Örsjö kyrkogård

Kyrkogårdens äldsta delar kan antas vara samtida med kyrkans äldsta delar eller till och med något äldre, då vissa indicier tyder på en tidigare träkyrka på platsen.

Örsjö ask-kistgravlund

Örsjö urngravplats

Örsjö minneslund

Kartan över den första utvidgningen från 1886 visar den befintliga kyrkogården som en oregelbunden fyrkant om cirka 50 x 50 meter, vilket sannolikt motsvarar den medeltida kyrkogårdens utbredning. Vid arkeologiska undersökningar 2007 påträffades vad som antogs vara den tidigare bogårdsmuren cirka 20 meter väster om kyrkan.

En utvidgning sker 1921 då ett större område i söder med samma längd som den befintliga kyrkogården adderas genom ett ägoutbyte. Ritningar för den nya kyrkogården tas fram av länsarkitekt Nils A. Blanck 1927 och utbyggnaden sker sedan successivt. Domkyrkoarkitekt bearbetar Blancks planer i samband med att han får uppdraget att rita ett bårhus som står färdigt i kyrkogårdens sydvästra hörn 1951. 

På den äldre kyrkogården dominerar äldre högresta gravvårdar från mitten av 1800-talet fram till 1900-talets början, vilka i stor grad är koncentrerade till den södra delen medan den norra delen i stor utsträckning står utan gravplatser. 

Vegetationen på kyrkogården domineras i övrigt av formklippta städsegröna växter samt buskar som snöbollsbuske, syren, spirea och rosenrips. Huvudaxeln från nordvästra entrén upp till kyrkan kantas av en allé av yngre oxlar.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Henrik Nilsson (2019-11-15) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Örsjö kyrka

Örsjö kyrkas äldsta historia är inte helt klarlagd, men en murverksundersökning tyder på minst fyra byggnadsetapper.

Örsjö kyrka

Film om Örsjö kyrka

Lunds stift har tagit fram en film som berättar om kyrkan.