En kvinnlig präst med en regnbågsfärgad stola håller pekfingrarna upp mot taket.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Regnbågsnyckeln

Med processmodellen Regnbågsnyckeln arbetar Växjö stift för ett mer inkluderande sammanhang för hbtqi-personer och andra. Här kan du läsa om hur den är upplagd och om hur församlingen kan arbeta med den.

Processmodellen Regnbågsnyckeln har arbetats fram av EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtqi-personer) i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Under 2016–2017 prövades materialet i pilotförsamlingar i stiftet. Sedan 2018 har den erbjudits till stift och församlingar i hela Svenska kyrkan. 

Syftet med Regnbågsnyckeln är att ge trygghet för hbtqi-personer i församlingar.

I församlingar som har tilldelats märkningen Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processmodellens alla steg.

Efter processen förväntas församlingen ha kompetens på områdena inkludering och hbtqi och vara ett mer inkluderande sammanhang för hbtqi-personer och andra.

 

 

Regnbågsnyckeln.
Regnbågsnyckeln är Svenska kyrkans processmodell för inkluderingsarbete. Foto: Svenska kyrkan

Processen för att tilldelas Regnbågsnyckeln påbörjas genom att församlingens* medarbetare** och förtroendevalda*** får grundläggande kompetens med hjälp av externa föreläsare (processledare).

Därefter arbetar församlingen i studiecirkelform med materialet Så att jag kan komma in. Målet är att församlingen ska ha en bild av vad den behöver göra för att bli bättre på att inkludera fler.

Det finns även möjlighet för församlingen att fördjupa sig inom ett eller flera områden som den har identifierat.

Boken Så att jag kan komma in är skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. 

* Församlingen kan också vara ett helt pastorat.
** Församlingens anställda och om möjligt ideella.
*** Kyrkoråd och om möjligt församlingsråd och fullmäktige.

Regnbågsnyckelns olika steg
Röd – start och planering
För att en församling ska kunna genomgå Regnbågsnyckelprocessen krävs att kyrkoherde och kyrkoråd är överens och att kyrkorådet har fattat beslut om att processen ska påbörjas. Detta är viktigt eftersom processen kräver både ekonomiska och tidsmässiga resurser och påverkar församlingens prioriteringar och framtida arbete.

I det röda steget startar församlingen processen genom att ta kontakt med stiftskansliet eller Sensus studieförbund. När församlingen beslutat sig för att påbörja processmodellen ska styrgruppen informeras (se kontaktuppgifter). Styrgruppen består av representanter från Svenska kyrkan, Sensus studieförbund och EKHO och kan också hjälpa till med att utse processledare. 

Tid
Processen startar med en grundläggande utbildning som är en halvdag för medarbetare respektive en kväll för förtroendevalda.  
Tidsomfattning för processen i studiecirkelform är cirka ett halvår. Studiecirkeln ska omfatta 7 x 45 minuter fördelat på minst fyra tillfällen och rapporteras till Sensus.

Närvaro
Vid församlingens utbildningstillfälle för medarbetare krävs full närvaro. Vid utbildning för förtroendevalda krävs att minst 70 % av kyrkorådet deltar. Regnbågsnyckeln ser gärna att fullmäktige, församlingsråd och ideella medarbetare deltar. För små församlingar finns möjligheten att genomgå utbildningen i steg orange tillsammans.

Kostnader
Startavgift 2000 kronor
Kostnad för rollups, Regnbågsnyckelmärke, ett exemplar av boken Bibeltolkningens bakgator, två exemplar av boken Inkludera samt administration
Processledare 30 000 kronor inkl moms 
Rabatter kan ges av respektive organisation 
Eventuella kostnader för resor och logi för processledare kan tillkomma
Studiematerialet Så att jag kan komma in – 59 kronor per deltagare 

Övriga kostnader
Lunch vid utbildning i orange steg för medarbetare. Fika vid utbildning i orange steg för förtroendevalda.

Orange – Gemensam utbildning
I orange steg genomförs den grundläggande utbildningen utifrån boken Så att jag kan komma in. Den genomförs i form av en halvdag för medarbetare respektive en kväll för förtroendevalda.

Utbildningspasset innehåller grundläggande kunskaper om normer, begrepp och ord, bibelsynsfrågor och om hbtqi i relation till normer i samhälle och kyrka. Detta utbildningspass leds av utbildare som har genomgått Regnbågsnyckelns processledarutbildning. 

Gul – Studiecirkel
I gult steg genomför alla som deltagit i den grundläggande utbildningen en studiecirkel med materialet Så att jag kan komma in. Studiecirkeln genomförs i mindre grupper i församlingen och ger kunskaper och utrymme för samtal och diskussion. Samtalsfrågorna är utformade så att alla deltagare själva kan välja vad de vill eller inte vill berätta om sig själva. Studiecirklarna rapporteras till Sensus.

Grön – Mångfaldsplan
Det gröna steget har temat möjligheter och förväntningar, och här gör församlingen en plan för framtida processer och mångfaldsvisioner. Den redovisas för stiftets kontaktperson och styrgruppen. Församlingen kan också planera för fördjupningsutbildning på teman som identifierats under processen.

Blå – fördjupning 
I det blå steget genomförs fördjupningsutbildning utifrån vad församlingen efterfrågat och planerat för i det gröna steget. Utbildningen kan skräddarsys utifrån olika ansvarsområden och uppgifter i församlingens arbete. Processledarna kan hjälpa till med detta, eller  församlingen kan planera och genomföra egna utbildningsinsatser. Stiftet och Sensus kan också hjälpa till att hitta föreläsare och resurspersoner för efterfrågad fördjupningsutbildning.

Lila – Regnbågsnyckeln delas ut
När församlingen har genomgått alla steg i processen redovisas de för Regnbågsnyckelns styrgrupp, som delar ut märkningen Regnbågsnyckeln.

Regnbågsnyckeln delas ut i samband med en gudstjänst i form av ett intyg och ett märke att sätta upp på en vägg.

Utdelningen genomförs av någon annan församling som tidigare fått Regnbågsnyckeln, stiftsrepresentant, EKHO-representant eller Sensus-representant.

När församlingen tagit emot Regnbågsnyckeln får den använda Regnbågsnyckelsymbolen i sin information och i sina lokaler.  

___

Fotnot: Regnbågsnyckeln är som märke och ord skyddat hos Patent- och registreringsverket. Märkningen får endast användas av enheter som har genomgått processen och i enlighet med varumärkesskydd. Regnbågsnyckeln får endast användas av församling eller organisation som genomgått Regnbågsnyckelns steg och därefter godkänts av styrgruppen för Regnbågsnyckeln. Den får endast användas tillsammans med det årtalet när den mottogs. Den kan användas i kommunikation, både internt och externt, både i tryck och digitalt.     ​