Styrande dokument

Här finns länkar till olika lagstiftningar som styr Svenska kyrkans verksamhet. Du hittar också dokument som på olika sätt styr verksamheten i Svenska kyrkan Västerås.

Lagstiftning
Kyrkoordningen
Ett regelverk som innehåller de gemensamma regler som gäller för hela Svenska kyrkan. Kyrkoordningen infördes då relationerna mellan Svenska kyrkan och staten ändrades, och fastställdes i sin första version vid kyrkomötet 1999. Den revideras löpande av kyrkomötet.

Tystnadsplikt och sekretess i kyrkans arbete
Biskopsbrev från 2000 (reviderat 2004) som klargör Svenska kyrkans åtagande när det gäller insyn i kyrkans verksamhet.

Offentlighetsprincipen
Regeringskansliets material om rätten till insyn i offentlig verksamhet.