Riktlinjer - konfirmation

Konfirmandarbetets:

1) Mål

Inbjudan till konfirmandarbetet ska nå alla i den aktuella årskullen, medlemmar såväl som icke-medlemmar.
Konfirmandarbetet ska ge kunskap om grunderna i kristen tro och en inblick i Svenska kyrkans gudstjänst och traditioner.
Konfirmandarbetet ska också försöka förmedla en upplevelsedimension av kristen tro i andakter och i ett varierat gudstjänstliv.
Få till stånd en diskussion och reflektion kring människovärde, människosyn, värdegrund och olika moraliska frågor utifrån budorden och Jesu möten med olika människor som det berättas om i evangelierna.
Att konfirmanderna ska kunna växa och mogna i tron och som människor och lära sig att kunna föra ett reflekterande och öppet samtal i tros- och livsfrågor.

2) Innehåll - kursplan

Elementär kunskap om Bibeln och att öva upp en förmåga att lära sig hitta i den utan större svårigheter.
Elementär kunskap om Svenska kyrkans psalmbok och olika gudstjänstformer som finns i handboken.

Lära sig sjunga med i vanligaste psalmerna som förekommer under kyrkoåret och de som ofta dyker upp i samband med de kyrkliga handlingarna - dop, begravning och vigsel.
Uppleva kyrkorummet och lära sig betydelsen av alla de symbolföremål som finns där.

Konfirmation Foto: Daniel Lönnbäck

Gudsbilder i Nya- och Gamla Testamentet.
Berättelserna om skapelsen.
Jesu liv och viktiga delar av hans undervisning.
Anden och hela Treenigheten
Dopet och dess betydelse för den som är döpt.
Nattvarden. Varför firar vi den fortfarande och vad kan den betyda för oss på det personliga planet?
Konfirmationen. Vad är innebörden i konfirmationen?
Identitetsfrågor. Vem är jag? Människosyn och människovärde.
Relationsfrågor. Vilka regler måste finnas för att vi ska kunna leva tillsammans?
I samband med dessa frågor lite reflektion kring några moraliska dilemman. Utgångspunkten bör vara budorden och Jesu hållning i hans många möten med olika människor.
Kampen mellan ont och gott och vår utsatthet när vi tvingas leva mitt i detta mäktiga kraftfält.
Bön och böneliv. Bönen som kraftkälla för mig själv och hela församlingen
Döden och vad kommer sedan!? En stor fråga som kan ge anledning att reflektera över livets mening.
Gudstjänstbesök vid 10 tillfällen väl spridda under kyrkoåret, så att man på så vis förstår kyrkoårets olika delar och betydelser.

 
3) Rekrytering av konfirmander

Dopet som barn ser vi som startpunkten för kontakten med barn- och ungdomar ända fram till konfirmationsinbjudan ska skickas ut.
Målet är att genom vår dopuppföljning skapa så många kontaktytor som möjligt före konfirmationserbjudandet. Om detta lyckas är sannolikheten stor att ungdomarna ser konfirmationen som ett naturligt steg att ta.
Att ha en fritidsledare på våra skolor vissa timmar i veckan kan ge församlingen ett känt ansikte.

Rekryteringen ska ske både genom en skriftlig inbjudan och genom en personlig kontakt, helst på skolan, med ungdomarna som går i årskurs 7. Alla i åldersgruppen ska inbjudas.
Rekryteringen underlättas också av att man får välja vilken församling som helst i pastoratet för konfirmationsläsningen och att vi har olika läsdagar och tider att erbjuda.
Vi vill även vara behjälpliga att lotsa konfirmander med särintressen till en lämplig konfirmationsform utanför pastoratet såsom t. ex.:  Fotbollskonfirmation
     Språkläger
     Scoutkonfirmation
Ungdomar med särskilda behov ska också kunna få hjälp att hitta en lämplig läsform som passar dem. Vi hjälper dessa konfirmander att hitta t.ex. läger som anordnas just för deras behov.
Rekryteringsansvaret fördelas på följande sätt mellan pastoratets skolor:

Vä-skolan Simon Granath och Helen Jönsjö. 
Öllsjöskolan Simon Granath och Helen Jönsjö.
Slättängsskolan Lisbeth Olsson Lindehagen och Christina Paulsson

4) Årsplan

- Rekryteringen sker under andra halvan av maj månad.
- Anmälan vara inne i mitten av juni.
- Påminnelseutskick i samband med skolstart till de som inte anmält sig.
- Grupperna startar första veckan i september.
- Bibelutdelningshögtid under hösten.
- Föräldraträff under oktober månad. Viktigt att föräldrarna lär känna ledarna ganska tidigt.
- Erbjuda någon speciell ungdomsgudstjänst varje termin.
- Konfirmation under maj månad. Antingen konfirmation med mässa eller konfirmationen för sig och mässan dagen därpå.

5) Fortbildning av ledare

De av pasoratets anställda medarbetare, som arbetar med konfirmander, ska varje år erbjudas en adekvat fortbildning för att de på bästa sätt ska kunna lösa sin uppgift.
Vi ska också sträva efter att kunna rekrytera Unga Ledare till konfirmandarbetet. Dessa måste också kunna erbjudas utbildning i konfirmandarbete.

6) Utvärdering

Direkt efter konfirmationshögtiderna i maj  utvärderas det gångna årets verksamhet vad beträffar: Gruppalternativ
  Innehållet i undervisningen
  Personaltäthet
  Rekrytering
  Lägerverksamhet
  Konfirmationshögtiden
  Ekonomin
  Fortbildningsbehov
Handlingsplanen utvärderas varje år i samband med utvärderingen av det gångna årets konfirmandarbete.

 

Konfirmation

En möjlighet för dig som är nyfiken på livet. Konfirmationstiden är en tid för möten, vänskap och sökanden.