Lokaler och fastigheter

Förutom alla våra fina kyrkor så finns flera fastigheter runtom i vårt pastorat såsom församlingshem, gravkapell, gamla missionshus m.m. Här nedan kommer en förteckning av vad det kostar att hyra någon av våra kyrkor eller lokaler.

Taxa för uthyrning av våra lokaler och kyrkor i Vimmerby pastorat

Taxa 1 omfattar uthyrning till pastoratets församlingsmedlemmar

Taxa 2 omfattar uthyrning till personer som ej är församlingstillhöriga i pastoratet eller organisationer

Lokal kan hyras utan kostnad i samband med dop i Svenska kyrkan, vid begravning enligt svenska kyrkans ordning om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan eller arrangemang anordnade av Linköpings stift. I övrigt gäller fastställd taxa.

                             
Vimmerby församlingshem
Stora salen med kök (4 tim) Taxa 1: 600 kr    Taxa 2: 1 200 kr
Stora salen med kök (8 tim) Taxa 1: 1 100 kr    Taxa 2: 2 200 kr
Lilla salen med kök (4 tim) Taxa 1: 300 kr     Taxa 2: 600 kr
Lilla salen med kök (8 tim) Taxa 1: 550 kr     Taxa 2: 1 100 kr
Stora och/eller lilla salen med kök (fre 18:00 –sön 10:00) Taxa 1: 1 650 kr                    Taxa 2: 3 300 kr
Lokal utan kök per timme Taxa 1: 100 kr     Taxa 2: 200 kr

Övriga församlingshem
Lokal med kök (4 tim) Taxa 1: 200 kr     Taxa 2: 400 kr
Lokal med kök (8 tim) Taxa 1: 350 kr     Taxa 2: 700 kr
Lokal med kök (fre 18:00–sön 10:00) Taxa 1: 550 kr     Taxa 2: 1 100 kr
Lokal utan kök per timme Taxa 1: 50 kr     Taxa 2: 100 kr
Städning av lokal 300 kr/timme

 

Kyrka
Vimmerby kyrka 7 000 kr
Rumskulla kyrka 7 000 kr
Locknevi kyrka 7 000 kr
Pelarne kyrka 5 000 kr
Tuna kyrka 5 000 kr
Frödinge kyrka 5 000 kr
Storebro kyrka 5 000 kr
Extra tid för vaktmästare 300 kr/påbörjad timme
Eventuellt OB-tillägg tillkommer med 50 eller 100%

Samtliga priser inkluderar moms.

Eventuellt undantag från fastslagen taxa godkänns av kyrkorådets AU.

PM för uthyrning av lokaler och kyrkor inom Vimmerby pastorat

Lokaluthyrning
Pastoratets alla lokaler är avsedda för kyrkans verksamhet och verksamhet som främjar församlingsarbetet. Vid uthyrning av lokalerna äger ovanstående ändamål företräde.
Lokal får inte nyttjas till ändamål som står i strid med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
All uthyrning som inte har en direkt koppling till församlingsverksamheten skall kommuniceras med fastighetsansvarig.

Ansvar
Myndighetskrav begränsar antalet personer som får vistas i lokalerna, hyrestagaren ansvarar för att detta följs. Hyrestagaren ska också försäkra sig om var utrymningsvägar finns och att dessa är tillgängliga samt att regler och lagar gällande exv. livsmedelshantering, försäljning mm. åtföljs.

Lokalerna ska städas och återställas i skick som när man tog dem i bruk, all möblering skall återställas. Onormalt slitage, skadegörelse samt bristande städning debiteras. Vid överskridande av bokad hyrestid äger pastoratet rätt att debitera. Pastoratet ansvarar inte för ytterkläder eller några andra tillhörigheter. Inga husdjur får förekomma i lokalerna.

Uppkomna eller uppdagade fel och brister på lokalerna eller utrustningen som där finnes skall anmälas via mail till vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se.

Bokning
Vid bokning ska hyresgästen informeras om vilka regler som gäller beträffande tillträde, hyra, ordningsregler etc. Alla bokningar skall ske genom expeditionen i Vimmerby. En skriftlig bokningsbekräftelse ska skrivas under av hyrestagaren.

Begränsningar
Lokaler kan ej bokas för verksamhet som inte har en direkt anknytning till pastoratets verksamhet längre fram i tiden än tre månader, alla undantag från detta skall godkännas av fastighetsansvarig.

Enligt pastoratets policy tillåts öl och vin i slutna sällskap. Åldersgränsen för alkoholförtäring är 20 år.

Skrymmande avfall skall fraktas iväg av hyrestagaren i övrigt är denne skyldig att följa källsorteringen.

Uthyrning av kyrka
All upplåtelse av kyrkorna sker i enlighet med kyrkoordningen 41 kap.

Bokning
Bokning av en kyrka kan ske först efter att beslut är taget.
Vid bokning ska hyresgästen informeras om vilka regler som gäller beträffande tillträde, hyra, ordningsregler etc. Alla bokningar skall ske genom expeditionen i Vimmerby. En skriftlig bokningsbekräftelse ska skrivas under av hyrestagaren.

Avbokning av kyrkan senast 14 dagar innan hyrestiden debiteras med 500 kronor, senare avbokning debiteras full taxa.

Ansvar
Myndighetskrav begränsar antalet personer som får vistas i lokalerna, hyrestagaren ansvarar för att detta följs. Hyrestagaren ska också försäkra sig om var utrymningsvägar finns och att dessa är tillgängliga samt att regler och lagar gällande exv. livsmedelshantering, försäljning mm. åtföljs.

Lokalerna ska städas och återställas i skick som när man tog dem i bruk, all möblering skall återställas.
Onormalt slitage, skadegörelse samt bristande städning debiteras. Vid överskridande av bokad hyrestid äger pastoratet rätt att debitera. Pastoratet ansvarar inte för ytterkläder eller några andra tillhörigheter. Inga husdjur får förekomma i lokalerna.

Uppkomna eller uppdagade fel och brister på lokalerna eller utrustningen som där finnes skall anmälas via mail till vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se.

Kostnader
Kyrkor kan hyras utan avgift om församlingen/pastoratet är medarrangör, i övrigt gäller fastställd taxa.

Vid arrangemang utan församlingens medarrangörsskap äger hyrestagaren tillträde till kyrkan tre timmar före arrangemangets start samt två timmar efter dock max totalt sex timmar. Överenskommelse om utökad tid kan träffas mot utökad kostnad. I hyran ingår tillgång till en vaktmästare, befintlig
ljudanläggning samt levande ljus under hyrestiden. Vaktmästare kan anlitas övrig tid mot timtaxa.

 

Kyrkoordning
Lydelse
den 1 januari 2019
115
41 kap. Upplåtelse av kyrka
Hur en kyrka får upplåtas
1 § Ärkebiskopen, stiftets biskop och en sådan biskop som fullgör uppgifter
för stiftets biskop får använda kyrkorna i stiftet för gudstjänster och för biskopliga
ämbetshandlingar.

2 § Präster som tjänstgör i en församling får använda församlingens kyrkor för
församlingens gudstjänster och för kyrkliga handlingar som avser någon som
tillhör församlingen.

3 § En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 eller 2 § bara
om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas
med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker
kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar
församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt.
Upplåtelse av församlingskyrka för kyrkliga handlingar i andra fall än de som
avses i 2 § får vägras bara om upplåtelsen skulle strida mot bestämmelserna i
första stycket. (SvKB 2016:1)

Vem som beslutar om upplåtelse av församlingskyrka
3 a § För en församling som ingår i ett pastorat gäller det som sägs om kyrkorådet
i 4–6, 8 och 9 §§ i stället församlingsrådet. (SvKB 2012:14; 2013:7;
2016:1)

4 § Frågor om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än de som avses i 1 och
2 §§ prövas av församlingens kyrkoråd.

5 § Innan kyrkorådet beslutar om upplåtelse av kyrkan ska kyrkoherden, om
han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, ges tillfälle att yttra sig om det är
möjligt.

6 § Kyrkorådet får uppdra åt kyrkoherden, eller åt en särskild avdelning bestående
av kyrkoherden och andra ledamöter eller ersättare i kyrkorådet, att på rådets
vägnar besluta i ärenden om upplåtelse av kyrka.

7 § När kyrkoherden har utsett en annan präst att vara ledamot i församlingsrådet,
ska det som sägs i 5 och 6 §§ om kyrkoherden gälla för den prästen.
(SvKB 2013:7)

8 § Kyrkorådets beslut om upplåtelse av kyrka ska gälla omedelbart.

 

Överklagande

9 § Kyrkorådets beslut enligt detta kapitel får överklagas hos domkapitlet.
Rätt att överklaga har
1. den som gjort en framställning om upplåtelse, såvitt avser ett beslut att inte
upplåta kyrka,
2. ledamot i kyrkorådet, såvitt avser ett beslut att upplåta kyrka, och
3. kyrkoherden, såvitt avser ett beslut att upplåta kyrka.
Domkapitlets beslut får inte överklagas.

 

Beslut om upplåtelse av kyrka som ägs av trossamfundet Svenska kyrkan

10 § Domkapitlet i det stift där kyrkan finns beslutar om upplåtelse av en
kyrka som ägs av trossamfundet Svenska kyrkan efter överlåtelse enligt
40 kap. 10 §. (SvKB 2016:1)