Färdplan för klimatet

Svenska kyrkan har gemensamt enats kring Färdplan för klimatet som beskriver hur kyrkan på alla nivåer ska arbeta för att möta klimatkrisen.

Färdplanen har tre långsiktiga effektmål som gäller till år 2030:

  • Svenska kyrkan ska vara klimatneutral, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet nås främst genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet.
  • Svenska kyrkan ska verka för de värderingsförändringar som behövs och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta sker bland annat genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.
  • Bidra till klimaträttvisa genom att stärka stödet till de människor som drabbas hårdast av klimatkrisen men som har bidragit minst till den. Detta sker exempelvis genom Act Svenska kyrkan.   

De långsiktiga målen är nedbrutna i ett antal etappmål som ska nås till år 2022 inom följande sju områden:

  • Kyrkans uppdrag
  • Energianvändning i byggnader
  • Produktion av förnybar el
  • Transporter, resor, maskiner och markförvaltning
  • Konsumtion och investeringar
  • Förvaltning av skog och mark
  • Klimatanpassning och krisberedskap

Färdplanens mål är ambitiösa men nödvändiga och för att vi ska lyckas att uppfylla behövs samling och insikt att vi är många som tillsammans bär färdplanens genomförande.

Här kan du läsa färdplanen i sin helhet.