Närbild på en tallkotte på marken i skogen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I en film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket, bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – krav och förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

Svenska kyrkans skogsinnnehav är ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomster till kyrkans förkunnelse. I dag är skogen också en möjlighet att bidra till klimatomställningen, människors rekreation och en artrik och varierad naturmiljö.

Nu har egendomsförvaltningarna, som ansvarar för skogsbruket, låtit göra en film, med avsikt att förmedla grundläggande kunskaper om skogsbruket, redovisa aktuella utmaningar som förvaltningen står i samt bidra med förståelse för att frågorna om skogen inte alltid har ett enkelt svar. 

Den skog Svenska kyrkan förvaltar är en del av Prästlönetillgångarna och det är de 13 stiften som ansvarar för dessa tillgångar. Filmen om Svenska kyrkans skogsbruk rör förvaltningen generellt i hela landet.

FAKTA OM SVENSKA KYRKANS SKOGSBRUK

  • Svenska kyrkan äger inte markerna den förvaltar. Skogen liksom övriga tillgångar som egendomsförvaltningarna sköter kallas Prästlönetillgångar och är en stiftelselik egendom som kyrkan får använda avkastningen ifrån.
  • Enligt Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) ska Prästlönetillgångarna ”bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse”.
  • Enligt kyrkans eget regelverk, Kyrkoordning för Svenska kyrkan, ska Prästlönetillgångarna ge ”bästa möjliga uthålliga totalavkastning”, samtidigt som förvaltningen ska utföras på ett etiskt försvarbart sätt ”i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar”.
  • Svenska kyrkan förvaltar 400 000 hektar skogsmark, det är lika med 1,7 procent av Sveriges skogsmark.
  • Nästan tre fjärdedelar av den mark Svenska kyrkan förvaltar finns i sex av stiften:  Härnösands stift, Växjö stift, Karlstads stift, Västerås stift, Uppsala stift och Luleå stift.
  • Med avsikt att värna höga naturvärden har stiften i genomsnitt undantagit närmare en tiondel av skogsmarken från skogsbruk. I Växjö stift handlar det om cirka 16 procent av skogsmarken.
  • Årligen bidrar skogsbruket med omkring 300 miljoner kronor till Svenska kyrkans verksamhet, det är lika med 1,2 procent av Svenska kyrkans intäkter. För de församlingar som har andelar i Prästlönetillgångarna är skogens bidrag ofta större än så. Dessa församlingar finns ofta på landsbygden.

 
Har du frågor om Svenska kyrkans skogsbruk eller om filmen, vänd dig gärna till stiftsjägmästare Klas Gustavsson, 0470-77 38 09, klas.gustavsson@svenskakyrkan.se 

Jord, skog och miljö

Kyrkans jordägande har en lång historia. Egendomsenheten i Växjö stift förvaltar jord och skog på prästlönefastigheterna och prästlönefonden.