Foto: Ellen Ekström

Insats boostar ekosystemet

Nu tänker jag mer på vilka de rätta förutsättningarna är för att fisk och andra vattenorganismer ska trivas i vattendrag. Jag har lärt mig biotopvård för att begripa var och vad det är som påverkar.

Ola Sennefjord, projektledare

På en 450 meter lång sträcka i Ljungbyån har det sedan 2017 pågått ett projekt för att återställa livsmiljöerna i ån. Projektet som helhet består av ett femtiotal åtgärder och är nu i sin linda.

Ola Sennefjord jobbar på Kalmar kommun, är projektledare och starkt engagerad i arbetet med restaureringen där markägarna, kommunen, fiskevårdsområdesföreningen och länsstyrelsen samverkar. Växjö stift är en av markägarna som är med och finansierar projektet, genom Hossmo Fiskevårdsområdesförening.

Sedan 50-talet har det grävts upp stenar och morän ur ån. Botten har i stort sett rensats på sträckan vilket har gjort att vattnet blivit stilla, syrefattigt och de naturliga platser där fiskar och organismer kan leva har försvunnit. Det uppgrävda materialet har legat i höga vallar längs med ån, det första som gjordes i projektet var att ta bort vallarna och återanvända  mycket av materialet.

Åtgärderna kommer att gynna biologisk mångfald och ekosystem genom att återställa miljöer för fisk, fåglar, insekter och andra arter som lever i och runt omkring ån.

Ola Sennefjord brinner verkligen för att skapa bra miljöer för fiskar och har genom utbildning, intresse och engagemang skaffat sig ovärderlig kunskap i ämnet. Ola är också mån om att naturområdet runt Ljungbyån ska vara ett vackert och inbjudande ställe
att vistas på.

- Jag är uppvuxen bara några 100 meter längre upp så jag har sett den här sträckan sedan jag var en liten parvel. Ibland stack jag ner här och tittade på när gubbarna fiskade. Det skapade mitt intresse för att fiska, säger Ola Sennefjord.

- Nu tänker jag mer på vilka de rätta förutsättningarna är för att fisk och andra vattenorganismer ska trivas i vattendrag. Jag har lärt mig biotopvård för att begripa var och vad det är som påverkar. Att ha det städat och öppet runt om ån kanske ser snyggt ut för ögat men man märker att den bästa biotopvården är den som stökar till det så mycket som möjligt.

Stenar i alla olika storlekar har nu strategiskt lagts ned i ån, från grus upp till större stenbumlingar. På så sätt har det skapats både strömnackar, lugnvatten och lekbottnar. Gruset är placerat för att skapa lekplatser för fisken där det varken blir för varmt eller syrefattigt för rommen.

- Olika stora stenar är viktigt med tanke på att vattennivån minskar och ökar. Det finns arter som vill finnas på stenar utan att komma upp och bli torra, det finns också arter som är helt beroende av att stenarna någon gång om året friläggs från vatten, säger Klas Gustavsson, Enhetschef för egendomsförvaltningen i Växjö stift.

Träd och död ved kommer placeras i ån och för att få mer skugga ska al planteras intill den. Bladen från al har mycket näring som vid nedbrytning kommer tillföras i vattnet. Vegetation som växer ut över vattendrag och bidrar med biomaterial är viktigt för att mollusker och insekter ska få näring.

- Vattenekosystemen är mycket snabbare än landekosystemen när det gäller omsättning av näring som också snabbare förflyttar sig i ett rinnande vattendrag. Om du har en helt blank sten som läggs ut i ett rinnande vattendrag och låter den ligga i 14 dagar, så syns det när du tar upp den hur snabbt den koloniserats och är full med organismer, säger Klas
Gustavsson.

Fiskerättsägarna i Hossmo Fiskevårdsområdesförening har också varit en viktig del för att möjliggöra restaureringen. Där har även Ola Sennerfjord sedan långt tillbaka varit delaktig och arbetat för att återskapa livsmiljöerna för fisk och kunna erbjuda ett bra fiskevatten.

Nu porlar vattnet runt stenarna där projektgruppen successivt skapat en fallhöjd, olika livsmiljöer och samtidigt haft i åtanke den ökning av vattenvolymen som sker på våren. Vid högre vattenstånd blir det även så att sidorna som nu är torrlagda blir viktiga miljöer för fisk. På den sida av Ljungbyån som Växjö stift äger har det varsamt röjts fram en plats där man senare ska kunna stå och flugfiska, berättar Konrad Rosander som är fiskeansvarig för egendomsförvaltningen, Växjö stift.

- Vi kommer se resultatet av denna åtgärd redan nu till hösten om vi har tur och har gjort rätt. Vi kommer bland annat se om det har varit fisk uppe på lekbottnarna. Potentialen finns verkligen för väldigt fina uppväxt- och lekplatsmiljöer här. Jag åker runt och fiskar mycket men det som är just här, denna sträcka, betyder något speciellt för mig, säger Ola Sennefjord.

Ellen Ekström

Gruset som bildar strömnackar. Foto: Ellen Ekström