Foto: Fredrik Unger

Strå kyrka

Strå kyrka några kilometer söder om Vadstena med vid utblick över slätten och staden, byggdes ursprungligen på 1100-talet och fick sin karaktäristiska tornhuv av byggmästare Mårten Beurling 1771. Invändigt har den blivit ombyggd flera gånger.

Kyrkan kom till under 1100-talets slut eller omkring år 1200. Den bestod då av långhus med kor och absid i öster och ett smalt torn i väster. Vid medeltidens slut slogs valv. Kyrkan har rektangulärt långhus med sakristia vidbyggd på norra sidan. Västtornet, vars nedre del härrör från medeltiden, är något förskjutet åt söder och kröns av en huv med lanternin. Fasaderna är vitputsade. 

År 1545 var det nära att den hade rivits för att lämna byggnadsmaterial till Vadstena slott, som började byggas detta år. När tecknaren och fornforskaren Elias Brenner besökte kyrkan år 1670 fanns ett vapenhus med pulpettak på södra sidan av långhuset. Sannolikt tillbyggdes kyrkan under senmedeltid eller 1600-talet mot norr, varvid tornet kom att få en asymmetrisk placering vid västgaveln. I början av 1700-talet raserades kor och absid och kyrkan förlängdes med full bredd österut. När sakristian kom till är okänt.

År 1663 levererades en dopfunt från Michael Hackes stenhuggeriverkstad i Skänninge. År 1667 anskaffades en predikstol tillverkad av mäster Johan Gabrielsson i Vadstena. Den betalades genom att varje sockenman gav en halv spann säd. Bildhuggare Bengt Wedulin i Hjo förfärdigade 1743 ett altaruppsats, vilket kostade 500 daler. Dess skulpturer återger Kristus på korset med aposteln Johannes och Maria samt ytterst Moses och Aron. Några år senare lät man mäster Sven Gustafsson Stoltz i Vadstena måla om predikstolen.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

År 1771-1772 erhöll tornet en grövre utformning och kröntes med huv och lanternin. Tidigare fanns det en stenhuv. Tio år senare reparerades kyrkan, varvid man lade in ett nytt golv och byggde en läktare. Under första hälften av 1800-talet borttogs vapenhuset vid sydväggen och en ny portal öppnades från väster via tornet. År 1864 fick kyrkan sitt förmodligen första orgelverk. På östra gaveln uppsattes år 1908 två gravhällar, som tidigare legat inne i kyrkan.

Alltsedan medeltiden har kyrkan stått där på Östgötaslätten, helgad till Guds ära och tjänst, påminnande tidens människor om det som evigt är.

Kontraktsprost David Myrberg, 1948

År 1908 reparerades kyrkan utan vederbörligt tillstånd, varvid man bl.a. ändrade predikstolen och tog upp två gravhällar ur kyrkgolvet och murade in dessa i östra ytterväggen. År 1948 restaurerades interiören under ledning av professor Erik Lundberg. Exteriören restaurerades 1991 och kyrkan fick nytt skiffertak.

Carl Fredric Broocman berättar i mitten av 1700-talet: "Kyrkan står på Krono grund, en half mil ifrån Wadstena, och är upbyggd af huggen Kalksten til 25 och en half alns längd och 14 alnars bredd, med en tilbyggnad å Norra sidon, som uti urminnes tid gjord är: men å Östra ändan öktes Kyrkan wid paß år 1703, hwarigenom hon fått then längd, som hon nu har. Under Taket är Kyrkan panelad med bräder. Dess Altartafla, af Bildthuggare-Arbete, afbildar i synnerhet Christi Korßfästelse, med Mosis bild å högra, och Johannis bild med ett Lamb mellan fötterna å wänstra sidon. År 1743 är hon köpt för 1100 Dal. K:mt, tå Församlingen gaf thertil 500 Dal., och togos 600 Dal. utur Kyrkons Cassa. Prädikstolen med Bilder är wäl något gammal, men blef år 1746 å nyo målad och förgyld, hwartil 100 Dal. 24 öre K:mt anwändes af Kyrkons medel. [...]

Wid Kyrkon är wäl ett wackert Stentorn, hwaruti Klockorna hänga; men i brist af förmögenhet är ännu ingen Spets uprest öfwer Tornet, utan allenast ett Tak af bräder lagdt. Then större Klockan är aldraförst stöpt år 1642, men för en remna skul omstöpt år 1748, tå följande Rim sattes på henne:

Jag kallar med mitt ljud,
Kom Christen, Gud till ära,
Kom, hör och gjöm hans bud,
Som tig kan visa, lära.
Hur tu rätt wandra bör
Til Himlens sälla Borg,
Ther tu i ewighet
Får glädje uthan sorg.

Orgeln

Den första orgeln i Strå kyrka byggdes 1864 av orgelbyggaren August Rosenborg i Vadstena. Den hade sju stämmor och en manual. Det nuvarande orgelverket är byggt 1934 av Setterquist & Son i Örebro och har tio stämmor, två manualer och pedal, samt pneumatisk traktur och registratur. 1958 ändrades två romantiska stämmor, Gamba 8´ och Voix céleste 8´, till en Quinta 3´ och en Flöjt 2´ av samma firma, men i övrigt har orgeln kvar sin romantiska karaktär. Orgelfasaden från 1864 års orgel är ritad av arkitekten Ludvig Hawerman.

Bra att veta

Strå kyrka rymmer som mest 100 personer. Den är utrustad med hörslinga och förutom orgel finns här ett piano.

Kyrkan ligger på den vackra östgötaslätten som ett monument av evigheten i tiden.

Biskop Torsten Ysander, vid återinvigningen 1948