Pastorala råd med anledning av Corona-viruset

Uppdaterad information till kyrkoherdar, från biskopen 2020-03-23

2020-03-23
Kära kyrkoherdar,

Dagligen hör jag om församlingar som ställer om sin verksamhet utifrån de nya förutsättningar som Coronautbrottet medför. Medarbetare får förändrade arbetsuppgifter, kyrkor öppnas för daglig andakt och de diakonala utmaningarna möts. Låt mig ännu en gång uttrycka min tacksamhet över allt det goda arbete som församlingarna, under er kloka ledning, gör i denna utmanande tid. Framför gärna mitt tack till era medarbetare. Ni och församlingarna finns i min förbön. Liksom tidigare vill jag be att du tillser att detta brev delas med anställda och förtroendevalda.

Regelbundna avstämningar
Jag har bett kontraktsprostarna att varje vecka stämma av läget med er kyrkoherdar. Syftet är att ge möjlighet till dialog, samråd och samverkan. Din kontraktsprost kontaktar dig om det inte redan är gjort.

Ställ om – ställ inte in
Jag kan inte nog upprepa budskapet att ställa om församlingens verksamhet istället för att ställa in. Den traditionella församlingsverksamheten behöver finna nya former. När verksamheten förändras kan medarbetare få arbetstid ”över”. Omfördela den arbetstiden till andra uppgifter. Det kan handla om att hålla kyrkorum öppna, leda regelbundna andakter, ha babyrytmik på Facebook, ansvara för dagliga telefonsamtal till äldre, bistå isolerade med matinköp, bidra i begravningsverksamheten etc. Låt kreativiteten flöda! Undvik så långt det är möjligt att låta medarbetare städa förråd eller ägna tid åt litteraturstudier. Låt kyrkportarna stå på vid gavel så att människor kan hitta in. Låt grund-
inställningen vara att vi inte ställer in – vi ställer om.

Gudstjänstlivet
Ni vet alla att det är min åsikt att kyrkans klockor behöver fortsätta påminna människor om gudstjänst, även om man fysiskt inte kan eller vill komma. Som kyrkoherdar kommer ni att möta utmaningar kring bemanningsfrågor. Stiftskansliets präster finns tillgängliga för insatser i församlingar och pastorat med stora behov. Kontraktsprosten, som har en nyckelroll i dialogen mellan församling och stiftskansli kring detta, kommer att återkomma med vidare information.

För gudstjänstlivet vill jag i dag lyfta fram tre punkter:

1.      Huvudgudstjänst fortsätter vi att fira i enlighet med församlingsinstruktionen. Om du som kyrkoherde menar att det är omöjligt, se punkt 2 och 3 nedan.

2.      Det är bra om du i förväg bemyndigar människor att ta ansvar för att gudstjänst firas även om prästen är förhindrad. Se till att det finns en agenda för lekmannaledd gudstjänst tillgänglig i alla kyrkor. En lekmannaledd gudstjänst firad som huvudgudstjänst kan, i enlighet med kyrkohandboken, vara sådan att den som leder gudstjänsten helt läser innantill utan att någon förberedelse behöver göras. I rådande läge kan predikan ersättas med läsning ur en predikosamling, bibelsamtal eller tystnad. På intranätet finns ett underlag (som en Word-fil) för en sådan agenda att ladda hem för lokala anpassningar. Stiftskansliets medarbetare i gudstjänstfrågor bistår gärna i dialog för den som önskar.

3.      Om alla möjligheter har uttömts (inklusive samråd inom kontraktet om möjligheten att låna in resurser från annan församling/pastorat) och stora bemanningssvårigheter för att kunna genomföra söndaglig gudstjänst enligt församlingsinstruktionen ändå föreligger, kan det finnas skäl att under en begränsad tid ersätta nuvarande huvudgudstjänst med mässa/högmässa en annan dag än söndagen. Denna gudstjänst firas i sådana fall regelbundet varje vecka och vid en återkommande tid. Tanken är att en präst kan ha svårt att leda t.ex. 5 gudstjänster på en söndag men kan däremot leda 5 gudstjänster på en vecka. Om du överväger en sådan förändring vill jag att du först samråder med mig. Jag kommer liksom vid sammanlysningar att fatta beslut å domkapitlets vägnar.

Samverkan kring stöd till isolerade personer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser ett växande behov av stöd till isolerade personer i riskgrupper som saknar hjälp av närstående och goda grannar. Med anledning av det kom en fråga i lördags till civilsamhällets fyra största organisationer – Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Röda Korset och Rädda Barnen – om att hjälpa till. I ett senare skede har även Stadsmissionerna tillfrågats. MSB och SKR planerar för att varje kommun ska ges uppdraget att identifiera aktuella personer i behov av stöd, vidare att säkra med närstående/goda män att kommunen tar hjälp av civilsamhället i denna situation. De ovan nämnda organisationerna tar fram individer som kan bistå medmänniskor i behov av stöd. Röda Korset har tagit på sig ett samordningsansvar. Biskopsmötet har under helgen sammanträtt och beslutat att svara ja på förfrågan. Formellt avtal tecknas under helgen och det hela blir offentligt idag måndag kl. 14.00. I dagsläget vet jag inte mer än det jag ovan skriver men håll utkik i media efter kl. 14.00 idag. Mer information kommer inom kort. Många församlingar har redan påbörjat ett imponerande arbete i att stötta isolerade personer, detta samarbete kan bidra ytterligare till detta arbete.

Avsteg från konfirmandriktlinjerna
Jag kommer att föreslå att domkapitlet ger konfirmandgrupper som a) bedrivs av församlingar och pastorat i Växjö stift, b) påbörjade sin konfirmandtid före 1 advent 2019 och c) inte har huvuddelen av sin konfirmandtid förlagd till sommaren 2020 får dispens enligt de tre punkterna nedan. Kyrkoherden avgör i vilken utsträckning dispensen nyttjas, någon ansökan behöver inte göras. Även om dispensen formellt inte är beslut än är det min bedömning att det också blir domkapitlets beslut, ni kan således planera utifrån dessa tre undantag från riktlinjerna:

·         Inga lägerdygn krävs.

·         Kravet på träffar på minst 60 timmar á 60 minuter under konfirmandtiden ändras så att 60 timmar á 60 minuter är rekommenderad minsta tid.

·         Gudstjänster på tv/webb får räknas som gudstjänstdeltagande, om omfattningen och innehållet i gudstjänsten motsvarar en huvudgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Om planerat konfirmationsdatum i vår hålls fast behöver konfirmanderna med största sannolikhet konfirmeras enskilt eller i små grupper. Det kan således vara klokt att flytta fram vårens konfirmationer till sommaren eller hösten. Om det görs är det betydelsefullt att kontakten med ungdomarna bibehålls, inte minst när det är mycket som oroar i omvärlden. Med sommarkonfirmandgrupper behöver ni kommunicera omsorgsfullt med både konfirmander och vårdnadshavare. Jag råder er dock att inte ställa in dessa grupper nu utan avvakta beslut till dess att en klarare bild av situationen i sommar kan skönjas.

Riktlinjer för begravningsverksamheten
Biskopsmötet har tagit fram råd om Svenska kyrkans ansvar för begravningsverksamheten som skickades till er i fredags.

Former för beslutsfattande
Nationell nivå utreder frågor om former för beslutsfattande i bland annat kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Enligt uppgift ska riktlinjer finnas färdiga inom kort.

Mitt öppna brev till församlingarna
Om ni inte redan har spritt mitt öppna brev till församlingsaktiva, anställda och förtroendevalda i Växjö stift (skickat till er 19 mars) är jag tacksam om ni tillser att det sprids till ovan nämnda grupper.

Tydligare kommunikationsvägar
Kommunikationen från stiftskansliet med anledning av Coronautbrottet kommer att tydliggöras så att dessa brev från mig till er kommer att kretsa kring de övergripande pastorala frågorna. På intranätet (https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/rekommendationer-med-anledning-av-coronaviruset) samlas annan betydelsefull information. Stiftskansliet kommer regelbundet att skicka ett nyhetsbrev per e-post.

Upphör inte med bönen för världen, för kyrkan och för människorna. Tack för allt ert goda arbete för kyrkan i vårt stift. Hör gärna av er till mig om du vill samråda i någon fråga.

Biskop Fredrik

2020-03-17     
Låt oss fortsätta bönen för människorna, för världen och för kyrkan. Och låt oss som kyrka bära tröst och hopp till alla.  

Med de orden avslutar jag mina uppdaterade pastorala råd till stiftets kyrkoherdar med anledning av Coronautbrottet.

Inledningsvis vill jag uttrycka mitt stöd i allt det som den rådande situationen för med sig. Överallt ser jag att de beslut ni har tvingats fatta är väl övervägda och bottnar i en omsorg om församlingslivet. Tack för allt ert goda arbete! Fortsätt gärna att höra av er med frågor och behov av stöd. Jag finns till för er och ber för er varje dag. De rekommendationer jag ger i detta brev kan, liksom tidigare, på kort varsel behöva förändras. Håll er uppdaterade genom att följa nyhetsrapportering, myndighetsinformation och genom att ta del av vad Arbetsgivarorganisationen skriver om arbetsgivarfrågor och begravningsverksamhet.  

Hoppets tecken
Vår kyrkas betydelse just nu får inte underskattas. Det är viktigt att den egna oron inte skymmer sikten för kyrkans uppdrag. Som medarbetare i stiftets församlingar gäller det att tänka klart och odla det pastorala omdömet. Somliga planerade aktiviteter behöver naturligtvis ställas in, men vårt huvudsakliga fokus måste vara att hitta en konstruktiv roll som kyrka och vara hoppets tecken i en värld som just nu präglas av stor osäkerhet och rädsla.  

Tänk långsiktigt
Enligt Folkhälsomyndigheten kan det dröja flera månader innan läget förbättras. När jag skriver detta har smittspridningen bara tagit fart i storstadsregionerna. Det betyder att du som kyrkoherde behöver förbereda och prioritera bland medarbetarnas arbetsuppgifter så att de grundläggande funktionerna, öppethållande av kyrkor och upprätthållande av gudstjänstlivet kan prioriteras över tid. I din planering behöver du ta höjd för att stora delar av de anställda kan vara sjukfrånvarande.  

Verksamhet för äldre
All verksamhet som vänder sig till människor i åldrarna 70+ ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ställas in. Detsamma gäller gudstjänster på äldreboenden. Jag vill särskilt be er att finna alternativa sätt att hålla kontakt med de som brukar delta i verksamheten. Det kan t.ex. handla om telefonsamtal eller hälsningar per post. Jag vet att några församlingar i stiftet har erbjudit äldre med eget boende hjälp med matinköp. Glöm inte bort de mest utsatta!     

Möt den oro som finns
Händelseutvecklingen väcker existentiella frågor hos många. Församlingen behöver också vara förberedd att kunna möta människor som blivit permitterade eller uppsagda. Var tillgängliga för själavårdande samtal, om möjligt ansikte mot ansikte men också via telefon. Jourhavande präst har förstärkts med utökade öppettider. Bered gärna möjlighet för präster i församlingen att ta extra pass om förfrågan om detta kommer från ansvariga. Se öppettider på https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast  

Riskanalys
Inför beslut om att genomföra verksamhet eller ej bör ni göra en riskanalys, material finns på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/. Notera särskilt myndighetens generella rekommendationer för arrangörer av samlingar:

Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget. Tillse god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Lämna information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer).  

Särskilt om gudstjänster
Låt mig tydligt uttrycka min åsikt att gudstjänst ska fortsätta att firas även om det sker i det lilla och enkla formatet. I ofärdstid måste kyrkans klockor fortsätta att ringa och vi ska värna det öppna kyrkorummet. Det är vår uppgift att be för människor, särskilt för utsatta grupper, för sjukvårdspersonal och för landets beslutsfattare. Vi ska inte förmedla bilden av att kyrkan stänger. Det är möjligt att fortsätta fira nattvard. Min bedömning är att det är klokast att fira måltiden under en gestalt. Möjliggör gärna för människor (t.ex. i någon riskgrupp) att delta i gudstjänsten på distans genom direktsändning på församlingens Facebook-sida eller hänvisa till andra församlingar (t.ex. Värnamo pastorat) som regelbundet publicerar söndagens gudstjänst på Facebook.  

Begravningsgudstjänster
Begravningsgudstjänster där äldre förväntas vilja delta kan, efter noggrann dialog med sorgehuset och information till begravningsbyrån, firas utomhus på kyrkogården om kyrkorummet bedöms som för litet i relation till förväntat antal gäster. I nära dialog med sorgehuset kan också beslut fattas att begravningsgudstjänsten endast firas med de närmast anhöriga. Trots att vi alla vet hur viktig minnesstunden är för sorgearbetet avråder jag från att församlingen arrangerar, eller församlingsmedarbetare deltar i, sådana samlingar just nu. En minnesstund kan hållas i ett senare skede, när Coronaviruset har lugnat ner sig. Jag vill be att de av er som har krematorier tar särskild kontakt med respektive Länsstyrelse, om sådan kontakt inte redan har etablerats.  

Dop- och vigselgudstjänster
Dop- och vigselgudstjänster kan, efter noggrann dialog med berörda, antingen bokas om till ett senare datum eller genomföras som planerat. Om de genomförs kan gudstjänsterna firas med endast de närmaste anhöriga närvarande. Endast ett barn bör döpas per gudstjänst.  

Vårens konfirmationer
Några av er har ställt frågor om vårens konfirmationer. Frågorna handlar både eventuella dispenser från riktlinjerna men också önskemål om råd hur gudstjänsten kan gestaltas. Jag kommer att återkomma till er kring dessa frågor.  

Låt mig avslutningsvis återigen rikta mitt innerliga tack till er för det arbete ni gör i denna utmanande tid. Låt oss fortsätta bönen för människorna, för världen och för kyrkan. Och låt oss som kyrka bära tröst och hopp till alla.  ​

Biskop Fredrik

20-03-13
Med tanke på den snabba händelseutvecklingen rörande Corona-utbrottet har jag idag uppdaterat och kompletterat mina råd till stiftets kyrkoherdar. Jag skriver bland annat följande:

Att vara kyrka i ofärdstid
Låt mig få börja med att understryka betydelsen av att kyrkans klockor i ofärdstider fortsätter att kalla till gudstjänst. Vår kyrkas betydelse just nu ska inte underskattas. Så långt det är möjligt ska kyrkorummet hållas öppet, tryggt och tillgängligt. Om läget ytterligare skulle förvärras finns det möjlighet att fortsätta fira gudstjänst i det lilla formatet. Jag vill också betona självklarheten i att Corona-viruset görs till en naturlig del av vårt böneliv, både personligen och i den ordinarie förbönen vid varje gudstjänsttillfälle.

Allmänt om gudstjänstfirande
Jag ber dig som kyrkoherde att efter samråd med berörda anställda och förtroendevalda fatta beslut om lokal praxis för gudstjänstfirandet i församlingen, samt på lämpligt sätt tydligt kommunicera vad som gäller via hemsida, information i agendor och muntligt inför varje gudstjänst. Jag vill understryka betydelsen av det sistnämnda: att varje präst ger samma tydliga muntliga information inför varje gudstjänst. Av den praxis du beslutar om bör framgå att vi generellt avstår från att handhälsa, både före och efter gudstjänsten. Vid fridshälsningen är det på samma sätt lämpligt att markera samhörighet på andra sätt än genom att ta i hand.

Nattvardsfirandet
Ett beslut om hur själva kommunionen äger rum bör också tas. Som jag ser det finns det två alternativ: att kommunikanten själv varsamt doppar brödet i kalken (intinktion) eller att nattvarden tas emot under en gestalt, dvs. endast brödet. Om det sistnämnda tillämpas, vilket sannolikt är klokast, bör det vara möjligt för den som så önskar att även få ta emot vinet. Att celebranten ensam dricker av vinet, utan att det erbjuds församlingen, är inte en ordning som jag rekommenderar. I den tydliga, muntliga kommunikationen inför varje gudstjänst är det viktigt att betona att även den som väljer att ta emot nattvarden under en gestalt tar emot en fullgod nattvard. Tillse att den präst som leder gudstjänsten påminner om att också den som sitter kvar i bänken när nattvarden delas ut är den del av gemenskapen. Av den lokala praxis du beslutar om bör naturligtvis finnas en påminnelse om självklarheten med en noggrann handhygien.

Gudstjänster på äldreboenden och annan verksamhet
Som kyrkoherde bör du också, efter samråd med verksamhetschef/motsvarande, besluta om hur ni gör med gudstjänster eller andra samlingar på äldreboenden/liknande. Jag menar att vi tillfälligt bör upphöra med att fira nattvard här, förutom i särskilda lägen, eftersom äldre och sjuka är en särskilt utsatt riskgrupp. På samma sätt behöver du fatta beslut om hur ni gör med grupper, samlingar och verksamheter av olika slag i församlingen, särskilt sådana som vänder sig till äldre.

Samlingar med 500 personer eller fler
På Folkhälsomyndighetens rekommendation har Regeringen den 11 mars beslutat att förbjuda samlingar med över 500 personer. Även om vi sällan samlar så många människor i våra kyrkor kan det finnas gudstjänster (t.ex. konfirmationer) eller konserter där ni kan förvänta er ett så högt deltagarantal. I sådana fall behöver ni på lämpligt sätt tillse att antalet deltagare i kyrkorummet (inklusive personal etc.) inte överstiger 500 personer. I vissa lägen kan det finnas skäl att ställa in också mindre samlingar, beroende på angelägenhetsgrad. Vilka arrangemang som ska genomföras och vilka som ska ställas in kräver naturligtvis ert goda omdöme.

Biskop Fredrik