Vit ängel med huvudet vilande i sina händer och som ligger på en svart grav sten.
Foto: Magnus Aronsson

Riktlinjer för begravning

Begravningspastoral

Svenska kyrkan
Vä-Skepparslövs pastorat
 

INLEDNING

Denna begravningspastoral avser begravningar enligt Svenska kyrkans ordning och för Svenska kyrkans medlemmar, i viss mån även för icke-medlemmar, i följande församlingar:

Vä-Skepparslöv
Köpinge

Träne-Djurröd


Vä-Skepparslövs pastorat är huvudman för hela begravningsväsendet inom dess territorium. Pastoratet har ansvar för:
- att begravningsväsendet erbjuder en god service i samband med begravningar
- att det kan erbjudas lokaler för begravningsförrättning i Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröd
- att gravplats kan erbjudas på någon av samfällighetens kyrkogårdar

Den som enbart betalar begravningsavgift och inte är medlem får följande:
- gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år med möjlighet till förnyelse mot avgift.
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
- transport från det att huvudmannen övertagit ansvaret för kistlagt stoft till dess att gravsättning skett. Betalning för begravningsprocession ingår inte.
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet.
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Är man medlem i Svenska kyrkan har man också rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan.

Pastoratets kyrkor får inte upplåtas för borgerlig begravningsceremoni. Däremot kan vi bereda plats för sådan i våra församlingshem.

För den som inte tillhör Svenska kyrkan, gäller i princip borgerlig begravningsceremoni. Kyrkoherden kan dock, om det föreligger speciella skäl, ge tillåtelse till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning för icke-medlem. Kostnad för begravningsgudstjänst för den som inte till hör Svenska kyrkan debiteras med gällande clearingbelopp.
Kyrkoherden kan också besluta att upplåta samfällighetens kyrkor för andra kristna trossamfund för att där fira begravningsgudstjänst enligt deras gällande ordningar.

Det är Svenska kyrkans uppgift att genom det pastorala handlandet i hela begravningsskicket gestalta tron på uppståndelsen från de döda genom Jesus Kristus
- i mötet med sorgehuset
- i begravningsgudstjänsten
- i gravskicket
- i uppföljning

Före begravning

Den normala rutinen vid ett dödsfall är att de anhöriga kontaktar en begravningsbyrå, som hjälper till med de praktiska göromålen i samband med ett dödsfall.
Begravningsbyrån kontaktar sedan församlingen om tid och plats för begravning.

I pastoratets kyrkor finns fasta tider att erbjuda:


Vä kyrka:  onsdagar kl. 11.00 och fredagar kl. 11.00 eller 14.00.

Skepparslövs kyrka: onsdagar kl. 11.00 och fredagar kl. 11.00 eller 14.00.

Köpinge kyrka: torsdagar kl. 11.00  eller 14.00 och fredagar kl. 11. 00.

Träne kyrka: torsdagar kl. 11.00 (jämna veckor) och fredagar kl. 11.00 eller kl.14.00.

Djurröds kyrka: torsdagar kl . 11.00 (jämna veckor) och fredagar kl. 11.00 eller kl. 14.00.
 
Annan tid kan beviljas av kyrkoherden vid vissa speciella fall i samråd med berörd präst, musiker och vaktmästare.


Så snart aktuell präst för begravningen får kännedom om dödsfallet tas en första kontakt med sorgehuset. Själaringningen sker i aktuell kyrka kl. 10, så snart som möjligt efter det att pastorsexpeditionen fått in en dödsfallsanmälan. Själaringning för kyrkotillhöriga, som vid dödsfallet inte är skrivna i församlingen, kan förekomma om önskemål om detta framställs.
Själaringning görs inte för icke-tillhöriga.

Tacksägelse görs i regel första söndagen efter det att dödsfallet anmälts. Skriftlig inbjudan skickas ut. Tacksägelse kan även göras för kyrkotillhöriga som inte är skrivna i församlingen.
Tacksägelse görs inte för icke-kyrkotillhöriga.

Efter att den avlidne kistlagts finns möjlighet att förvara kistan med den avlidne i kylmodul i samtliga bårhus i pastoratet. Endast behöriga vaktmästare har tillgång till bårhusen med kylmodulerna.
Begravningsgudstjänst
Önskar de anhöriga visning av stoftet bör det ske en timme innan begravningsgudstjänsten med representant från begravningsbyrån närvarande. Om visning ska ske, måste det meddelas aktuell vaktmästare i god tid.
Vår personal hanterar inte kistor som saknar någon form av handtag. Detta av arbetsmiljöskäl.

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i Svenska kyrkans handbok och är en offentlig gudstjänst. Det är viktigt att man så långt som möjligt tar hänsyn till de anhörigas synpunkter och önskemål i samband med planerandet av begravningsgudstjänsten, vilken har ett tredelat syfte:
- att förstå och acceptera att den döde är död
- att förmedla evangeliet om uppståndelsen och Guds närvaro i sorgen och saknaden
- att ta farväl av den döde och överlämna henne/honom i Guds hand

Diakon eller någon annan medarbetare i församlingen, som haft en särskild kontakt med den avlidne, kan medverka i begravningsgudstjänsten.

Tjänstgörande präst har huvudansvaret för begravningsgudstjänstens utformande och genomförande.
Prästen har också tillsammans med kyrkomusikern det övergripande ansvaret för den musikaliska utformningen – det gäller också användandet av CD-musik.

I musikernas tjänster ingår tre psalmer samt in- och utgångsmusik. Önskas extra solosånger eller andra musikstycken kan avgift debiteras dödsboet.
Gränsen för vad som kan vara lämpligt i musikväg kan vara svår att dra. Dock kan inte musik som motsäger kyrkans grundläggande människosyn, etik och gudstro få förekomma.

Vid begravningsgudstjänst i våra kyrkor finns bårtäcke att tillgå. När bårtäcke används får inte blomsterdekoration läggas på kistan.
Under begravningsgudstjänsten flaggas på halv stång i anslutning till kyrkan.
Det normala är att tjänstgörande präst medverkar vid minnesstunden om inte de anhöriga önskar annorlunda.
 

Uppföljning

Uppföljningen av en begravning är viktig. Den präst som förrättar begravningsgudstjänsten har tillsammans med diakonen ansvar för att en lämplig uppföljning sker. Hur denna ska se ut och gestaltas kan variera från fall till fall.
I dagsläget erbjuds de närmast anhöriga att delta i en Leva-vidare grupp.
De får skriftlig inbjudan till minnesgudstjänst söndagen efter Alla helgons dag.

Ekumenik

Döpta medlemmar som tillhör Borgågemenskapen – en gemenskap av lutherska kyrkor i Norden och Baltikum, samt anglikanska kyrkor på de Brittiska öarna – skall betraktas som våra egna kyrkotillhöriga. Vi bör också upplåta våra kyrkor till andra kristna samfund.

Rutiner för gravöppning och igenläggning

Gravöppning

Grav tillåts att öppnas om gravbok medger att det går att genomföra utan att skada tidigare begravt stoft.
Vid gravöppning tillämpas två alternativ beroende på omständigheterna på den plats där graven ska öppnas.
(1) Hydraulisk jordlåda kan användas att lägga jorden i och då placeras den på säkerhetsavstånd – cirka 50 cm – och för att utöka tyngdpunkten utåt med plankor eller (2) lägges jorden i en kulle på säkerhetsavstånd bredvid gravöppningen.  Landgångar placeras sedan intill graven.
Graven grävs maskinellt. Först till ett djup av cirka 80 cm och därefter monteras stämpen och grävningen fortsätter till dess att det slutgiltiga djupet på 180 cm nåtts.
Totalt sätts tre plyfaskivor vid varje långsida och en vid varje gavel.
Stämpen är av plyfa 20 mm och överst förstärkt med smidat plattjärn och försedd med krokar för att underlätta borttagning vid höljning.
Stämpen hålls på plats av en hängande ram, som är gjord av 50 mm galvat rör.
Jordlådan fylls aldrig så mycket att rasrisk uppstår. När jordlådan anses lagom fylld körs resterande jord undan. Om hydraulisk jordlåda är svår att använda körs all jord undan vid gravöppningen.
Graven kläs sedan med gravklädsel och gravlock och jordlådan eller jordkullen täcks med presenning.
Detta arbete får ingen vaktmästare göra ensam, utan minst två personer ska genomföra det.
Eventuella ben- och kistrester som påträffas ska hanteras på ett pietetsfullt sätt och nedgrävas i graven i ett litet hål på ett större djup än 180 cm. Ramper monteras direkt efter slutförd grävning

Igenläggning

Kistan täcks med sand 15-20 cm ovanför kistlocket innan ram och stämp tas bort. Först lossas ramen och därmed släpper stämpen, som tas bort. Jordlådans lämmar öppnas sedan efterhand som jorden töms i graven. Jordlådan drivs med hydraulik.
Finns jorden i kulle föses den ner maskinellt.
Detta arbete får ingen vaktmästare göra ensam, utan minst två personer ska genomföra det. För att underlätta arbetet används en liten minilastare.
Önskar anhöriga vara med vid återfyllnad av graven, är de naturligtvis välkomna att övervaka inom säkerhetsavstånd.
Efter 6-12 månader sås gräs på graven om det gäller en gräsgrav och det lägges singel på graven om det är en singelgrav.

Urnsättning

Präst medverkar också vid urnsättning om önskemål om detta uttrycks.
När urnor hämtats på krematoriet distribueras de ut till respektive förvaringsplats i anslutning till den kyrkogård där gravsättningen ska ske.
Urnor förvaras på följande ställen:
Skepparslövs kyrka 
Vä bårhus 
Köpinge bårhus  
Träne bårhus  
Djurröds bårhus  
När urnan kommit till någon av ovanstående förvaringsplatser kontaktar pastorsexpeditionen de anhöriga för att avtala tid om nedsättning av urnan.
Fasta rutiner för urnsättning finns i pastoratet:
Torsdagar kl 15 eller kl 16.
Söndagar direkt efter avslutad gudstjänst.
Kyrkoherden kan i samråd med berörd personal bevilja annan tidpunkt.

Miljöhänsyn

Pastoratets mål med sitt miljöarbete är att bringa de miljöskadliga effekterna av sin verksamhet till ett minimum. Användning av material och arbetsmetoder ska ske med tanke på att orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt. Giftiga ämnen ska i möjligaste mån undvikas.

Etiska riktlinjer

När de sörjande lämnar kistan, i kyrkan eller sänkt i jord, ska de kunna känna fullt förtroende för det sätt på vilket Svenska kyrkans anställda i Vä-Skepparslövs pastorat utför sitt uppdrag, att på ett värdigt sätt och med respekt handha kista och ombesörja gravsättning, gravfyllning och vård av begravningsplatsen.

Utbildningsplan

Församlingens personal deltar i relevant fortbildning i begravningsfrågor när den erbjuds. Kontinuerligt förs samtal i personalgruppen om begravningsverksamheten varvid utbildningsbehoven identifieras.
Kommunikationsplan
Information till pastoratets kyrkotillhöriga sker via församlingsbladet, hemsidan och vid behov genom annonsering i pressen.
Konflikter
När anhöriga till avliden, som tillhör någon församling i vårt pastorat, är oense om huruvida kremering skall ske eller inte skall huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna. I vår samfällighet är det kyrkoherdens uppgift. Misslyckas medlingen hänföres tvisten till Länsstyrelsen för avgörande. Se begravningslagen kapitel 5 § 3.

Uppföljning

Denna begravningspastoral bör utvärderas och ses över kontinuerligt varvid eventuella brister och önskemål som framkommit bör beaktas. Kyrkoherden ansvarar för att detta sker.
Godkänd av Kyrkonämnden i Vä –Skepparslövs pastorat
 
                                                                                             Kyrkoherde Bengt-Åke Månsson