Bild på Väddsandbi är en av arter som kan ha nytta av åtgärderna i projektet.
Foto: Tobias Ivarsson

Växjö stifts pollineringssatsning

Få har missat att våra pollinerare är hotade och Växjö stift har därför genomfört ett projekt för att gynna pollinerare. Projektet är ett LONA-projekt vilket innebär att projektet fått statlig medfinansiering för naturvårdsåtgärder.

Som stor markägare har Växjö stift ett stort ansvar för att markinnehavet på ett hållbart sätt och att då uppmärksamma och förbättra för pollinerare är naturligt. 

Projektet har bestått av flera delar för att få så stor nytta om möjligt:

- Det har skapats nya livsmiljöer och förbättrade födomöjligheter på Visingsö. Vid nyanlagda våtmarker, som i sig gynnar pollinerare, har vi planterat och sått växter som ger vindskydd och mat på den blåsiga ön. Vi har även anlagt bibäddar och dödvedshögar. Bibäddar är packade sandhögar som gynnar marklevande bin och dödvedshögar gynnar arter som lägger sina ägg och yngel i dem.

- Vi har inventerat tre olika gårdar inom innehavet av befintliga miljöer och värden för pollinerare och identifierat åtgärder som vi kan göra på dessa för att öka möjligheterna för pollinerare att trivas. Det vi lärt av de gårdarna tjänar nu som exempel för vad vi kan göra i förvaltningen i framtida skötsel.

- För att göra något bra behöver man förstå det. Därför har vi inom projektet utbildat förvaltarna om pollinerares värden, behov och vilka åtgärder som specifikt gynnar dem. Med den kunskapen kan vi bättre ta hand om pollinerarna framåt.

/Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB