Foto: Magnus Aronson / Ikon

Så styrs församlingen

Församlingen har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund.

I kyrkovalet får alla medlemmar, som fyllt 16 år, rösta och på så sätt vara med och bestämma vilka som ska fatta besluten för församlingens verksamhet under de kommande fyra åren. För att vara valbar måste man vara döpt, medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 18 år. 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att besluta om församlingens mål, riktlinjer och budget.

Läs mer: om församlingar, pastorat och kontrakt.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens/pastoratets styrelse, de bereder ärenden till kyrkofullmäktige, ansvarar för ekonomin och ska, tillsammans med kyrkoherden, se till så att församlingens grundläggande uppgift: att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd.

Församlingsrådet

Församlingsråd, ett i varje församling, utses vart fjärde år och ansvarar bland annat för sådant som har med församlingens gudstjänstliv att göra. Alla medlemmar, som bor inom pastoratet och fyllt 18 år, kan väljas in i församlingsrådet. Kyrkorådet kan också delegera andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen (församlingens måldokument) till församlingsrådet.  

Kyrkvärdar

Kyrkvärdar, väljs av församlingens kyrkoråd eller församlingsråd och hjälper till i samband med församlingens gudstjänster.

Stiftet

Stiftsorganisationen finns till som stöd för församlingarna i deras arbete, med stiftsfullmäktige som högsta beslutande organ. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen. 

Domkapitlet

I varje stift finns ett domkapitel som har till uppgift att pröva överklagade beslut och utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och samfälligheter. Församlingarnas församlingsinstruktioner utfärdas, det vill säga godkänns, av domkapitlet.

Kyrkomötet

Kyrkomötet, är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om kyrkoordningen. Kyrkomötet får inte besluta i sådana enskilda frågor som faller inom församlingarnas och stiftens ansvarsområden.