Isak Folcker
Foto: Thea Isaksson

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Man behöver tro på att kyrkan alltid kan bli bättre, samt ha en vilja att vara med i den förändringen.

Isak Folcker

Isak Folcker (MPSKDG) är ny i kyrkopolitiken men i kyrkan känner han sig hemma sedan barnsben. Förutom engagemanget i kyrkopolitiken studerar han till fritidsledare med målet i sikte att bli församlingspedagog så småningom. 

Isak hoppas kunna bidra med ett ungdomligt perspektiv i många av frågorna som stiftsfullmäktige tar upp. 

- Gärna i ämnen som många unga i stiftet känner igen sig i. Men jag sitter ju inte med bara för att jag är ung, utan för att jag bryr mig om kyrkan och hur kyrkan möter människor i bland annat gudstjänst och inom diakoni, säger Isak. 

Tidigare har han varit engagerad i sin hemförsamling i Lessebo under många år och lite senare också som konfirmandledare i Teleborg.

- Mitt engagemang och drivkraft ligger i hur vi ska styra kyrkan och hur kyrkans verksamhet ska bli bättre och nå fler. Även frågor om hur vi som organisation hanterar våra pengar är något som engagerar mig. 

Vad är det då man kan missa om man inte har med unga i kyrkopolitiken? Isak tror att det är flera saker:  

- För det första missar man ju att det finns unga i kyrkan, om vi inte finns med i politiken. Man pratar lätt om unga som en grupp men man får inte in det ungdomliga perspektivet. Det kan vara frågor som till exempel hur man anpassar sina lokaler för att ungdomsverksamheten ska kunna bli så bra som möjligt, eller vad man köper in för material till församlingen som passar barn, ungdomar och vuxna.  

Isak tror inte att man egentligen behöver ha en viss egenskap för att kunna engagera sig. 

- Men man behöver tro på att kyrkan alltid kan bli bättre, samt ha en vilja att vara med i den förändringen, säger Isak. 

Isak känner sig hoppfull inför framtiden och tror på att stiftsfullmäktige alltid gör sitt bästa. Han hoppas att han kan använda sina egna erfarenheter, men också att kunna lyssna in stiftet som ser olika ut beroende på var man befinner sig. 

- I framtiden hoppas jag att jag ska få göra det jag tycker är roligt, just nu är det att kunna jobba inom kyrkan men även att engagera mig politiskt. Denna mandatperiod hoppas jag kunna bidra med mitt perspektiv och ta med mitt engagemang som jag har haft hela livet, självklart med ett ungdomsperspektiv som kanske lätt glöms bort inom politiken.  

Isak har ytterligare en förhoppning inför framtiden:  
- Jag önskar att fler ungdomar ska engagera sig politiskt, men vi har ju även ungdomsorganisationer inom kyrkan som politiker behöver komma ut och besöka mer.  

Ur Kyrkans tidning nr 48/ Sara Petersson

Intressanta fakta om Växjö stift:

Antal församlingar: 167
Antal kyrkor: 336
Yta: Öland, och större delen av Småland inklusive den del av landskapet Småland som hör till Hallands län.
Folkmängd: 685 965
Antal medlemmar: 396767 (57,8%)
​​​​​​Antal dop under 2021: 3238
Antal vigslar under 2021: 596
Antal konfirmerade under 2021: 1794
Församling med högst andel medlemmar: Bosebo 89% (Gislaveds pastorat)

Stiftsfullmäktige

Uppdraget för stiftsfullmäktige är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop

Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsynen över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom visitationer och genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Domkapitel

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Stiftsstyrelse

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Styrelsen leder och samordnar stiftets förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Till uppdraget hör även frågor som kan inverka på den ekonomiska ställningen. Stiftsstyrelsen ansvarar vidare för valfrågor och indelningsärenden. Ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige har stiftsstyrelsen till uppgift att bereda och därefter verkställa beslut som fattats i stiftsfullmäktige om inte uppdraget ges till något annat organ. Stiftsstyrelsen har ett beredande arbetsutskott och arbetsgrupper till sitt förfogande.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Kansli

Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen. Det gäller bland annat arbetet med församlingsinstruktioner och visitationer.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör också att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. Stiftsfullmäktiges handlingar diarieförs.

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande.

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden förvaltar prästlöneförmögenheten i Växjö stift. Denna förmögenhet består av jord, skog och fonder. 

Kontakta biskop Fredrik

Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakta stiftskansliet

Här hittar du kontaktuppgifter.