Bevara, förvalta och utveckla kyrkogårdens växtmaterial

Måndag 10 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

På många av våra kyrkogårdar finns fortfarande ett äldre växtmaterial som är en del av det bevarandevärda kulturarvet. Det kan vara perenner, rosor, prydnadsträd etcetera vilka ofta utgör tidstypiska inslag på äldre gravkvarter och vid enskilda gravplatser. De här växterna är samtidigt en resurs att ta vara på vid utvecklingen av kyrkogårdens nyare delar. I den här föreläsningens första del får vi se exempel på typiska äldre kyrkogårdsväxter och hur de kan bevaras och användas i vår tid.  

Under föreläsningens andra del går vi in på skötselfrågor kring kyrkogårdens unga, nyetablerade växtmaterial. Vilka är de viktigaste uppföljande åtgärderna efter en trädplantering? Hur säkrar man hög kvalitet och livslängd på formklippta rygghäckar och infattningshäckar?  Vi går igenom några konkreta skötselåtgärder och tekniker för uppbyggnads- och underhållsbeskärning av yngre träd och häckar. 

Begränsat antal platser

Henrik Morin är konsult med inriktning mot användning, skötsel och bevarande av växtmaterial i äldre park- o kyrkogårdsmiljöer. Henrik har bland annat jobbat mycket med vård- och underhållsplanering och andra förvaltningsdokument där växtmaterialet är i centrum. Henrik har även uppdrag som utförare i samma typ av miljöer, t.ex. med allérestaureringsprojekt. Sedan många år har Henrik haft fortbildningsuppdrag för park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltningar och föreläser på olika YH-utbildningar, SLU Alnarp osv. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024