Foto: Fredrik Unger

Nässja kyrka

Nässja kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Kyrkan är belägen i ett öppet odlingslandskap på en lång udde i Vättern, som bildar Vadstenavikens västra strand.

Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med f d skolbyggnaden och fattighuset med tillhörande uthus, gårdarna i kyrkbyn samt domarringen och gravfältet ett sockencentrum med ett framträdande läge i landskapet. Kyrkomiljön ingår som en väsentlig del av den riksintressanta kulturmiljön vid Omberg och Tåkern.

Nässja kyrka är byggd av kalksten på 1100-talet i den då vanliga romanska byggnadsstilen med långhus, smalare kor och absid i öster. Ingången var på södra sidan, där sedan ett vapenhus byggdes. Under ett par århundraden hade kyrkan i stort sett detta utseende. Men 1695 inleddes en tid med stora förändringar av kyrkan. Nämnda år befanns klockstapeln oduglig, varför ett torn uppfördes på kyrkan. 1760 vitmenades kyrkan utan och innan.

År 1815 föreslogs att kyrkan skulle rivas och en ny kyrka byggas, gemensamt för Örberga och Nässja, i Nytorp på sockengränsen. Församlingsborna motsatte sig enhälligt detta förslag och de byggde om kyrkan på eget bevåg - utan bygglov och ritningar. Valven offrades och ersattes av ett platt brädtak på samma höjd i kor och långhus. Yttertaket fick samma bredd över koret som över långhuset. Sydportalen murades igen och ingång öppnades i väster, där nytt vapenhus uppfördes istället för det borttagna på sydsidan. Med dessa förändringar hade kyrkan fått sitt nuvarande utseeende.

Bland de medeltida inventarierna kan nämnas dopfunten av sandsten vars cuppa är prydd med fabeldjur och härstammar från kyrkans byggnadstid.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

Vill du komma in i kyrkan utanför ordinarie öppettider?
Vänligen kontakta Berit Karlsson, telefon 076-801 70 30.

Skalden Samuel Johan Hedborn (1783-1849) säger i en av sina dikter med tanke på sin hembygd i västra Östergötland:

Spridda kyrkor på den vida slätten,
höjande ur skördars gyllne vågor
sina vita torn mot blåa himlen,
liksom ur det vida havets vågor
skeppen resa sina blanka segel.

Orgeln

År 1854 beslöt Nässja församling att inköpa en liten orgel med fyra stämmor hos orgelbyggaren Sven Nordström i Flisby, om den skulle bli till salu. Köpet blev av och 1856 sattes den upp i kyrkan. Två stämmor byggdes till 1938 men togs bort när orgeln restaurerades av orgelbyggare Reinhard Kohlus i Vadstena 1977. Orgeln är den minsta i Vadstena och Dal, men fyller med sin välbalanserade disposition och intonation det lilla kyrkorummet med en klassiskt frisk och rättfram orgelklang, där träflöjten Fleut d´amour 8´, något av en specialitet för Nordström, bildar fundamentet.

Bra att veta

Nässja kyrka rymmer som mest 70 personer. Här finns orgel och hörslinga.