Foto: Ellen Ekström

Stift

Sofia är ledamot i stiftsstyrelsen.

Vi har bra klimat, man kan fundera och tänka högt. En del är kunniga på ”paragrafer”, en del på svåra ekonomiska frågor. Jag ser det som en fördel att jag har erfarenhet av att jobba i församling.

Sofia Rosenquist har varit ledamot i stiftsstyrelsen sedan 2002 och hon jobbar också som pedagog.

–I stiftsstyrelsen har jag lärt mig att se saker lite mer uppifrån, det blir mer fågelperspektiv och jag måste släppa att bara tänka församling, men det är bra att ha med sig sina församlingserfarenheter. Det är viktigt att man applicerar det lilla på ett större sammanhang.

Sofia berättar att ordförandens roll är stor i stiftsstyrelsen. Ordföranden påverkar klimatet, tänket och riktningen. Med Fredrik Modéus har stiftsstyrelsen gått in på djupet med prioriterade områden. Det kan nu vara färre och större frågor än förut, som kräver längre tid. Det behövs mer tid till fundering, omvärldsanalys och framtidsgissningar.

–Att sitta i stiftsstyrelsen är inte alltid lätt. Det svåra är när vi slutar stödja vissa verksamheter eller måste säga nej även till bra saker som inte ryms inom vårt område. När vi måste prioritera och välja, ibland är det supersvårt! Då får man prata ihop sig och fundera mycket för att ta beslutet.

Spridning i stiftsstyrelsen är viktigt, tycker Sofia. Att det finns människor med olika kompetens och ålder.

–Det skulle vara häftigt om vi kunde få spridningen ännu större än den är nu! Om man är intresserad av att vara förtroendevald på någon nivå så ska man inte tveka på att bli det, tycker jag. Då kan man höra av sig till någon av oss som är det nu.

Stiftsfullmäktige

Uppdraget för stiftsfullmäktige är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop

Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsynen över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom visitationer och genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Domkapitel

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Stiftsstyrelse

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Styrelsen leder och samordnar stiftets förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Till uppdraget hör även frågor som kan inverka på den ekonomiska ställningen. Stiftsstyrelsen ansvarar vidare för valfrågor och indelningsärenden. Ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige har stiftsstyrelsen till uppgift att bereda och därefter verkställa beslut som fattats i stiftsfullmäktige om inte uppdraget ges till något annat organ. Stiftsstyrelsen har ett beredande arbetsutskott och arbetsgrupper till sitt förfogande.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Kansli

Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen. Det gäller bland annat arbetet med församlingsinstruktioner och visitationer.