Valspråk, vapen och kläder

Guds nåd är allt du behöver

Fredrik Modéus

–Jag har valt följande motto för min biskopstid: Guds nåd är allt du behöver (Sufficit tibi gratia Dei, 2 Kor. 12:9). Livet är en gåva. Vi får det till låns för en kortare eller längre tid. Egentligen är allt viktigt i livet gåvor: hälsa och kraft, upplevelsen av livsmening och förmågan att både ge och ta emot kärlek. Som människor lever vi som mottagare av Guds gåvor utan att behöva prestera något tillbaka. Det är för mig den grundläggande innebörden i att leva av Guds nåd. Särskilt tydlig blir Guds nåd i Jesus Kristus, som skänker oss försoningens gåva och kallar oss att arbeta för försoning i vardagen. I gudstjänsten kommer Guds nåd oss nära på ett särskilt sätt och vi har uppgiften att välkomna andra till gemenskapen kring ord och sakrament. 

Mottot hör samman med biskopsvapnet. I det finns först och främst mitran (biskopens huvudbonad) och kräklan (biskopens herdestav). I kräklans rundning syns ett så kallat Taizékors. Det finns där helt enkelt för att den lilla kommuniteten Taizé i södra Frankrike varit en viktig plats i mitt liv. Där har jag genom åren fått möta människor som ärligt och utan omsvep ställt livets viktiga frågor. Tillsammans med varandra och i tyst bön inför Guds ansikte har vi sökt svar på frågorna, omslutna av Guds nåd.

Själva biskopsvapnet består av fyra fält. I det första och fjärde ryms Växjö stiftsvapen. Det föreställer missionären S:t Sigfrids tre systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman som fick sätta livet till under en missionsresa och blev de första martyrerna i det som senare blev Växjö stift. Att de är tre till antalet leder tanken till ett bibelord som är särskilt viktigt för mig: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20).  

I det andra och tredje fältet finns mitt personliga vapen. Det består av en örn och ett lamm. Örnen symboliserar överblick och frihet. En biskop behöver sträva efter överblick och perspektiv för att kunna utföra sitt främjande- och tillsynsuppdrag på ett bra sätt. Frihetstemat är mer personligt: jag har helt enkelt burits av en stark frihetslängtan under hela mitt vuxna liv. I den lutherska traditionen betonas ofta en kristen människas frihet – den som följer av Guds nåd. I sina klor håller örnen en boll. Det är för mig ett sätt att lyfta fram lekens, glädjens, sportens – och humorns betydelse. Sådant som behövs för att livet ska få färg.  

Under örnen finns lammet med segerfanan. Det är en välkänd symbol för Jesus Kristus som människans försonare. I biskopsvapnet är det avbildat som ovanför porten till Sofiakyrkan i Jönköping, en plats där min tro under tonårstiden fick konturer. Mellan örn och lamm syns en svagt böjd linje. Den har två betydelser. För det första är linjen en bro. Bron symboliserar biskopens uppgift att överbrygga motsättningar, att hålla samman och skapa enhet i ett stift. Bron skulle kunna vara Ölandsbron, den som sammanfogar landskapen Småland och Öland i Växjö stift. För det andra är linjen en horisont. Horisonten är en bild för allt det vi inte vet om Gud. Bortom horisonten väntar det eviga, Guds nåd på ett sätt som vi ännu inte förstår. Ytterst är Gud mysterium.  

Fredrik Modéus

Foto: Daniel Westergren

Biskopens kläder

Mitran (biskopsmössan)
Mitra betyder huvudbindel på grekiska och är biskopens huvudbonad. Den är känd från 700-talet som ett biskopligt plagg och fick sin nuvarande form under 1200-talet, med två spetsar uppåt och två nedhängande nackband. Banden tolkas ibland som symboler för Bibelns två testamenten. Mitran används vid biskopliga handlingar men också vid vissa moment i mässan.

Biskopskorset
Biskopskorset är sedan 1200-talet ett episkopalt tecken. Det försvann vid reformationen men återinfördes år 1805 av Gustav IV Adolf. Det kors som Växjö stifts biskop bär gjordes ursprungligen till Ludvig Mörner, biskop i Växjö stift 1800-1823.

Här hittar du biskopen som klippdocka. Foto: Petra Bertilsson

Kräklan (biskopsstaven)
Kräklan är tecknet på biskopens herdeuppdrag och symboliserar omtanke och vägledning. Alltsedan 600-talet har den varit ett biskopligt ämbetstecken som överlämnas av ärkebiskopen vid biskopsvigningen. Den bärs av biskopen i vänster hand med den böjda delen framåt. Kräklan använder biskopen bara i sitt eget stift. Det finns flera kräklor i Växjö stift.

Biskopskåpan
Biskopskåpan liknar en korkåpan men är ofta mer utsmyckad. Den har utvecklats från en kapuschongförsedd regnkappa. Den blev liturgiskt plagg under 900-talet. Den fick sitt nuvarande halvcirkelformade utseende med en ryggsköld på 1000-talet. Den används vid olika gudstjänster, dock inte när biskopen celebrerar mässan.

Stolan (bandet)
Stolan är prästens, biskopens och diakonens ämbetstecken som symboliserar Kristi ok. Stolan är ett ca 2,5 meter långt band som läggs runt nacken. Den är ofta utsmyckad med tre kors. Stolan överlämnas av biskopen vid präst- och diakonvigningen som ett ämbetstecken. Den ska erinra om Herrens ord: ”Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ.” (Matt 11:29)

Lila skjorta till vardags
Till vardags bär biskopen ofta en lila skjorta. Utanpå skjortan bärs biskopskorset. Skjortans rödvioletta färg var från början purpur, en dyrbar färg som framställdes ur havssnäckor som lever i Medelhavet. I Gamla testamentet skrevs flera gånger om purpur som den färg som användes till prästens dräkt.