Foto: Ellen Ekström

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Vi människor är skapade till Guds avbilder och har alla uppdraget att ansvara för skapelsen. Vi behöver rusta oss med uthållighet, mod och framåtanda för att kunna ta vårt ansvar. Och vi behöver lita på att Gud ger kraft när vi vill ta ansvar

Biskop Fredrik Modéus

Svenska kyrkan är, genom prästlönetillgångarna, en av landets största förvaltare av skog. På den skogsmark som Växjö stift äger finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat. Genom att inrätta kyrkoreservat kan Svenska kyrkan skydda värdefulla naturtyper och biologiska värden. De sociala värden som är kopplade marken kan också bevaras. Förvaltningen av Svenska kyrkan, Växjö stifts kyrkoreservat sker enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Det innebär ett långsiktigt ansvar för att bevara skapelsens resurser och att skydda miljön. Till kyrkoreservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.

Arnö är en ö i sjön Innaren som omfattar cirka 25 hektar. Skogen har sedan 1900-talets andra hälft i stort sett varit opåverkad men efter stormen Gudrun 2005 har de flesta vindfällda träden omhändertagits. På ön finns ett hus som uppfördes 1870 och som idag ägs av Gårdsby hembygdsförening. Huset är öppet för allmänheten och en stig från huset leder till ett utsiktstorn på norra delen av ön. Hitta till Arnö

Drevseryd. På den branta dalsidan i Drevseryd har känsliga och hotade arter kunnat överleva eftersom området sannolikt har varit glest trädbevuxet under lång tid. Här finns tallticka, knärot, trolldruva, hässleklocka, strutbräken samt flera ovanliga mossor. Träden är cirka 100-160 år gamla. Där vägen nu går gick tidigare järnväg mellan Jönköping och Vireda, den så kallade ”Trådrullarbanan”. Hitta till Drevseryd

Femsjö. Svampforskaren Elias Fries var prästson och han gick strövtåg på prästgårdens marker Femsjö 2:1. Elias Fries kan liknas vid Linné men inom svampvärlden. Ett stort antal svamparter är beskrivna för första gången av honom på lokaler i Femsjöbygden i början av 1800-talet. Senare har andra svampforskare och botanister gjort ytterligare undersökningar vilket gjort området till ett viktigt referensområde för svampforskare. Hitta till Femsjö

Högby Eke är en av få platser som än idag har obruten följd av gamla ädellövträd och kan fungera som tillflykt för specialiserade arter. Under de högresta ekarna växer hassel och murgröna. Innan människan på allvar omdanade landskapet var gamla lövträd vanliga. Vissa lavar och insekter blev hårt specialiserade till ett liv inne i ihåliga träd, andra till djupa barksprickor. Hitta till Högby Eke

Högelycke Gammelskog. Området har ett urskogsliknande utseende med riklig förekomst av hålträd, vilka utgör boplats för en mängd olika insekter och fåglar. Högelycke gammelskog är cirka två hektar stort, småkuperat med tallskog som är över 300 år gammal. Här finns hackspetten spillkråka och svampen tallticka. Skogshushållningsplaner med detaljerad beskrivning av skogen i området finns från 1866 och framåt. Högelycke Gammelskog utgjorde de äldsta delarna och sparades av stiftsskogvaktarna från avverkning. Hitta till Högelycke Gammelskog

Linnés Råshult. Carl von Linné var prästson, och i anslutning till hans födelseplats på komministergården i Råshult finns kulturreservatet Linnés Råshult. I guidade turer visas stugan vid Linnés födelseplats. Kulturreservatets syfte är att bevara och levandegöra det tidiga 1700-talets landskap och visa hur människor där utnyttjade de, av naturen givna, förutsättningarna för att leva. Spåren efter detta brukande finns synliga för besökaren. Flera trädgårdar har återskapats, med en mångfald av växter som fanns i en prästgårdsträdgård under 1700-talet. Hitta till Linnés Råshult

Lillån är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och
flodnejonöga. Fåglar och däggdjur såsom strömstare, forsärla, häger och bäver finns också i området. Tillgängligheten i kyrkoreservatet är god och många stigar går genom skogen. Skogen domineras av tallskog, en del träd med en ålder av 130 år. Träden växer på sandsediment med underväxt av rönn, hassel och brakved. Hitta till Lillån

Skråhallabergen har fina naturvärden med sitt stråk av bokskog i landskapet, ovanliga arter och en hävdad slåtteräng. Sigfridsleden går genom reservatet och har försetts med en konstnärlig utsmyckning i form av stigmosaik av konstnären Eva Magnusson. Området representerar delar av större sammanhängande bokskogar som fanns för ett antal hundra år sedan. Idag finns dessa bokskogar kvar som stråk i nord-sydlig riktning i annars barrdominerad skog öster om Växjö stad. Sedan mitten av 1990-talet har Växjö stift bedrivit systematiskt naturvårdsarbete med målsättningen att bevara och förstärka naturvärden knutna till bokskogen i området. Hitta till Skråhallabergen

Andlig fördjupning

Olof pilgimsvandrade från Skövde till Kalmar.

Miljöinsatser

Ola brinner för att skapa bra miljöer för fiskar.

Pilgrimsvandra

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.