Foto: Fredrik Unger

Örberga kyrka

På en höjd med en fantastisk utsikt över Vättern och kringliggande landskap ligger en av Sveriges allra äldsta kyrkor. 2016 firade Örberga kyrka 900 år med konst, musik, föredrag och gudstjänster.

Örberga nuvarande kyrka, i kalksten, har troligen föregåtts av en träkyrka. Den bevarade stenkyrkan byggdes i början av 1100-talet. De äldsta delarna är tornet och långhuset. Dendrokronologisk undersökning av trä i tornet visar att träden till stockarna fälldes vintern åren 1116-1117. Kyrkan är därmed en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader. Korsarmarna härrör från mitten av 1200-talet. Tornet med sina halvrunda trapptorn är, vid sidan av Husaby kyrkas torn, det enda bevarade i sitt slag. Tornspiran uppfördes 1750 efter att ett bixtnedslag förstört den medeltida spiran. Kyrkans gamla huvudingång i södra långhusmuren har tagits fram och är delvis rekonstruerad. När vapenhuset vid ingången revs 1816 togs en ny ingång upp på västra sidan genom tornet. Sakristian vid norra sidan tillkom troligen i början av 1400-talet. Vid samma tidpunkt slogs också valven i kyrkan. Valven har målningar av den s k Risingemästaren. Korets kalkmålningar framställer bl a scener ur Skapelsehistorien, Gamla testamentet och Syndafallet. Målningarna är utförda i början av 1400-talet.

Kyrkorummets enhetliga inredning, med läktare, bänkar, predikstol och orgel, tillkom vid restaurering 1885. Altarskivan tillhör kyrkans äldsta inventarier liksom dopfuntens cuppa. Av ett medeltida altarskåp återstår mittpartiet föreställande Kristus på korset omgiven av Maria och Johannes. Bland övriga figurer i ekskåpet kan nämnas Heliga Birgitta, med bok och penna. En mycket ovanlig nattvardskalk, endast 5 cm hög har återfunnits. Den har troligen samband med ett resealtare, som kyrkan äger.

Bogårdsmuren kring Örberga kyrkogård är en av få som till största delen har bevarats sedan medeltiden. Den är uppförd i skalmursteknik med yttermantlar av kalkstenskvadrar och en murkärna med kalkbruk. Murkrönet är täckt av kalkstensflisor, tidigare har även funnits ett skyddande trätak. Skiftningar i murverkets  utförande och flera byggskarvar vittnar om att gårdarna i socknen var ansvariga för byggande och underhåll av sina respektive avsnitt av muren. Delar av muren har restaurerats under 2010 och 2011.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

Vill du komma in i kyrkan utanför ordinarie öppettider?
Vänligen kontakta Ulf Sandberg, telefon 070-655 91 78 eller Ann-Charlotte Agerhem, telefon 070-323 09 99.

Kyrkans utseende under 1600-talet är känt bl a genom avbildningar av Elias Brenner på 1670-talet. Brenner var konstnär och vandrade genom Östergötland och tecknade av kyrkor på uppdrag av det nyinrättade Antiqvitetskollegium. Teckningen visar kyrkan från söder med det medeltida vapenhuset, som revs under 1800-talet då en ny portal togs upp i tornets västmur. Även den äldre tornspiran, som senare brann, framställs.

Kyrkan och den ovanligt stora kyrkogården med den medeltida byggnaden utgör tillsammans med skolbyggnaderna, man- och ekonomibyggnaderna vid de f d prästboställena, f d lanthandeln och prins Eugens Örgården en mycket innehållsrik och ålderdomlig kyrkomiljö, som vittnar om kyrkplatsens forna betydelse som sockencentrum.

Orgeln

Örberga kyrka har en orgel som är byggd år 1885 av den mycket produktive orgelbyggaren Carl Elfström i Ljungby. Örbergaorgeln är bevarad i originalskick. Den är helmekanisk med fristående spelbord, en manual och bihangspedal och har åtta stämmor. En i grunden klassisk, robust principalkör bildar tillsammans med de romantiska stämmorna Borduna 16´, Salicional 8´ och den då mycket omtyckta Flùte harmonique 8´ en enkel och redig bruksorgel, gjord för koralspel, men också med resurser att ge åtminstone en del av romantikens mindre resurskrävande kompositioner den rätta, mäktiga klangbilden. Den tidigare orgeln hade sex stämmor och var byggd 1746 av orgelbyggaren Jonas Wistenius i Linköping.

Örberga stenmuseum

Information om stenmuseet i Örberga hittar du i menyn under Örberga kyrka eller genom att klicka här.

Örberga sockengård

För bokning vänligen kontakta Viola Rickardsson 070-5268482.

Bra att veta

Örberga kyrka rymmer som mest 120 personer. Den är utrustad med ljudanläggning och hörslinga. Förutom orgel finns här också ett piano.