Foto: Madelen Zander/Ikon

GDPR inom begravningsverksamhet

När du bokar en begravning eller tecknar ett skötselavtal med oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter.

När en begravning bokas av dig (direkt eller via en begravningsbyrå) registrerar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Dessa uppgifter kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera förrättningen.

Likadant hanterar vi uppgifter om dig då du tecknar ett skötselavtal.

Vissa uppgifter om förrättning kan komma, för historiska ändamål, att arkiveras i en så kallad ministerialbok.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till kyrkogårdsförvaltningen.

Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad är personuppgifter?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

Var är personuppgifterna insamlade ifrån?

Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem, ofta genom en begravningsbyrå.

Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret.

Varför är det nödvändigt att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som huvudman för begravningsverksamheten i Svenska kyrkan.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Värnamo pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte föra vidare de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Fas Kyrkogård, som är en digital gravbok med behörighetsstyrning. Leverantören av detta system är bunden av regler gällande hantering av personuppgifter.