Miljö och klimat

i Vattholma pastorat

Vattholma pastorats miljö- och klimatarbete

I Vattholma pastorat och dess tre församlingar har det länge funnits ett intresse för klimat- och miljöfrågor. Församlingarnas tillhörighet till den världsvida kyrkan, alla människors lika värde och beroendet av samma jord ska tydliggöras i församlingarnas gudstjänster och verksamheter. 
I pastoratets barn och ungdomsarbete ska klimatfrågor och globala frågor finnas med och skolorna ska erbjudas samlingar kring globala rättvisefrågor, klimatfrågor, och bistånd. Idag genomför vi flertal aktiviteter i samband med Globalveckan.

I pastoratet finns ett beslut om att handla ekologiskt och fairtrade. Alla våra tre församlingar är fairtrade-certifierade dvs att vi försöker handla rättvisemärkt när det är möjligt. 

I församlingarna källsorteras det och miljövänliga produkter används. På våra kyrkogårdar har mycket gjorts för att bli mer miljövänliga och stödja biologisk mångfald genom att anlägga ängsytor mm. För att hjälpa fladdermössen har vi sparsamt med ljus på kyrkogårdarna. Endast en kyrka har fasadbelysning och den är släckt nattetid. 

Miljöengagemanget ska fördjupas genom konkreta praktiska saker men också genom fördjupad kunskap. Pastoratet ska ligga i framkant när det gäller miljö och rättvisefrågor. I fastighetsförvaltningen ska vi ha miljövänlig energianvändning samt motverka resursslöseri.

Just nu arbetar vi med att bli miljödiplomerade och kyrkorådet har antagit en del övergripande mål som vi arbetar efter.
Dessa är: 

 • Vi är tydliga med varför vi tar vissa beslut utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • Vi lyfter in miljö- och hållbarhetsperspektivet i vårt gudstjänstliv
 • Varje individ i vår undervisande verksamhet har en förståelse för vikten av att vårda vår skapelse utifrån individens förutsättningar, och klimatavtrycket från våra verksamheter är så litet som möjligt.
 • Vi har mötesplatser och möjligheter för unga och gamla att mötas för samtal och kunskapsinhämtning om hållbarhetsfrågor. 
 • Vi finns med i lokala sammanhang och bidrar där aktivt för att synliggöra frågor kring hållbarhet, klimat och global rättvisa.
 • Vi håller oss uppdaterade gällande hållbarhetsfrågor i ett globalt sammanhang.
 • Övergripande mål: Pastoratets ekonomi styrs av etiska principer och med hållbarhet och miljö i fokus.
 • Övergripande mål: Pastoratets fastigheter har en hållbar användning av energi, vatten och övriga resurser.
 • Övergripande mål: Våra kyrkogårdar är miljömässigt hållbara och vi använder metoder och redskap som minimerar miljöpåverkan.
 • Övergripande mål: Miljö- och hållbarhetstänkande präglar inköp av varor och tjänster och detta gör många till mer medvetna konsumenter.
 • Övergripande mål: Transporter och resor sker på ett hållbart sätt.
 • Övergripande mål: Vi har en effektiv och miljöanpassad sophantering och använder så få kemikalier som möjligt.

 

Miljögruppen i Vattholma pastorat

I Vattholma pastorat har vi bildat en miljögrupp för att se över hur vi vårdar och tar hand om det som vi fått att förvalta. Hör gärna av dig om du har några tankar, funderingar eller idéer som gäller natur, miljö och hållbarhet.