Ett tåg åker i skogsmiljö.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Stiftskansliets miljödiplomering

2004 började stiftskansliet i Växjö arbeta med Svenska kyrkans miljödiplomering och under 2005 fick vi diplom för avklarad fas ett. 2008 blev kansliet godkända för fas två och 2016 uppnåddes den högsta nivån, fas tre.

Diplomeringen gäller stiftskansliet med dem som arbetar där inklusive fängelsepräst och personalsjälavårdare, men inte t.ex. kontrakts- och pastorsadjunkter eftersom de inte har sin fysiska arbetsplats på kansliet. De förtroendevaldas sammanträden och resor ingår samt stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen genom att beakta miljöpolicyn i sina beslut.

Egendomsförvaltningens arbete för miljö och hållbar utveckling när det gäller skog sker genom att arbeta utifrån FSC´s och PEFC´s standard, se vidare under fliken ”Hållbart skogsbruk”.
 
Detta har vi gjort – ett pågående arbete
En del av det vi gjort rent praktiskt under miljödiplomeringen är att åstadkomma tydligare beslutsunderlag för åtgärder inom psykosociala arbetsmiljön genom en medarbetarenkät. Denna kommer att göras varje år för att kunna jämföra år från år. Vi har ökat vår kunskap om hur miljökriterierna i placeringspolicyn påverkar placeringarna genom samtal med förvaltarna. Vidare har vi förbättrat rutiner för hur miljökrav ställs och följs upp vid upphandling. Genom ökad användning av rörelsevakter minskar vi onödig elförbrukning då lyset släcks i rum där ingen befinner sig. Rutinerna för att tidigare upptäcka avvikelser i värme-, el- och VA-förbrukning har setts över.

Vi ökar vår användning av växtmaterial med låg resursåtgång. Runt stiftskansliet minskar vi andelen klippta och gödslade gräsytor och anlägger i stället ytor med ängsväxter. Genom att byta ut våra hyrbilar till miljögodkända har vi minskat bensinförbrukning betydligt. Stiftskansliets personal och stiftsstyrelsen har genomgått en utbildning som rymmer reflektion kring miljöfrågor från en teologisk grund. Vidare har en ny trädgårdskompost blivit anlagd samt att utbildning för personal i miljövänlig bilkörning har genomförts.

Fas tre
Stiftskansliet i Växjö har uppnått fas tre, den högsta nivån, i Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

– Diplomeringen gäller arbetsplatsen stiftskansliet, men vi försöker i all vår verksamhet verka för en hållbar utveckling. Vi har till exempel investerat i biogasanläggningen i Alvesta, hjälpt till att bekosta solceller i Linnés Råshult och vi arbetar mycket med miljöfrågor i skogsbruket, säger Mattias Magnusson som är specialist inom skog och miljö på Växjö stiftskansli.

Svenska kyrkans miljödiplomering
Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor. Modellen gör det möjligt att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt för att nå en hållbar utveckling. Svenska kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men bygger på en teologisk grund och motivation. Läs mer här

Växjö stifts miljöarbete
Miljöpolicyn inriktar Växjö stifts arbete med miljöfrågor, inom ramen för stiftets uppgift i kyrka och samhälle, där människor befrias till kristen tro och tar ansvar för hela Guds skapelse.

Vi förstår att vi har skapelsen till låns och ska vara ansvarsfulla förvaltare. Vi beaktar då hur vårt handlande inverkar på kommande generationer. Vi arbetar långsiktigt, vi hushållar väl med ändliga naturresurser, vi minimerar utsläpp av skadliga ämnen och påverkan av klimat. På kortare sikt bidrar vår handlande till andra människors livskvalitet och till rättvisare fördelning av jordens resurser. Vidare tillerkänner vi alla arter och varelser sitt existensberättigande och undviker att vårt handlande leder till andra arters lidande eller utplåning. Vi bidrar till hållbar utveckling.

Miljöpolicy 
Växjö stift strävar i alla beslut och i all verksamhet mot ansvarsfull förvaltning och att bedöma hur handlandet påverkar på lång och kort sikt.

Vi förbättrar oss ständigt, särskilt i bättre kunskap hur vi påverkar skapelsen. bättre arbetssätt som minskar negativ påverkan. bättre uppföljning som leder till bättre kunskap och arbetssätt.

Växjö stift följer också formella krav, bland annat tillämpliga lagar och kyrkoordning.