Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans struktur är uppbyggd av olika enheter, där församlingen är den som ligger närmast medlemmarna.

Församlingar och pastorat

Många församlingar ingår i ett pastorat där den administrativa, ekonomiska och pastorala ledningen finns samlad. Ett pastorat kan omfatta en eller flera församlingar och leds av en kyrkoherde. I Västerås pastorat är det domprosten som är kyrkoherde. De församlingar som inte ingår i ett pastorat är istället självständiga ekonomiska enheter. 

Kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd och församlingsråd. Kyrkorådet är det samma för hela pastoratet, församlingsråd däremot finns det ett per församling. Alla medlemmar inom pastoratets gränser kan väljas till församlingsrådet, vilket gör det möjligt att engagera sig i en annan församling i pastoratet än den du bor i.   

Prostar och kontrakt

Pastoraten i stiftet är i sin tur indelade i åtta olika kontrakt. För varje kontrakt finns en kontraktsprost som en viktig länk i bland annat biskopens arbete med att hålla samman kyrkan i stiftet. Kontraktsprostarna är också de som tillsammans med biskopen håller i visitationerna av församlingar och pastorat.

visitation

En visitation är ett längre besök i en församling eller ett pastorat, och en viktig del av biskopens uppdrag att hålla samman Svenska kyrkan i stiftet. Att visitera är ett sätt för biskopen och stiftet att utöva tillsyn, men också att bidra till ett främjande av församlingsverksamheten. Den som visiterar kan vara biskopen, en kontraktsprost eller domprosten, men visitationen sker alltid på biskopens uppdrag.

Syften med en visitation är:

1. FRÄMJANDE: Att främja församlingslivet och stärka det inför framtiden.
2. TILLSYN: Att utöva den tillsyn biskopen ansvarar för.
3. SAMMANHÅLLNING: Att bygga relationer för att vårda och värna kyrkans enhet.
4. SYNLIGGÖRANDE: Att synliggöra och reflektera över Svenska kyrkans roll och uppdrag lokalt, genom möten med samhällets olika aktörer.

I en visitation ingår bland annat medarbetarträff, samling med de förtroendevalda, besök i några av församlingens verksamheter, gudstjänst och studiebesök på orten. Visitationerna protokollförs alltid och kan leda till stödinsatser eller rekommendationer från stiftskansliet och biskopen.