Foto: Simon Steinbichler Jönsson

Katslösa kyrkogård

Medeltida kyrkogårdar var vanligen små och omgav kyrkan i dess direkta närhet.

Katslösa asklund

Den geometriska avmätningskartan från 1747 uppvisar kyrkogården som en oregelbunden fyrkant, vars utbredning möjligen stämmer med den medeltida. Enskiftet 1817 påverkar inte kyrkogårdens utbredning men enligt vård- och underhållsplanen för kyrkogården planeras det 1841 i samband med laga skifte för en utvidgning åt öster som senare genomförs. Av det äldre kartmaterialet framgår emellertid att laga skifte avslutades 1835 och att utvidgningen skedde åt väster.

På 1920-talet upprättas nuvarande gångsystem, troligen rör detta främst det huvudaxlarna, och 1932 byts samtliga ligusterhäckar ut mot buxbom. 2003 anläggs askgravlund på den kilformade delen utanför trädkransen i söder, utformad av Gunnel Rydberg.

Gravkvarteren är till största del grusade och inramas av lågt klippta buxbomshäckar eller i enstaka fall av stenramar. Gräsade ytor med fritt stående gravstenar förekommer i begränsad utsträckning. Gravvårdarna domineras av en blandning av högresa gravstenar i eklektiskt formspråk från decennierna kring sekelskiftet 1900 samt lägre hållna stenar vanliga för tiden från 1930-talet och framåt.

Den kilformade delen med lägre marknivå utanför trädkransen i söder tillfogades kyrkogården i samband med 1869 års utvidgning men tycks inte ha tagits i bruk förrän vid anläggandet av askgravlunden i början av 2000-talet. 

Byggnader på kyrkogården
Norr om kyrkogården uppfördes 1962 ett gravkapell i form av en murad och vitputsad byggnad med valmat sadeltak avtäckt med svart engoberat tegel. Byggnaden används idag som vaktmästeri och förråd.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Henrik Nilsson (2019-11-15) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Katslösa kyrka

Katslösas medeltida kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och följde den romanska kyrkobyggnadstraditionen med långhus, smalare och lägre kor samt halvrund absid i öster.

Katslösa kyrka

Film om Katslösa kyrka

Lunds stift har tagit fram en film som berättar om kyrkan.