Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Värnamo pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 17, 33131 Värnamo Postadress: BOX 624, 33126 VÄRNAMO Telefon:+46(370)300400 E-post till Värnamo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljöarbete

Att värna miljön är en del av att vårda skapelsen: ett uppdrag vi i Värnamo pastorat tar på stort allvar.

Tryck HÄRför att se pastoratets elproduktion just nu, i realtid!

Redan 1994 tillsattes ett miljöråd inom samfälligheten.

Samfälligheten är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans eget miljöledningssystem för Fas 1 och vi jobbade länge med miljödiplomeringsarbetets Fas 2.

Vår strävan är att miljöarbetet ska vara en integrerad del av hela vår verksamhet.

Miljöarbete tenderar att bli nånting för sig, en dammig pärm i en hylla.

Vi kände därför att vi var tvungna att bryta med det statiska miljöarbetet och göra det mer levande. Till en del av verksamheten. Nu jobbar vi med det!

 

 


Vi vill särskilt peka på dessa tre:

Grönt bokslut

Miljövision

Miljöpolicy

 

Grönt bokslut

Värnamo Kyrkliga samfällighet har sedan 2005 gjort en samlad miljöredovisning som publicerats en gång om året. Vi kallar det Grönt bokslut.

Här finns mycket av det pågående miljöarbetet beskrivet i tabeller med kommentarer.

Tanken är att det Gröna bokslutet skall bli så heltäckande som möjligt. Det tar både tid och kraft att införa ännu en post till redovisningen, men ändå sker det hela tiden.

En eloge till Ingemar Petersson och Mats Hellman för det arbete de lägger ner på detta fantastiska bokslut!

Bakgrund till Visionen

Den kristna synen på Skapelsen bygger på respekt; att hellre bruka än förbruka!

Ett kristet miljöengagemang sammanfattas i de fyra ledorden från biskoparnas miljömanifest:

• Helheten. Universum består av en väv där allting hör samman.

• Heligheten. Varje del i Skapelsen har sitt särskilda värde, sin uppgift.

• Skönheten. Livet är gott, ger ansvar, är värt att skydda och kämpa för.

• Försoningen. Människan är kallad att ”hela” det som är trasigt i Skapelsen.

Värnamo Församling är en del av den världsvida kyrkan med uppdraget från Matt 28:18-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Värnamo församling vill ge vidare det uppdrag vi fått ta emot.

Därför vill vi göra den treenige Guden tydlig i världen

Detta sker genom att vi:

• lyssnar lyhört till Guds vilja och till människors behov

• visar tydligt på Jesus som vår Herre och räddare

• vill hjälpa människor till kristen gemenskap

• hjälpa människor till att växa i tro och mognad Strategi och de anställdas uppgift Alla döpta har tillsammans fått uppgiften att förvalta vårt uppdrag. (se visionen)

I vår strategiska vision väljer vi att dela uppdraget i fyra delar: Gudstjänst, Diakoni, Mission och Undervisning.

Genom detta vill vi:

- Uppmuntra varandra till växande och ansvarstagande.

- Utrusta människor utifrån deras gåvor och personliga resurser

- Organisera och administrera

- Gå före som tjänare

Församlingens anställda har ett särskilt uppdrag att ansvara för visionens genomförande.

Miljövision för Svenska Kyrkan i Värnamo Samfällighet

Kyrkans Miljövision utgår från den Skapande Guden, Jesus Kristus, som ställer sig på den utsatta människans sida samt den Helige Anden, som bärare av livet.

I arbetet att verka för Guds rike, ryms att värna om naturens resurser, gemenskap, rättvisa och livskvalitet åt alla människor.

Kyrkan ska vara ett föredöme och vägvisare att se sambanden i Skapelsen, respekten för livet och ansvar idag och för kommande generationer.

Miljögruppens sammansättning

Redan 1994 tillsattes ett miljöråd inom samfälligheten.

När frågan om miljödiplomering kom upp under 2004 tillfrågades miljöingenjör Mats Hellman (kunnig om inomhusmiljö, ekologi och miljökonsekvenser – aktiv i församlingen samt medlem i miljöarbetslaget i Växjö stift) om han kunde verka som projektledare för miljögruppens arbete mot miljödiplomering.

I gruppen ingick även kyrkokamrer Ingemar Pettersson (sekreterare) samt ordförande i kyrkonämnd, kyrkoherde, kyrkogårdschef, två vaktmästare, en kyrkogårdsarbetare samt en kanslist.

När målprogrammet för Miljödiplomeringens Fas 2 inleddes omorganiserades gruppen så att den täckte in ytterligare delar av verksamheten, bland annat den diakonala. Detta ledde till att målprogrammet blev mycket rikt och kunde förankras väl i hela verksamheten.

När målprogrammet väl fastställts upplöstes i princip den stora gruppen och en mindre styrgrupp utsågs. Denna består nu av Kyrkoherden Pär-Magnus Möller, Konsult Mats Hellman och administratör Jenny Arvidsson.

Ljussteget – ett steg mot hållbarhet

För församlingar, pastorat och andra kyrkliga enheter finns ett första verktyg att på ett mera aktivt och konkret sätt arbeta för en hållbarare värld.

Det kallas Ljussteget eftersom de som klarat uppgifterna får en vacker blå, böljande ljusstake att placera synlig i församlingen.

Det kallas Ljussteget också för att det handlar om att tända ett ljus i en många gånger mörk värld. Vi som kyrka behöver gå före och tända ljusen! Vi behöver ta vårt ansvar, dra vårt strå till stacken för att bli trovärdiga men framförallt för att svara på Guds uppmaning om att vara goda förvaltare av allt skapat.

Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen

Mark. 15:15

Ovanstående finns att läsa på Växjö stifts hemsida.

I Värnamo församlingshem står den vackra ljusstaken väl synlig ihop med samfällighetens miljödiplom.

För att erhålla ljusstaken fyllde vi i den checklista som stiftet tillhandahåller samt samlade de anställda och förtroendevalda till utbildning vid tre tillfällen.

Uppdraget var att genomföra minst 10 åtgärder av de som fanns på listan exempelvis utse ett miljöarbetslag, kopiera dubbelsidigt, anta en resepolicy och köpa rättvisemärkt kaffe.

Flera av punkterna var redan självklarheter för oss, men många var som höga berg att ta sig över.

Hela vårt miljöarbete handlar om att hela tiden ta sig över bergen och att även ta sig an de små backarna. Risken finns alltid att man inte ser de självklara områdena för alla utmaningar längre fram. Ljussteget gav oss en puff i rätt riktning och även om vi i gruppen tar små avstickare från stigen drivs vi hela tiden mot samma mål. Ett klimat vi vill leva i.

Jenny Arvidsson