Jourhavande präst har haft ett betydligt högre tryck under hela 2020 jämfört med 2019. Antalet chattkontakter, där fler yngre än äldre hör av sig, har fördubblats, och telefonsamtalen har ökat med 30 procent. Under perioden mars-maj var antalet telefonsamtal nära 3 000 fler per månad än under motsvarande period 2019. Sammanlagt har omkring 10 000 personer hört av sig varje månad för akut själavård.
Eftersom präster och diakoner går att nå för samtal på dagtid via församlingarna, brukar tjänsten Jourhavande präst i normala fall vara tillgänglig under kvällar och nätter. Med anledning av den stora efterfrågan utökades öppettiderna redan under våren, och under Allhelgonahelgen 2020 kunde Jourhavande präst nås dygnet runt för första gången sedan starten 1956.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Codex ethicus

Växjö stifts riktlinjer för tolkning av diakonens, prästens och biskopens vigningslöften. Dokumentet finns här för nedladdning.

INLEDNING
I en biskops uppdrag ingår att utifrån kyrkans vigningslöften ge vägledning och utöva tillsyn. Ett sätt att ge sådan vägledning och förtydliga de förväntningar som finns på präster och diakoner är att formulera en Codex Ethicus, det vill säga ett dokument som visar på etiska förhållningssätt och ger konkreta råd i ett antal frågor, där präster och diakoner ofta ställs inför utmaningar.
Codex Ethicus är inte en juridiskt bindande föreskrift utan syftar till att uttrycka en yrkesetik och ge vägledning, främst för sådant som inte regleras i kyrkoordning, avtal eller lagstiftning.

Dokumentet vill tjäna som vägledning för präster och diakoner i förhållande till allmänhet och församlingsbor, kollegor och andra medarbetare. Tanken är att Codex Ethicus ska stödja prästers och diakoners professionella hållning, stärka lojalitet och ansvarskänsla inom vigningstjänsten, värna förtroendet från kyrkotillhöriga och allmänhet samt vara till hjälp i biskopens tillsyn.
Även om Codex Ethicus talar om präster och diakoner, gäller de förväntningar som uttrycks här självklart även mig som biskop. Också en biskop ställs inför många av de dilemman som Codex Ethicus vill ge vägledning i och förväntas leva enligt dess riktlinjer.

Codex Ethicus finns sedan tidigare i Växjö stift, senast utfärdad år 2011 av biskop Jan-Olof Johansson tillsammans med prostmötet. Sedan dess har nya problemställningar blivit aktuella och såväl kyrka som samhälle har genomgått förändringar.

Det har succesivt blivit tydligt att det är tid för en revidering och uppdatering av dokumentet. I arbetet med denna uppdatering har information inhämtats från andra stift och utkast till en ny text har diskuterats i domkapitlet, prostmötet och vid kontraktssamlingar med präster och diakoner. Den breda förankringen är ett uttryck för att vi hör samman i vigningstjänsten och att alla har erfarenheter och bidrag att ge.

Om Codex Ethicus ska fylla sin funktion räcker det inte med en uppdaterad text. Innehållet måste vara känt av dem som berörs. Codex Ethicus behöver därför diskuteras och aktualiseras – under utbildningstiden, inför diakon- och prästvigning, vid nyanställningar och utvecklingssamtal, vid samtal i kontrakten och med enskilda samt vid konfliktsituationer.

Det är min önskan att alla i vigningstjänsten hjälps åt med att hålla innehållet i Codex Ethicus levande. Här har prostar och kyrkoherdar ett särskilt ansvar.
Som ni vet är mitt valspråk ”Guds nåd är allt du behöver” (2 Kor. 12:9). Ytterst är vi alla beroende av Guds nåd och förlåtelse. Detta är viktigt att ha som utgångspunkt också vid läsningen av Codex Ethicus. Isolerad från ett liv i kyrkans gemenskap riskerar den annars att bli uttryck för moralism och död bokstav. Under ett liv i vigningstjänsten kommer många av oss att hamna i situationer där det är lätt att trampa snett. Då är det viktigt att komma ihåg att förlåtelsen gäller också för oss. Att förlåtelsen gäller innebär inte med självklarhet att man är lämplig för tjänst.

Kontraktsprostarna har en viktig funktion i biskopens tillsyns- och främjandeuppdrag. Växjö stifts prostmöte har ställt sig bakom texten som vägledande för vigningstjänsten i Växjö stift. Jag utfärdar efter samråd med prostarna denna Codex Ethicus som gällande för vårt stift, från idag och tills vidare.

Växjö den 12 januari 2021
+Fredrik Modéus, biskop