Meny

Värnamo pastorats arbete för miljön

Att värna miljön är en del av att vårda skapelsen, ett uppdrag vi i Värnamo pastorat tar på stort allvar. Miljöarbetet påbörjades för många, många år sedan, men 2018 bildades en ny liten arbetsgrupp och vi är så ivriga att få berätta vad vi gjort och vad vi ska göra! Vi hoppas också kunna inspirera.

Det är roligt när vi börjar summera vad vi har gjort för miljöförbättringar under årens lopp! Vi har bestämt att allt kaffe som Värnamo pastorat serverar ska vara fairtrademärkt.

Vi har jobbat ganska mycket för att minska energiförbrukningen till exempel genom att successivt byta ut lampor mot LED och att installera närvarosensorer som ser till att lampor inte lyser i onödan. Vi har också sett till så att det finns värmestyrning i kyrkorna i Nydala och Fryele samt i Värnamo kyrka. Uppvärmningen är kopplad till ett bokningssystem och anpassar sig efter utomhustemperaturen. På det viset står inte kyrkorna uppvärmda i onödan.

Vi har också satsat på förnyelsebar energi. I krematoriet använder vi rapsmetylester i stället för fossilolja och släpper ut spillvärme till fjärrvärmenätet. Vi har installerat solpaneler på kyrkogårdsförvaltningen och S:t Johannes kyrka och satsat på vindkraft. Vi har satt upp fågelholkar, upplåtit mark för honungsbin och får samt börjat lämna gräsklippet kvar på en del ytor.

Det känns också roligt att blicka framåt!

Vi vill bli bättre på att samordna transporter och inköp och även om vi redan idag är hyfsat bra på att sortera vårt avfall kan vi bli bättre på det också.

Vi vill fortsätta att främja den biologiska mångfalden med insektshotell, fler fågelholkar, mer blommande ytor och kanske några ytor där svampar, mossor och mikroorganismer kan få härja fritt.

Miljöpolicy för värnamo pastorat

Värnamo kyrkliga samfällighet inom trossamfundet Svenska Kyrkan ska vårda Skapelsen genom:

  • Att i all verksamhet och alla beslut främja väl fungerande kretslopp, mångfald samt en god hushållning med naturresurser och energi.
  • Att genom lyhördhet, utbildning och information ta vara på, och aktivt sprida goda idéer, för att motivera medarbetare och medmänniskor till att sträva efter minimal negativ miljöpåverkan.
  • Att miljö-, etik-, och rättvisefrågor vävs in i den dagliga verksamheten samt inom förvaltningen av Kyrkans egendom. Verka för en god arbetsmiljö.
  • Att genom praktiska exempel visa på att Svenska Kyrkan är trovärdig i frågor som rör miljö, social rättvisa, fred och en god livsstil.
  • Att förvalta mänskliga resurser på bästa sätt, så att alla boende inom Värnamo Samfällighet får en uppgift i gemenskapen. Skapa mötesplatser.
  • Att genom samarbete med olika parter i samhället nå förbättringar på miljöområdet och verka för en Hållbar utveckling, såväl lokalt som internationellt.
  • Att verka för en fördelning av jordens resurser, så att alla människor ges möjlighet till ett nära liv med Gud - i samklang med naturen.
  • Att synliggöra Guds närvaro i världen och arbeta för Skapelsens befrielse från tomhetens välde. (Rom. 8:18-21)

Tryck HÄRför att se pastoratets elproduktion just nu, i realtid!

Redan 1994 tillsattes ett miljöråd inom samfälligheten.

Samfälligheten är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans eget miljöledningssystem för Fas 1 och vi jobbade länge med miljödiplomeringsarbetets Fas 2.

Vår strävan är att miljöarbetet ska vara en integrerad del av hela vår verksamhet.

Miljöarbete tenderar att bli nånting för sig, en dammig pärm i en hylla.

Vi kände därför att vi var tvungna att bryta med det statiska miljöarbetet och göra det mer levande. Till en del av verksamheten. Nu jobbar vi med det!