Örberga kyrka
Foto: Fredrik Unger

Församlingsrådet i Dal

Vad gör församlingsråden?

Församlingsråden är en nyhet i Svenska kyrkan. De ska finnas i pastorat som består av flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter men de kan också få uppgifter från den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras uppgifter av kyrkorådet. 

Församlingsråden har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. 

Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. 

Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet. Församlingsråden utser kyrkvärdar och beslutar om man ska upplåta kyrkan för andra ändamål än gudstjänst. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Ledamöter 2022-2025

Ann-Sofie Axelsson, ordförande
Gärd Gustafsson
Ulla Hintze Nilsson, vice ordförande
Elisabeth Petersson
Ingrid Pettersson
Claes Westling

Ersättare 2022-2025

Eva-Lena Andersson
Berit Karlsson
Gunilla Sandberg

Komminister

Lars Lingius

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.