Idéplan

Möjlig förändring av fastigheterna i Vadstena pastorat

Uppdaterad 20201106

Bakgrund

Medarbetare och församlingsbor har under flera år lyft fram att det saknas flera faciliteter i Klosterkyrkan, församlingshemmet och på pastorsexpeditionen. En del av dessa är arbetsmiljörelaterade, andra är brister som hindrar församlingsverksamhet, gör arbetet omständligt eller försvårar för besökare. Detta har lyfts flera gånger i kyrkorådssammanhang.

2019 var en motion ställd till Kyrkofullmäktige (kf) som uppmanade kf att utreda ett Trygghetsboende. Kf gav kyrkorådet (kr) i uppdrag att utreda frågan.

Här till kan vi vidare lägga ekonomiska aspekter, pastoratets 10-årsprognos visar på kraftigt sjunkande intäkter. Hur många lokaler har vi råd att ha och vad behöver vi för vår verksamhet? En del av detta kommer Fastighetsförsörjningsplanen att ge svar på. Men den kommer inte att svara på frågan hur vår verksamhet ska se ut i framtiden och var den ska bedrivas.

Kr har valt att utreda samtliga fastigheter för att få en helhetsbild och komma fram till en samlad fastighetslösning för Vadstena pastorat med Vadstena och Dals församlingar.

Inventering

Klosterkyrkan – en behovsinventering har gjorts i tre grupper: Kyrkvärdslaget, vaktmästeriet i Klosterkyrkan och medarbetarlaget. Det som har lyfts fram är:

 • Toaletter
 • Förvaring

- Vaktmästeriets hjälpmedel
- Körkåpor och noter
- Kyrkliga attiraljer
- Utklädningskläder och tillbehör för kyrkospel och visningar

 • Tillgänglighet
 • Användbarhet

- Möjlighet att ordna med fika och diska
- Ett (glas)rum för barnverksamhet som söndagsskola
- Ett vindfång på vägen in för innemiljön
- Körmklädning
- Rum i samband med förrättningar

 • Bokbordsmiljön
 • Samverkan med Pilgrimscentrum (PC)

Församlingshemmet är byggt på 60-talet och anpassat efter dåtidens byggnadsnormer och verksamhet

 • Är opraktiskt byggt i tre halvplan varav en stor del är hallar
 • Köket är otillräckligt och behöver bytas ut och anpassas
 • Tillgängligheten är dålig, vändytor för rullstolar trånga. Har man problem i trappor måste man ta hissen till toaletten.
 • Städutrymmen bristfälliga
 • Ventilationen behöver göras om och utökas
 • Renoveringsbehov av stomme, fönster och tak

Pastorsexpeditionen är byggt på -70talet och anpassat efter den tidens byggnormer

 • Begränsad tillgänglighet
 • Avsaknad av handikapp toalett
 • Saknas samtalsrum med god tillgänglighet för rörelsehindrade
 • Onödigt stora ytor för arbetsrum

Trossboden vid Klosterkyrkan

 • Vi hyr den i dag
 • Vi har frågat SFV om vi kan få köpa Trossboden, men de har meddelat att den inte är till salu.
 • I dagsläget hyr vi ut huset maj-september till Klostermuséet. De har sagt sig vara villiga att säga upp avtalet.
 • Vi använder enbart toaletten då det inte finns någon i Klosterkyrkan

- Toaletten är öppen när kyrkan är öppen

Vi har tittat på andra användningsområden som fik, glasskiosk och verksamhetslokal. Allt är möjligt, men vi ändringar i lokalen får bara göras av fastighetsverkets folk vilket blir mycket dyrt.

Biskopshuset används mycket sparsamt.

 • Guidningar sker oregelbundet.
 • Används som konsthall av två utställare en gång om året.

Prostgården används som tjänstebostad.

 • Prostgårdsrummet används av AA, Anonyma Alkolister. Annars knappt alls.

- Kan det omvandlas till en liten lägenhet?!

Röda gårdshuset används idag som garage/trädgårdsförråd.

- Kan det omvandlas till en liten lägenhet?!

Analys

Vi sitter med ett antal byggnader som inte är avpassade/anpassade för den verksamhet vi bedriver idag. Alla byggnader är viktiga för oss, somliga av kulturarvs skäl, andra av emotionella skäl. Flera av både ock. Vi kan således förvänta oss både ett stort inre (inom organisationen) och ett stort yttre (utom Vadstena pastorats gränser) tryck när vi vill förändra i och bland våra fastigheter.

Att ”sälja av” prästgårdstomten med hus eller delar av husbeståndet är en kortsiktig lösning. Ett alternativ är att vi utvecklar tomtområdet till något som ger inkomster över tid.

Församlingshemmet och Pastorsexpeditionen rivs/byggs om till 65+-boende. 35 lägenheter är gränsen för att bära sina kostnader. Hur många kan och får vi bygga?

Prostgården

 • Byggs om till lägenheter när den slutas användas som tjänstebostad. Här kan inrymmas 4-6 lägenheter. Det finns möjlighet att låta någon(ra) lägenheter finnas tillgängliga som personalbostäder om man så vill.
 • Byggs om till församlingshem, församlingsexpedition och kontorsrum på vinden (kupor som fönster).

Biskopshuset ”kompletteras med det som behövs” så att det kan användas till permanent utställningslokal.

Röda gårdshuset byggs om till uthyrningsrum/lägenhet.

Väljer vi att göra Prästgårdstomten till en kommersiell fastighet utan att behålla Prostgården som församlingshem behövs ett annat alternativ för församlingsverksamhetens lokalbehov.

 • Hyra lokaler av annan aktör. Det lär finnas tomma lokaler i Trefaldighetsgården som vi kan hyra. Klostermuséets lokaler om de blir tomma (pga av den höga hyran).
 • Köpa befintliga lokaler i anslutning till Klosterkyrkan. Trossboden är ett gott alternativ, men tyvärr inte till salu. I närområdet kring Klosterkyrkan finns just inget att tillgå.
 • Bygga om i Klosterkyrkan har det pratats om i många år. Svårt, men inte omöjligt. Det går inte att göra osynligt och ingrepp i den miljön med speciallösningar blir troligen kostsamt. Och knappast genomgående verksamhetsvänligt/anpassad, snarare en kompromiss som är svår att få riktigt bra.

- Länsstyrelsen förordar en lösning i Klosterkyrkan. Arkitekten Per Rydberg är villig att skissa på en lösning.

Bygga nytt i anslutning till Klosterkyrkan har det öppnats möjligheter för. Vi ligger i ett kluster med Folkhögskolan, PC (dess nuvarande lokaler) och Klostermuséet. Här finns också Klosterhotellet som intressent. Vi kan ta med deras lokalresurser i beräkningarna och kanske samverka.

 • Vi får ett kyrkligt nav där det är lätt att gå mellan kyrkan och ”nybygget”.

- Enklare att ordna med kyrkkaffe

- Söndagsskola skulle enkelt kunna gå emellan, liksom andra verksamheter

 • Kök för café och matlagning
 • Samtalsrum
 • Samlingsrum för t ex kör och sorgehus, kanske tillika caféyta
 • Toaletter för besökare, tillgängliga också utifrån
 • Förvaring av ”material” för t ex vandringar/annan kyrkoverksamhet i kyrkan
 • Besökscentrum för Klosterkyrkan då t ex bokbordet är stängt
 • Pilgrimscentrum är öppna för samtal om samordning av verksamhet. Vi kan då samverka mer vilket skulle kunna leda till en integrerad verksamhet:

- Café
- Husmor
- Kök och inköp
- Lokaler och lokalytor
- Tillgänglighet och bemanning

 

NULÄGE

Klosterkyrkan

 • Länsstyrelsen har sagt att de helst ser en lösning i kyrkorummet.

- Arkitekt Per Rydberg har sagt sig villig att titta på detta. Vi inväntar en offert.

Prostgårdstomten

 • Kommunen gör en översiktsplan. Och konstaterar att de finner det tveksamt att det går att bygga så stort som för 35 lägenheter. Men uppmanar oss att gå vidare med annan inriktning.
 • Ett förslag om att nyttja prostgården har kommit fram. Det är bra placerat i änden av storgatan och hyfsat nära Klosterkyrkan. Tillgängligheten är god.

Församlingshemmen i Dal

 • Församlingsrådet i Dal har informerats om att förändring kommer att ske. De har ombetts att fundera över lösningar.
 • En möjlighet finns att hyra lokal på Våga Gård för 80 000 om året (som hyresförslag).

- Då ersätter den lokalen Herrestadsgården och Rogslösa församlingshem

 • Församlingshemmet i Väversunda bekostas av stiftelsen där.
 • Församlingshemmet i Källstad? I Nuläget +-0.
 • Fattigstugan i Nässja hyr vi ut.

 

FRAMTID

Målbilden är ett fastighetsbestånd:

 • Som är ekologiskt byggt och renoverat samt energieffektivt
 • Som motsvarar våra faktiska behov
 • Där kommersiella fastigheter delvis bekostar våra verksamhetslokaler
 • Där verksamhetslokalerna är flexibla och lätta att ändra efter verksamhets förändringar
 • Där nyttjandegraden i lokalerna är hög
 • Där vi samverkar med andra organisationer/enheter för att fördela kostnader.