Foto: Johannes Frandsen/IKON

Diakoni

Diakoni är kyrkans uppdrag att med respekt möta människor i utsatta livssituationer. I församlingen har diakonen ett särskilt ansvar för att möta människor med kärlek och omsorg.

Diakon

Vid sin vigning lovar diakonerna att ”försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott”, och ”att möta medmänniskor med varsamhet och aktning”.

Dessa löften beskriver också det diakonala arbetet i stort - den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen liksom att rikta uppmärksamheten mot samhället och dess värderingar.

Diakonen eller den ansvarige för diakonin är till bl a för enskilda kontakter och samtal, finns med i olika grupper och gudstjänster, samordnar en del av församlingarnas frivilliga medarbetare, har många samhällskontakter, besöker äldre- och gruppboenden och mycket annat.

Vill du göra en insats?

Flera verksamheter inom diakonin bärs av frivilliga instser, t ex
- besök

- rullstolspromenader

- sångstunder på äldreboenden

- högläsning /samtalsgrupp på äldreboenden

- uppvaktningar

- internationella gruppen

Önskar du samtalskontakt eller besök?

Att sätta ord på tankar och känslor och att bolla med någon är ofta ett bra sätt att hantera livets trassligheter eller funderingar. Med diakon eller präst kan du boka tid för samtal. Det finns utrymme för allt vad livet rymmer i både stort och smått. Diakonen kan också förmedla kontakt med någon frivillig för besök, promenad mm. Församlingarna samverkar också med flera andra organisationer i Väntjänsten som erbjuder besök, sällskap till sjukhus, promenader mm, tel 0143-151 21, mån, ons, fre kl 9-10, Väntjänsten i Borghamn tel 0143-202 90 mån, ons, fre 10-13.

Sångstund

Wasagården var 4:e tisdag kl 15.00
Vätterngården var 4:e tisdag 15.30

Rullstolspromenader

Wasagården torsdagar och Vätterngården måndagar kl 9.45

Gudstjänster

Varannan fredag kl 14 på Wasagården och på Vätterngården kl 15.30.

Högläsning

På torsdag eftermiddag på Wasagården.

Besök & kontakt

Kontakta pastorsexpeditionen eller Väntjänsten, tel  0143-151 21 måndag, onsdag och fredag kl 9-10.

Telefon 0143-249 82, 070-491 40 81.

E-post: vadstena.diakoni@svenskakyrkan.se

 

Foto: Fredrik Unger

Uppvaktning

De som fyller 80 resp 85 inbjuds till en gemensam födelsedagsfest. De som fyller 90 år och däröver erbjuds uppvaktning i hemmet.

Samtal om sorg

I många av livets svårigheter är det gott att dela erfarenheter med någon som upplevt något liknande, så också när man förlorat sin livskamrat. Vadstena och Dals församlingar inbjuder två gånger/år dem som mist sin livskamrat till en samtalsgrupp där man delar erfarenheter och stöttar och hjälper varandra att gå vidare i livet. Gruppen leds av diakon och präst och träffas 8-10 gånger under ca ett halvår. Om du vill vara med i en Levavidare-grupp är du välkommen att kontakta diakonen.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen
Gudstjänst
Foto: Fredrik Unger

Diakoni i gudstjänst

I Klosterkyrkans högmässa tjänstgör de flesta sön- och helgdagar förutom präster även en eller flera diakoner. Då präst och diakon tjänstgör tillsammans synliggörs helheten av ord och handling.

Gudstjänster ledda av gudstjänstgrupp firas ibland i kyrkorna på landsbygden.
Gruppen kan bestå av kyrkvärdar, kör, förtroendevalda och andra engagerade människor med intresse för att utforma en gudstjänst tillsammans.
Kontakta diakonen om du vill vara med.

Solidaritet och engemang

I Vadstena & Dals församlingar finns ett stort engagemang för människors behov i andra länder genom syföreningars och arbetskretsars arbete för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, till SKUT - Svenska kyrkan i utlandet och till andra organisationer med internationellt engagemang.

För att samordna och ha ett samlat grepp om den internationella diakonin bildades under våren 2010 en internationell grupp, bestående av representanter från de olika arbetsgrupperna, förtroendevalda, anställda samt övriga intresserade.
Vill du vara med - kontakta diakonen.

Exempel på evenemang är Fettisdagsfest till förmån för SKUT och Livsloppet till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Samverkan

Diakonin samverkar ekumeniskt med bl a Vätternkyrkan och Pilgrimscentrum,
med olika kommunala instanser som socialtjänst, äldreomsorg, anhörigstöd, krisgrupp, med landstinget via vårdcentralen och på rättspsyk
samt med den ideella sektorn i t ex Väntjänsten.

Församlingarna arbetar aktivt för att bevara Vättern och miljön runtomkring. 
Sedan 2013 ingår Vadstena som enda ort i Sverige i Green pilgrimage network.