FAQ om begravning

·  Vilka kostnader är det i samband med att någon avlider?

Utgifter som inte finansieras av begravningsavgiften, som dödsboet själva råder över är;
- Kista
- Transporten från ex hemmet/sjukhus till anvisad lokal hos huvudmannen.
- Annonsering
- Kistdekoration
- Begravningsceremoni.
  Avliden som tillhört svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för
 dödsboet.
- Minnesstund
- Urna
- Gravsten
- Skötsel av gravplats


· Vad händer om dödsboet inte är överens?

Kan dödsboet/efterlevande inte enas om 
- den avlidne ska kremeras eller kistbegravas  
- var gravsättning ska ske
- vilket slag av gravskick som är aktuellt t.ex. minneslund, urngrav, askgrav
- på vilken ort gravsättningen ska ske

Då finns möjligheten att begära hjälp i form av medling. Det är huvudmannen på den ort där den avlidne senast var folkbokförd som på begäran ska medla mellan parterna enligt
5 kap. 3 § begravningslagen.
För huvudmannen där den avlidne senast var folkbokförd finns en skyldighet att fullgöra medlingsuppgiften, om part så begär.

 

· Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

När man blir gravrättsinnehavare får man ett gravbrev som är en kvittens på att man inregistrerats som gravrättsinnehavare.
Av gravbrevet framgår upplåtelsetiden och vilka som är gravsatta i graven.

Som innehavare har man både rättigheter och skyldigheter. En av rättigheterna är att man får
bestämma vem som får gravsättas i graven, med vissa undantag såsom att makar har rätt att gravsättas tillsammans.
Som gravrättsinnehavare är man den som kan ge tillåtelse att öppna graven för gravsättning.

En av skyldigheterna är att tillse att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick samt ansvara för att en eventuell gravsten har säker montering. 
Mer om rättigheter och skyldigheter kan du läsa om i Begravningslagens 7 kap. 

 

 · Hur länge är man gravrättsinnehavare?
Vi upplåtelse av en ny grav är gravrättstiden 25 år. Vid varje ny gravsättning förlängs upplåtelsetiden så den blir totalt 25 år,  då varje avliden har rätt till 25 års gravfrid.
När de 25 åren har löpt ut, har man möjlighet att förnya upplåtelsetiden med 15 år.

Man kan när som helst under de här perioderna återlämna gravrätten till församlingen.

För de gravar som återlämnats är församlingen skyldig att tillse att det råder gravfrid 25 år för den sist gravsatta i graven.

 
· Vad händer med gravplatsen om man återlämnar gravrätten?

Om man återlämnar gravrätten, kan graven komma att upplåtas på nytt för nya gravsättningar. Förutsatt av gravfrid på 25 år har förlöpt sedan sista gravsättningen i graven samt att plats finns i graven för ytterligare gravsättningar.

Från det att gravrätten har återlämnats åligger det Vänersborg och Väne Ryrs församling att tillse att gravplatsen inte blir vanvårdad.
Är graven märkt som kulturhistoriskt intressant kommer gravstenen att bevaras. Är graven inte märkt som kulturhistoriskt intressant, kommer stenen så småningom att tas bort och då åligger det församlingen att tillse att stenen behandlas på ett etiskt och värdigt sätt.

 

· Får man göra som man vill på gravplatsen?

Nej, på vissa gravkvarter, t ex Skeppet, Ljuset, askgravplatserna samt i minneslunden, råder mycket starka restriktioner. För dessa gravplatser, finns ett reglemente som tydligt informerar vad den enskilde gravrättsinnehavaren/ anhörige får göra.
På de övriga, mer traditionella gravplatserna råder ett lite friare reglemente där man får smycka och plantera relativt fritt inom den egna gravrättsytan.

Kravet är att gravrätten ska hålla i ett ordnat och värdigt skick

 · Kan man beställa gravskötsel?

Ja, kyrkan tillhandahåller ett utbud av skötsel och planteringar som du kan ta del av här på vår hemsida eller ta kontakt med oss för mer information.

 

· Varför växer gräset högt på en del gravplatser?

Församlingen får bara klippa/trimma gräset på de gravar som har en beställning för gravskötsel eller där gravplatsen har återlämnats. Begravningsavgiften får inte bekosta skötsel av enskilda gravplatser, inte heller i fråga om gräsputs. 

Enligt Begravningslagens 9 kap. 6 § framgår vilka tjänster som ingår i begravningsavgiften, i kostnaden ingår inte gräsputs runt gravsten.

Om begravning - för alla intresserade