Foto: Edvin Hellsing/IKON

Vindkraft

Läs om vindkraft på Växjö stifts marker.

Behovet att ställa om från fossila till förnyelsebara resurser är stort. Biskopsbrevet för klimatet tydliggör att Svenska kyrkan behöver vara drivande och ta ansvar. Inte minst eftersom Svenska kyrkan är en av Sveriges största markägare. Sverige har, genom det geografiska läget, god tillgång till biobränsle, solenergi samt vind- och vattenkraft. Samhällsstrukturen i Sverige gör också att det finns goda förutsättningar för att vara ett föregångsland som visar att en klimatomställning är möjlig att förena med bibehållen ekonomisk välfärd

Växjö stift är, genom Prästlönetillgångarna, med och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning genom en positiv inställning till vindkraft på prästlönefastigheterna. När tillstånd för etablering av vindkraftverk ska ges eller ej förlitar vi oss på att samhället via lagar, miljökonsekvensutredningar och infrastrukturell planering m.m. väger in avgörande faktorer och fattar ett väl underbyggt beslut. Det  är väldigt vanligt att etableringar av vindkraftverk kommer i konflikt med andra intressen, närmiljö, kulturmiljö eller sociala värden och det är ej möjligt för oss  att i varje enskilt fall avgöra vilka projekt som ger största samhällsnytta och samtidigt väga det mot etableringens påverkan.

I nuläget finns 10 arrendeavtal med olika aktörer varav 5 projekt är igång och de övriga ligger under projektering i olika faser. Förhoppning finns att minst ett 20-tal verk kommer att uppföras inom stiftets fastigheter. Växjö stifts prästlönetillgångar är också med i UppVind Ekonomisk förening som driver ett vindkraftsprojekt i Uppvidinge kommun.

Befintliga projekt

Klicka här för att se vilka fastigheter som för närvarande berörs av vindkraft och vilka (projektörer/verksägare) som arrenderar marken för detta ändamål. Några av projekten berör ej planerade eller driftsatta verk på våra fastigheter, utan på grannfastigheter. Om verk är uppförda eller planeras att uppförs i omedelbar närhet av våra fastighetsgränser är vi dock indirekt berörda och avtal finns därför tecknat även i dessa fall.

Per-Wilhelm Siwertsson

Per-Wilhelm Siwertsson

Växjö stift

Mer om Per-Wilhelm Siwertsson

Enheten för egendomsförvaltning