ny kyrka på samma plats.

Ritningarna till Vimmerby kyrka var gjorda av byggmästare J Jonsson i Linköping. De gillades och godkändes i Oscar I:s frånvaro 1851 av kronprins Carl. Det dröjde två år innan man fick anbud, och än en gång fick man skjuta upp byggstarten på grund av den svåra vintern. I maj månad 1854 skulle bygget sättas igång på allvar. Varje arbetsdag under byggtiden inleddes med morgonbön och avslutades med aftonbön. På Kampbacken sattes en tillfällig klockstapel upp. Sedan karolinerkyrkan rivits i slutet av april, hölls gudstjänsterna på torget under bar himmel. Nattvardsgång hölls de flesta söndagar tiden innan rivningen, för att sedan upphöra en period.

Ekonomin vållade en hel del bekymmer. Byggmästaren hade lämnat ett så lågt anbud att han genom kyrkobygget kom på obestånd. Församlingens revisorer anmärkte på räkenskaperna. De anmärkte bl a på att byggmästaren fått ut för stor del av entreprenadsumman. Och prosten Lindal, som förde räkenskaperna, flyttade av okänd anledning till Gammalkil under byggperioden...På hösten 1857 stod kyrkan i det närmaste färdig. Man kan inte säga exakt när den togs i bruk för gudstjänster, men tydligen skedde det långt innan den var färdigbygd. Man beslutade att stads- och landsförsamlingen vartannat år skulle sitta på norra sidan och vartannat på södra, men det visade sig bli en alltför omständlig procedur.

Kyrkan blev invigd först den 4 september 1859. Invigningen förrättades av kontraktsprosten Arvid Moberger, eftersom stiftets biskop uppnått hög ålder. Att kyrkan är "BYGGD UNDER KONUNG OSCAR D:Is 12e REGERINGS ÅR 1856" som det står över ingången får man ta med en nypa salt...