Foto: Nille Leander/Ikon

Sol och vind

Växjö stift och dess egendomsnämnd arbetar för att främja sol- och vindenergi och bidrar på så sätt till en klimatneutral kyrka och samhälle.

Varför sol och vind?

Svenska kyrkan har ett ansvar att bidra till de globala och nationella
målen för en hållbar utveckling. Tillsammans med människovärdesprincipen ligger förvaltarskapstanken till grund för hela Svenska kyrkans verksamhet.

Förvaltarskapstanken betonar människans ansvar att förvalta såväl ekonomiska som ekologiska resurser på ett ansvarsfullt sätt. Idag vet vi att en grön samhällsomställning är nödvändig och Svenska kyrkan, som en av Sveriges största markägare, är en viktig möjliggörare.

Vårt uppdrag och vår utmaning

Enligt Svenska kyrkans färdplan för klimatet ska prästlönetillgångarna driva på investeringar i sol- och vindkraft. Det kan ske både i små och stora projekt och i samverkan med andra aktörer.

Informationsfolder
Ladda hem foldern här

Prästlönetillgångar i Växjö stift förvaltar marktillgångarna och fattar beslut i enlighet med både Färdplan för klimatet och Biskopsbrevet om klimatet.

Vindkraft

Växjö stift är genom prästlönetillgångarna med och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Det är vanligt att etableringar av vindkraftverk kommer i konflikt med andra intressen såsom närmiljö, kulturmiljö eller sociala värden. Miljödomstolar, länsstyrelser och kommuner gör en samlad bedömning och avgör var vindkraftverk kan byggas. Denna bedömning lutar sig Växjö stift mot.

Prästlönetillgångarna arrenderar ut mark till olika vindkraftsaktörer. Det finns både vindkraftsverk som redan är i gång och de som är i planeringsfasen. Förhoppningen är att minst ett 20-tal verk kommer att uppföras på stiftets marker. Växjö stifts prästlönetillgångar driver dessutom vindkraftsprojekt i samverkan med andra.

Solenergi

Redan idag planerar och bygger prästlönetillgångar i Växjö stift mindre egna solcellsanläggningar men det är resurseffektivare att bygga storskaliga solcellsanläggningar än flera mindre. Därför har prästlönetillgångar i flera av Svenska kyrkans stift beviljats projektmedel kopplade till Färdplan för klimatet till en grundlig utredning som siktar på att bygga storskaliga solcellsanläggningar - ett stort steg på vägen för att nå målet om en klimatneutral kyrka 2030.

Solcellsanläggningar tar betydligt mer mark i anspråk jämfört med vindkraft för att producera samma mängd energi. För att producera lika mycket energi som ett medelstort vindkraftverk på en hektar, krävs en solcellsanläggning på 15-20 hektar. En hektar motsvarar en yta på 100x100 meter, dvs 10 000 kvadratmeter.

I Växjö stift finns i nuläget solcellspaneler på Dörby och Falåkra gårdsarrenden.

Två vindkraftverk på ett fält.

Nya sol- och vindkraftsprojekt

Här presenteras nya sol- och vindkraftsprojekt

Befintliga projekt

Klicka här för att se vilka fastigheter som för närvarande berörs av vindkraft och vilka (projektörer/verksägare) som arrenderar marken för detta ändamål. Några av projekten berör ej planerade eller driftsatta verk på våra fastigheter, utan på grannfastigheter. Om verk är uppförda eller planeras att uppförs i omedelbar närhet av våra fastighetsgränser är vi dock indirekt berörda och avtal finns därför tecknat även i dessa fall.