Gravrätt och gravrättsinnehavare

Du som väljer att vara innehavare till en gravrätt förvaltar gravplatsen inom vissa bestämda ramar. Dessa ramar sätts av begravningslagen, kyrkogårdsförvaltningen samt seder och bruk.
I den här foldern hittar du kortfattad information om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare. Om du vill ha mer detaljerad information så kan du läsa på vår hemsida, söka i begravningslagen SFS 1990:1144 eller kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Anmälan av gravrättsinnehavare

När en gravsättning har gjorts i en urngrav eller kistgrav eller när en tidigare innehavare har avlidit ska ni som anhöriga lämna in blanketten ”anmälan av gravrättsinnehavare” till kyrkogårdsförvaltningen. Den ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Ni väljer då vem, eller vilka, som ska vara gravrättsinnehavare. 
Det är du som är gravrättsinnehavare som har rätt att bestämma vem som ska gravsättas i graven. Upplåtelsetiden för en ny gravrätt är 25 år från senaste gravsättning, varpå den kan förlängas 15 år i taget mot en administrativ avgift.
(blankett)

Överlåtelse av gravrätt

Om du vill överlåta gravrätten till annan person anmäler du detta till kyrkogårdsförvaltningen på en särskild blankett. En gravrätt kan bara överlåtas till släkting eller mycket nära vän till någon av de gravsatta.
(blankett)

Återlämnande av gravrätt

Om du vill återlämna din gravrätt i förtid anmäler du detta på en särskild blankett till kyrkogårdsförvaltningen.
(blankett)

Uppförande av gravanordning

Som gravrättsinnehavare har du rätt att uppföra en gravanordning (riktlinjer finns). Om du vill uppföra en ny eller ändra en befintlig gravanordning så skall det först anmälas till kyrkogårdsförvaltningen. Anmälan görs enklast via en gravstensfirma. 
Du ansvarar också för att stenen är säkert monterad och inte lutar mer än tillåtet enligt uppställda regler från CGK, Centrala Gravvårdskommittén. Du har rätt att föra bort gravanordningen efter upplåtelsetidens slut eller låta den övergå till församlingen.

Skötsel

På gravplatsen kan du plantera växter. Vi i förvaltningen hjälper dig att gräva fram en bra planteringsyta på 40x50 cm. Du är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta kan man göra själv eller köpa gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen. Vi förordar fleråriga (perenna) växter för miljöns skull. Träd och buskar tillåts ej.
På kyrkogården finns det skötselstationer där du hittar redskap, vaser för snittblommor och vattenkannor. Vattnet är påslaget under sommarhalvåret. I sopkärlen delar du upp organiskt material, batterier och övriga sopor.

Miljön

För att värna om miljön generellt och särskilt vår kompostjord så är vi tacksamma om du har möjlighet att köpa ekologiska växter och helst välja perenna planteringar. Fråga gärna oss på förvaltningen om du behöver tips och råd.
Varmt välkommen som gravrättsinnehavare vid Värmdö kyrkogård.