Stöd vid kris och katastrof

Kyrkan har lång erfarenhet av krisarbete och möter varje dag människor som befinner sig i livskris och sorg. Kyrkan kan vara ett stöd i en katastrof som drabbat många likaväl som ge stöd när den enskilde upplever en livskris.

Lokalt stöd

I Västerleds församling finns en handlingsplan för beredskap om en olycka inträffar. Kyrkan samarbetar med stadsdelsförvaltningen och ingår i Bromma stadsdels krisgrupp. 

När du som enskild upplever sorg eller kris, är du välkommen att ta kontakt för stödsamtal. Präster och diakoner har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Ring vår växel för att bli kopplad till präst eller diakon.

Vid en katastrof kan kyrkan ge stöd på flera olika sätt. Krisarbetet kan handla om konkreta hjälpåtgärder som att dela ut filtar eller öppna kyrkor och lokaler så att människor kan samlas. Kyrkan erbjuder också debriefing och samtal. 

Kyrkans personal är utbildad att ge skolklasser och andra arbetsplatserstöd och redskap för att hantera det som hänt. Kyrkan är ofta med på förskolor för att ge personalen stöd så att de i sin tur kan hjälpa barnen att hantera den förlust som t ex ett dödsfall innebär.

Kontakta församlingen för hjälp

Vid en krissituation kontakta oss via vår växel: 08-445 96 10. Utanför kontorstid hänvisas du där till ett journummer.

Globalt stöd

Svenska kyrkan finns också med vid stora katastrofer som sker i andra länder, både för att ge stöd till lokalbefolkning och de svenskar som befinner sig i området.

Act Svenska kyrkan är en del av ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser (ACT-alliansen). Ett viktigt fokus för kyrkornas katastrofarbete är inte bara att ge mat och tak över huvudet utan också att försöka hjälpa människor att känna hopp och att de har möjlighet att påverka sin situation.

Act Svenska kyrkan har också ett särskilt ansvar för ett medvetet, så kallat psykosocialt arbete inom ACT-alliansen, framför allt genom att utbilda lokal personal som i sin tur ska försöka ge stöd till de hårt drabbade människor de möter.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. När du kontaktar Jourhavande präst så får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har har tystnadsplikt. Jourhavande präst är öppen varje dag kl 21.00–06.00. Du ringer 112 och blir kopplad.

Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Du kan också kontakta jourhavande präst via nätet. Läs mer här!