Slimminge kyrkogård

Den nuvarande kyrkan är uppförd på platsen för den romanska kyrkan och Slimminge kyrkogård har således medeltida anor.

Slimminge askgravplats

Slimminge minneslund

Storskifteskartan från 1784 visar en rektangulär kyrkogård vars omfattning kan stämma med den medeltida. Den första kända utvidgningen sker 1862 då en ungefär lika stor yta som den gamla kyrkogården tillkommer öster om byvägen. En ökande befolkning leder till nya betydligt större utvidgningar redan 1884, då mark norr, söder och öster om nya kyrkogården adderas. 1950 sker en sista utvidgning.

Den gamla kyrkogården omgärdas av en stödmur av tuktad gråsten i bruk. Utmed södra gränsen finns en rad högväxta lindar. Huvudentrén från bygatan sydost om kyrkan utgörs av en svartmålad smidesgrind med gjutjärnsstolpar. Mot tornets sydfasad står tre äldre gravhällar uppställda och nordväst om tornet står ett litet kors i smidesjärn rakt i gräset.

Från 1930-, -40- och -50-talen finns även ett flertal monumentala familjegravar liksom högresta polerade vårdar och bautastenar, de senare relativt ovanliga inslag under tidsperioden. Växtligheten är i jämförelse med gamla kyrkogården rik, med ett stort inslag av formklippta städsegröna buskar liksom dvärgsyrener, rosor och kärleksört.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Henrik Nilsson (2019-11-15) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Slimminge kyrka

Om Slimminges medeltida kyrka är uppgifterna knapphändiga men den kan antas ha uppförts under 1100- eller 1200-talet

Slimminge kyrka

Film om Slimminge kyrka

Lunds stift har tagit fram en film som berättar om kyrkan.