Foto: Sara Nodmar

Stiftets sjunde kyrkoreservat invigt – alla är välkomna!

En vänlig grönskas rika dräkt, sjöng kyrkokören när kyrkoreservatet Lillån i Bankeryd invigdes den 30 maj. En strof som på pricken beskriver naturen i Lillån – Växjö stifts sjunde kyrkoreservat.

Drygt nittio personer samlades för invigningen av stiftets nyaste kyrkoreservat. Regn var i annalkande men motades bort av en strålande sol över Bankeryds sluttningar ner mot Vättern. Biskop Fredrik välsignade och klippte sedan bandet. 

”Det finns någon som ligger bakom och velat allting! Skapelsen är fantastisk och vi behöver göra allt i vår makt för att förvalta skapelsen och inte härska över den. Naturen och skapelsen är en gåva från Gud och ett vittnesbörd om hans storhet!” Med de orden invigde biskop Fredrik Modéus Lillåns kyrkoreservat.  

Marken kring Lillån där kyrkoreservatet ligger har varit i kyrkans ägo under lång tid, förmodligen ända sedan medeltiden. Inkomsterna från marken användes för att avlöna prästen i Bankeryd. Idag förvaltas marken av prästlönetillgångarna i Växjö stift. 

– Lillån är ett av få tillflöden till Vättern och är dessutom oreglerad vilket gör att naturvärdena är höga, säger Mattias Magnusson, som är specialist inom skog och miljö på egendomsförvaltningen.

Reservatet är en del av Backamoskogen och har en yta på sex hektar. Skogen i reservatet består främst av tall där en del träd är så pass gamla som 130 år. Undervegetationen består av rönn, hassel, brakved, gran samt enstaka ekar och bokar. Marken stupar brant ner mot Lillån och här växer äldre lövträd som asp, björk och al. Djurlivet kring Lillån och är rikt och varierat. Exempel på djurarter är öring, harr, häger, forsärla, strömstare och bäver. De lite mer ovanliga svamparna motaggsvamp och tallriska växer också i reservatet. Längs Lillån finns flera tillgängliga gångstigar och Sigfridsleden för pilgrimer passerar också reservatet. 

I och runt Lillåns kyrkoreservat finns flera aktörer som ofta möts och samverkar. KFUM-gården Vidablick ligger precis intill och använder ofta områdets vandringsleder och möjlighet till friluftsliv i verksamheten. På Vidablick finns ett stort utbud av aktiviteter - allt ifrån sport, vandring och kanot till höghöjdsbana och friluftskyrka! Daniel Claesson är verksamhetschef och berättar att föreningen nu planerar det 82: a midsommarfirandet efter två års pandemi-uppehåll. Till Vidablick kommer skolor, församlingar, föreningar och företag för läger, sommarkolla, friluftsliv, äventyr och samarbetsövningar. Ungefär 40 konfirmandgrupper från södra Sverige besöker Vidablick varje år. 

Roger Rohdin, chef för vatten och avlopp på Jönköpings kommun berättade om förbättringen av Bankeryds kommunala avloppsreningsverk som togs i drift år 2020. Lillån är recipient för det renade avloppsvattnet och på grund av åns höga naturvärden fanns ett behov av att förbättra avloppsreningen. En våtmarkdamm anlades därför dit avloppsvattnet leds efter att det renats i själva reningsverket. Avloppsvattnet infiltreras sedan också genom marken för ytterligare avskiljning av föroreningar. Hittills har goda resultat uppnåtts gällande rening av fosfor och metaller. Kväve har varit lite svårare at trimma in men arbete pågår för att undersöka orsaken. 

Henrik Olsson från föreningen Sportfiskarna hoppas på gynnsam utveckling för fiskar i Lillån efter den förbättrade reningen. Bland annat vandrar insjööring upp i Lillån för lek och renare vatten främjar fiskens vandring. Harren har minskat den senaste tiden och därför sattes 10 000 yngel ut i ån förra veckan.   

Kyrkoherde Karin Grännö Engkvist bad en bön vid invigningen och är mycket glad för området runt Lillån. 
– När jag vandrar längs Sigfridsleden tänker jag på att just denna biten i Backamoskogen är en del av ett större ledsystem som går långt ut i Europa. Det ger insikt om att även vi är en del av något större! Vi samverkar mycket med KFUM och den 11 juni är det vandringsgudstjänst här på Vidablick! Det ser jag fram emot- välkomna! hälsar Karin!

Sara Nodmar

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.