Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans struktur är uppbyggd av olika enheter, där församlingen är den som ligger närmast medlemmarna.

Församlingar och pastorat

Många församlingar ingår i ett pastorat där den administrativa, ekonomiska och pastorala ledningen finns samlad. Ett pastorat kan omfatta en eller flera församlingar och leds av en kyrkoherde. I Västerås pastorat är det domprosten som är kyrkoherde. De församlingar som inte ingår i ett pastorat är istället självständiga ekonomiska enheter. 

Kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd och församlingsråd. Kyrkorådet är det samma för hela pastoratet, församlingsråd däremot finns det ett per församling. Alla medlemmar inom pastoratets gränser kan väljas till församlingsrådet, vilket gör det möjligt att engagera sig i en annan församling i pastoratet än den du bor i.   

Prostar och kontrakt

Pastoraten i stiftet är i sin tur indelade i åtta olika kontrakt. För varje kontrakt finns en kontraktsprost som en viktig länk i bland annat biskopens arbete med att hålla samman kyrkan i stiftet. Kontraktsprostarna är också de som tillsammans med biskopen håller i visitationerna av församlingar och pastorat.