Klimat och skapelse

Att vara kyrka är att värna hela skapelsen och allt levande, det ingår i vårt uppdrag och har en stark grund i den kristna tron. Svenska kyrkan bedriver därför ett aktivt och omfattande arbete inom klimat, miljö och hållbarhet. Växjö stift är en del av detta och främjar och stöttar församlingar och pastorats eget miljö- och klimatarbete.

Att möta klimatkrisen kräver både inre samling och yttre handling. Nödläget gör att vi behöver rannsaka vårt sätt att leva.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut?

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkan har gemensamt enats kring Färdplan för klimatet som beskriver hur kyrkan på alla nivåer ska arbeta för att möta klimatkrisen.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Ett tåg åker i skogsmiljö.

Stiftskansliets miljödiplomering

2004 började stiftskansliet i Växjö arbeta med Svenska kyrkans miljödiplomering och under 2005 fick vi diplom för avklarad fas ett. 2008 blev kansliet godkända för fas två och 2016 uppnåddes den högsta nivån, fas tre.

Ekologisk hållbarhet illustrerad av ett element, solpaneler och vindkraft

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem som möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer också måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.

Återställd skapelse viktig insats för klimatet

Att återväta torvmarker är en kraftfull klimatåtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser. Det gynnar dessutom den biologiska mångfalden. Återvätning av lämpliga områden är en del av Växjö stifts klimatarbete.

Vill du veta mer?

På intranätet Kornet finns mer information och verktyg på Hållbarhetsportalen.

Du kommer åt Kornet om du har en mailadress från svenskakyrkan.se

Har du frågor om Växjö stifts klimatarbete?

Välkommen att höra av dig till: