Kamerabevakning

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Olivier Guillard: varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:
dataskyddsombud@intechrity.se

Kamerabevakningens ändamål: Värmdö Församling bedriver kamerabevakning av området i syfte att öka tryggheten samt förhindra och utreda brott. 

Rättslig grund: Kamerabevakningens rättsliga grund är en intresseavvägning där integritetsskyddsintressena har ställts mot risken för inbrott och skadegörelse.

Mottagare av personuppgifter i form av inspelat material: Värmdö Församling 

Lagringstid: Inspelat material lagras i 14 dagar.

Den registrerades rättigheter: Du som kamerabevakad har rätt att begära utdrag ur registret samt att dina uppgifter raderas.

Invändningar mot kamerabevakningen: Du som kamerabevakad har rätt att klaga hos IMY. För mer information om detta, besök: https://www.imy.se/privatperson/kamerabevakning/

Överföring av uppgifter till tredje land: Inga uppgifter kommer överföras till tredje land.

Automatiserat beslutsfattande: Inga uppgifter kommer användas för automatiserat beslutsfattande.