Foto: Ellen Ekström

Miljöinsatser

Ola brinner för att skapa bra miljöer för fiskar.

Att ha det städat och öppet runt om ån kanske ser snyggt ut för ögat men man märker att den bästa biotopvården är den som stökar till det så mycket som möjligt.

Ola Sennefjord, projektledare för biotophöjande insats

På en 450 meter lång sträcka i Ljungbyån har det sedan 2017 pågått ett projekt för att återställa livsmiljöerna i ån. Projektet som helhet består av ett 50-tal åtgärder och är nu i sin linda. Ola Sennefjord jobbar på Kalmar kommun och är projektledare. Ola är starkt engagerad i arbetet med restaureringen där markägarna, kommunen, fiskevårdsområdesföreningen och länsstyrelsen samverkar. Prästlönetillgångarna är med och finansierar projektet genom Hossmo Fiskevårdsområdesförening.

Sedan 50-talet har det grävts upp stenar och morän ur ån. Botten har i stort sett rensats på sträckan vilket har gjort att vattnet blivit stilla, syrefattigt och de naturliga platser där fiskar och organismer kan leva har försvunnit. Det uppgrävda materialet har legat i höga vallar längs med ån, det första som gjordes i projektet vara att ta bort vallarna och återanvända mycket av materialet. Målsättningarna är att gynna biologisk mångfald och ekosystem genom att återställa miljöer för fisk, fåglar, insekter och andra arter som lever i och runt omkring ån.

Ola Sennefjord brinner verkligen för att skapa bra miljöer för fiskar och har genom utbildning, intresse och engagemang skaffat sig ovärderlig kunskap i ämnet. Ola är också mån om att naturområdet runt Ljungbyån ska vara ett vackert och inbjudande ställe att vistas på.

Text tagen ur artikeln Insats boostar ekosystem och biologisk mångfald ur Kyrkans Tidning nr 35 2019 av Ellen Ekström.

Läs hela artikeln från Kyrkans Tidning här.

Miljöinsatser i Växjö stift

  • Solcellspaneler på 255 kvadratmeter i Dörby. Anläggningen producerar omkring 40.000 kWh per år
  • Vindkraftverksprojekt som ligger i olika faser, vissa ligger i projekteringsfasen, andra parker är driftsatta
  • Prästlönetillgångarna i Växjö stift tillsammans med fyra markägare  och Hjovind AB en ekonomisk förening, UppVind som har avsikten att föra upp vindkraftverk
  • Miljöpolicy för Växjö stift är antagen och innebär att ett aktivt miljöarbete ska bedrivas, som leder till ständiga förbättringar
  • Resepolicy för Växjö stift är antagen med syfte att säkerställa att Växjö stifts beställning av resor och logi sker på ett kvalitetsmässigt och kostnadsmedvetet sätt

 

Varför miljöarbete i Svenska kyrkan?

Guds rike byggs inom oss och mitt ibland oss. Livet från Gud genomsyrar vår tillvaro och hela den värld som som vi satts att ta hand om. I kyrkan finns därför ett starkt engagemang för skapelse och samhälle, inte bara en väntan på något som ska komma efter detta liv. Människans uppgift är att vårda det skapade, att främja livet och att ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas. Därför ges stöd till församlingarnas arbete med klimat och miljö. Växjö stift ger råd och tillhandahåller redskap som hjälp i arbetet. En klimatstrategi och beräkningsmodell för koldioxidutsläpp är nu på gång. 

Bild på Väddsandbi är en av arter som kan ha nytta av åtgärderna i projektet.

Växjö stifts pollineringssatsning

Få har missat att våra pollinerare är hotade och Växjö stift har därför genomfört ett projekt för att gynna pollinerare. Projektet är ett LONA-projekt vilket innebär att projektet fått statlig medfinansiering för naturvårdsåtgärder.

Sol och vind

Växjö stift och dess egendomsnämnd arbetar för att främja sol- och vindenergi.

Återställd skapelse viktig insats för klimatet

Att återväta torvmarker är en kraftfull klimatåtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser. Det gynnar dessutom den biologiska mångfalden. Återvätning av lämpliga områden är en del av Växjö stifts klimatarbete.

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Jord, skog och miljö

Kyrkans jordägande har en lång historia. Egendomsenheten i Växjö stift förvaltar jord och skog på prästlönefastigheterna och prästlönefonden.